Aplikant radcowski

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

apl. radc. Wojciech Karwacki

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Prawa zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem prawnym dla zamawiających i wykonawców z sektora publicznego oraz prywatnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach oraz w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2015, specjalizacja business law), gdzie w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego obronił pracę magisterską z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę”.

Prowadził skierowane do zamawiających szkolenia pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”, organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Jest współautorem licznych opinii prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych publikacji dotyczących problematyki zamówień publicznych. Reprezentował Urząd Zamówień Publicznych w prowadzonych w ramach Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy Ministerstwie Rozwoju pracach grup roboczych ds. Polityki Rządu w zakresie ppp oraz ds. przeglądu prawa w zakresie ppp, które miały na celu nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Obecnie jest aplikantem II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje