Regulamin serwisu

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Kancelarii, w tym warunki usługi zamówienia i przesyłania Wiadomości o Wydarzeniach w formie elektronicznej oraz warunki usługi umożliwienia składania CV za pośrednictwem Strony.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 170.
 4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej http://www.traple.pl  w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony Kancelarii. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych
  z korzystaniem ze Strony Kancelarii oraz świadczonych na niej usług.

§ 2

Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:
 1. Administrator – administrator danych w rozumieniu ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.),
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 3. Kancelaria – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 170, kod pocztowy 30-212 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 209208, REGON 351621368, NIP 6772105587,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.traple.pl,
 5. Strona Kancelarii, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.traple.pl,
 6. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony,
 7. Wiadomości o Wydarzeniach – informacje o wydarzeniach, w których uczestniczą prelegenci z Kancelarii, przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej; zamówienie przesyłania Wiadomości  o Wydarzeniach jest dostępne zgodnie z niniejszym Regulaminem na stronie www.traple.pl w zakładce „Konferencje”.

§ 3

Zasady korzystania ze Strony Kancelarii

 1. Strona Kancelarii funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony Kancelarii jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone
  dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony Kancelarii przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Kancelarii w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
 1. podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
 2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,
 3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Kancelarii, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,
 4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 5. ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Kancelarii lub Użytkowników.

§ 5

Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla Korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lb aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
 1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 3. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

§ 6

Usługa zamówienia i przesyłania Wiadomości o Wydarzeniach

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Kancelarii, ma możliwość zamówienia Wiadomości o Wydarzeniach, w których uczestniczyć będą prelegenci z Kancelarii.
 2. Dokonanie zamówienia wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „Email” dostępnym na Stronie Kancelarii oraz wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu.
 3. Umożliwienie zamówienia Wiadomości o Wydarzeniach oraz przesyłanie Wiadomości o Wydarzeniach następują nieodpłatnie. Z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Wiadomości o Wydarzeniach.
 4. Rezygnacja z otrzymywania Wiadomości o Wydarzeniach może nastąpić w każdym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: sekretariat@traple.pl.

§ 7

Usługa umożliwienia złożenia CV

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Kancelarii, ma możliwość przesłania swojego CV w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych Kancelarii. CV może być przesłane z użyciem narzędzia w zakładce „Kariera”.
 2. Złożenie CV wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych zawartych w CV.
 3. Umożliwienie złożenia CV następuje nieodpłatnie.

§ 8

Dane osobowe    

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Kancelaria pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Danymi takimi mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej podawany w związku z zamówieniem Wiadomości o Wydarzeniach (§ 6) oraz dane zawarte z CV w przypadku składania aplikacji przez Stronę (§ 7).
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności formularze umożliwiające zamówienie Wiadomości o  Wydarzeniach oraz składanie CV umożliwiają przesyłanie informacji Administratorowi, który stosuje środki bezpieczeństwa opisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Cel przetwarzania danych w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu danych osobowych.

§ 9

Kontakt i Reklamacje

 1. Kancelaria dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Kancelarii. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Kancelarii na adres: serwis@traple.pl
 2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 i § 7 Umowy ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: sekretariat@traple.pl.
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Kancelarię odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 4. Kancelaria może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Kancelaria udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

§ 10

Odpowiedzialność   

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Kancelarii.

§ 11

Zmiana Regulaminu

 1. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu..
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Kancelarii.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie Kancelarii.

§ 12

Postanowienia końcowe 

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.