Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 UŚUDE oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 PT.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Kancelarii, w tym warunki usługi zamówienia i przesyłania Wiadomości o Wydarzeniach w formie elektronicznej oraz warunki usługi umożliwienia składania CV za pośrednictwem Strony.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 170.
 4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.traple.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony Kancelarii. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony Kancelarii oraz świadczonych na niej usług.
§ 2
Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Kancelaria – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 170, kod pocztowy 30-212 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 209208, REGON 351621368, NIP 6772105587,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.traple.pl,
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. PT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.),
 7. Strona Kancelarii, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.traple.pl,
 8. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 9. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony,
 10. Wiadomości o Wydarzeniach – informacje o wydarzeniach, w których uczestniczą prelegenci z Kancelarii, przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej; zamówienie przesyłania Wiadomości o Wydarzeniach jest dostępne zgodnie z niniejszym Regulaminem na stronie www.traple.pl w zakładce „Konferencje”.
§ 3
Zasady korzystania ze Strony Kancelarii
 1. Strona Kancelarii funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony Kancelarii jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony Kancelarii przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 4
Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Kancelarii w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,
  2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,
  3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Kancelarii, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,
  4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  5. ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Kancelarii lub Użytkowników.
§ 5
Wymagania techniczne i pliki cookies
 1. Dla Korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lb aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
  1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  3. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
§ 6
Usługa zamówienia i przesyłania Wiadomości o Wydarzeniach
 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Kancelarii, ma możliwość zamówienia Wiadomości o Wydarzeniach, w których uczestniczyć będą prelegenci z Kancelarii.
 2. Dokonanie zamówienia wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „Email” dostępnym na Stronie Kancelarii.
 3. Umożliwienie zamówienia Wiadomości o Wydarzeniach oraz przesyłanie Wiadomości o Wydarzeniach następują nieodpłatnie. Z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Wiadomości o Wydarzeniach.
 4. Rezygnacja z otrzymywania Wiadomości o Wydarzeniach może nastąpić w każdym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: sekretariat@traple.pl.
§ 7
Usługa umożliwienia złożenia
 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Kancelarii, ma możliwość przesłania swojego CV i listu motywacyjnego w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych Kancelarii. CV może być przesłane z użyciem narzędzia w zakładce „Kariera”.
 2. Umożliwienie złożenia CV i listu motywacyjnego następuje nieodpłatnie.
§ 8
Dane osobowe
 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Kancelaria pełni funkcję Administratora. Danymi takimi mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej podawany w związku z zamówieniem Wiadomości o Wydarzeniach (§ 6) oraz dane zawarte z CV i listu motywacyjnego w przypadku składania aplikacji przez Stronę (§ 7).
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami UŚUDE oraz RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności formularze umożliwiające zamówienie Wiadomości o Wydarzeniach oraz składanie CV i listu motywacyjnego umożliwiają przesyłanie informacji Administratorowi.
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.
§ 9
Kontakt i Reklamacje
 1. Kancelaria dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Kancelarii. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Kancelarii na adres: serwis@traple.pl
 2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 i § 7 Umowy ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: sekretariat@traple.pl.
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Kancelarię odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 4. Kancelaria może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Kancelaria udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.
§ 10
Odpowiedzialność
 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Kancelarii.
§ 11
Zmiana Regulaminu
 1. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Kancelarii.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie Kancelarii.
§ 12
Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.