Starszy Partner, Adwokat

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych oraz w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.

W kancelarii nadzoruje prace zespołów Prawa własności przemysłowej, Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa reklamy i promocji oraz Life Sciences.

Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą także na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej.

Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji (min. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita).

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej iprawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT Prawo Internetu. Autor m.in. monografii: „Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki” oraz „Środki ochrony praw własności intelektualnej”. Współautor wielu rozdziałów w Systemie Prawa Prywatnego w tomach „Prawo konkurencji” i „Prawo własności przemysłowej”.

Specjalizacje