Specjalizacje

IT – Telco

Powiązane osoby:
Prawo IT - Audyty legalności oprogramowania

Kancelaria zapewnia usługi w przedmiocie weryfikacji uprawnień przysługujących klientom na podstawie zawartych przez nich umów na korzystanie z oprogramowania, w szczególności licencji i umów przeniesienia praw autorskich. Analiza i weryfikacja dokonywana w ramach audytu obejmuje zakres uprawnień do wszystkich składników systemów informatycznych z jakich korzystają klienci, zarówno w części oprogramowania dedykowanego, standardowego, jak i oprogramowania open source. W efekcie klient otrzymuje pełną informację na temat ryzyk prawnych związanych z korzystaniem z oprogramowania, jeśli takie występują, oraz rekomendacje Kancelarii dotyczące strategii ich zniwelowania oraz możliwości optymalizacji zakresu uprawnień (np. możliwość zmigrowania licencji).

Prawo IT - Wsparcie w zakresie umów IT

Kompleksowe doradztwo w przedmiocie umów IT obejmuje wsparcie klientów od ustalenia i analizy ich potrzeb w związku z planowanym zawarciem umowy, po przygotowanie projektu umowy, przeprowadzenie procesu negocjacyjnego, a także wsparcie klienta na etapie realizacji umów.

Prawnicy naszej Kancelarii są na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi trendami w branży IT i  posiadają duże doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, przygotowując i negocjując kontrakty dotyczące m.in. tzw. rozwiązań chmurowych (cloud computing), rozwiązań opartych na modelach IaaS czy SaaS, wdrożeń realizowanych w metodykach Agile, czy projektów na zarządzanie i nadzorowanie projektów IT.

Przygotowując i negocjując umowy wdrożeniowe, serwisowe, czy outsourcingowe dbamy nie tylko o bezpieczeństwo prawne naszych klientów, uwzględniając szeroki kontekst prawny, w tym m.in ochrony własności intelektualnej, podatkowy, zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, czy wymogów organów regulacyjnych, ale również dzielimy się z klientami naszym bogatym doświadczeniem i know-how w zakresie zarządzania i minimalizacji ryzyk w projektach IT.

Nasze wsparcie prawne obejmuje także etap wykonywania umów, gdzie pomagamy klientom minimalizować ryzyka prawne związane z ich realizacją oraz opiniujemy kwestie sporne powstałe w toku realizacji umów, opracowując najkorzystniejsze dla klientów strategie i warianty postępowań. Posiadamy również bogate doświadczenie przy sporządzaniu i negocjowaniu aneksów, porozumień i oraz dokumentów ugód.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje przygotowanie, negocjowanie a także wsparcie w realizacji m.in:

 • umów wdrożeniowych i umów na analizy przedwdrożeniowe – przeprowadzane zarówno w modelu Waterfall jak i w zwinnych metodykach Agile,
 • umów serwisowych i rozwojowych wykorzystujących SLA/KPI, w tym również opartych na nietypowych modelach płatności,
 • umów IT dot. body leasing oraz w modelach T&M
 • umów i regulaminów na korzystanie z oprogramowania w modelu cloud computing,
 • umów hostingowych i umów na kolokacje sprzętu,
 • umów na realizację projektów opartych na modelach IaaS czy SaaS,
 • umów licencyjnych (pudełkowych, stanowiskowych, click-wrap, open source, oprogramowanie w chmurze),
 • umowy dot. przeniesienia praw autorskich do oprogramowania i innych elementów systemu, w tym umów mających na celu wyjście z sytuacji vendor lock-in zamawiającego,
 • umów IT realizowanych w reżimie zamówień publicznych,
 • umów IT z dostawcami zagranicznymi,
Prawo IT - Spory w branży IT

Eksperci zespołu posiadają doświadczenie dotyczące sporów związanych z branżą IT. Oferujemy możliwość oceny zasadności kierowanych roszczeń oraz zbudowania strategii na etapie przedsądowym i sądowym z uwzględnieniem specyfiki branży IT. W tym zakresie zapewniamy, w zależności od konkretnego sporu i potrzeb klienta, pomoc w zabezpieczeniu roszczeń w procesie, zabezpieczeniu dowodów elektronicznych na potrzeby ewentualnego postępowania oraz współpracę z biegłymi z zakresu teleinformatyki.

Prawo IT - Zapewnienie skutecznej ochrony systemom IT i ich elementom

Kancelaria świadczy także usługi mające na celu zapewnienie ochrony produktom i rozwiązaniom IT stworzonym przez klienta takim jak programy komputerowe, gry komputerowe, czy wynalazki wykorzystujące programy komputerowe. Wsparcie to obejmuje zarówno doradztwo na etapie uzyskania takiej ochrony w Polsce i na świecie (m.in. ocena zdolności patentowej oprogramowania w Polsce, Europie i USA, przygotowanie odpowiednich umów w celu ochrony i nabycia odpowiedniego zakresu praw), jak i na wypadek naruszeń praw klienta przez podmioty trzecie (identyfikacja naruszenia, spory sądowe).

Prawo IT - Aspekty prawne nowych technologii

Dynamicznie rozwijający się sektor IT dostarcza nowych rozwiązań w zakresie choćby Internet of things czy wearable tech, które mogą wywoływać wątpliwości z perspektywy różnych dziedzin prawa – m.in. prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Eksperci Kancelarii dokonują oceny tworzonych innowacyjnych rozwiązań z dziedziny IT, wskazując na możliwości ich ochrony, a także ewentualne ryzyka związane z ich wykorzystywaniem,  pomagając przy tym w opracowywaniu strategii mających na celu ich zniwelowanie.

Prawo IT - Wdrożenie systemu rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów w firmach IT

Pracownicy zatrudniani przez dostawców oprogramowania, z uwagi na swoją kreatywną pracę polegającą m.in. na tworzeniu kodu źródłowego, projektów graficznych i materiałów marketingowych mogą zostać uznani za twórców w rozumieniu prawa autorskiego, a tym samym beneficjentów podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu.

Kancelaria zapewnia usługi mające na celu kompleksowe wdrożenie systemu rozliczania tych kosztów w organizacji klienta, obejmujące:

 • przeprowadzenie audytu rezultatów prac osiąganych na poszczególnych stanowiskach i organizacji pracy u klienta,
 • przedstawienie proponowanych modeli wdrożenia systemu rozliczania 50% kosztów i doradztwo w zakresie doboru wariantu optymalnego dla klienta,
 • wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej prawidłowość wybranego modelu,
 • wdrożenie danego modelu u klienta oraz wsparcie na etapie jego realizacji (poprzez zmiany dokumentacji pracowniczej, przygotowanie przewodników dla pracowników i przeprowadzenie szkoleń).
Prawo Telekomunikacyjne - Obsługa prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Wśród klientów Kancelarii znajdują się przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którym doradzamy zarówno w toku bieżącej działalności (opiniujemy wdrażane rozwiązania i projekty regulaminów oraz umów) jak i na etapie postępowań administracyjnych, przed Prezesem UKE, i sądowych,  tym także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawnicy naszej kancelarii dobrze orientują się w najnowszych trendach na rynku telekomunikacyjnym oraz mają wysokie kompetencje techniczne doceniane przez naszych klientów. Kancelaria posiada również szczególnie bogate doświadczenie dotyczące regulacji rynków telekomunikacyjnych, a także sporów z zakresu regulacji rynku telekomunikacyjnego oraz rozliczeń międzyoperatorskich.

Prawo Telekomunikacyjne - Doradztwo przy inwestycjach w zakresie sieci szerokopasmowych

Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu stało jednym z priorytetów w unijnych perspektywach finansowych. Projekty związane z sieciami szerokopasmowymi w rzeczywistości obejmują doradztwo nie tylko z zakresu telekomunikacji, ale też innych dziedzin prawa, jak choćby prawa budowlanego, dotacji unijnych, czy pomocy publicznej. Kompetencje członków zespołu IT-Telco w tym przedmiocie pozwoliły uczestniczyć Kancelarii w projekcie, realizowanym w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 po stronie zamawiającego publicznego, mającym za przedmiot budowę i operowanie sieciami szerokopasmowymi w jednym z województw. Kancelaria zapewnia także kompleksową obsługę także w bieżącej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 związaną z budową oraz operowaniem sieci w ramach programów POPC.

Prawo Telekomunikacyjne - Wsparcie w zakresie umów i regulaminów telekomunikacyjnych

Kancelaria świadczy usługi dotyczące przygotowywania, negocjowania, opiniowania i wykonywania umów w zakresie usług telekomunikacyjnych, takich jak:

 • umowy o dostępie do sieci i połączeniu sieci, umowy kolokacji,
 • umowy dostępu i korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej
 • umowy o świadczenie usług serwisowych i administrowania siecią,
 • umowy i regulaminy z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych: dostęp do Internetu, usług VoIP, telewizji IPTV, transmisji danych.
 • umowy oraz oświadczenia o ustanowienie odrębnej własności włókien światłowodowych i przewodów w kablach telekomunikacyjnych, w tym umowy o ustalenie warunków współkorzystania z części wspólnej kabla światłowodowego lub kabla telekomunikacyjnego,
 • sprzedaży i dzierżawy włókien światłowodowych.
Szkolenia i warsztaty

Eksperci kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dedykowanych szkoleń i warsztatów z zakresu prawa IT i prawa telekomunikacyjnego, dostosowane do wymagań i potrzeb klientów, obejmujące m.in. kwestie dotyczące praw własności intelektualnej w IT, zawierania i realizacji umów (wdrożeniowych w metodyce Waterfall i Agile, serwisowych, licencyjnych), prowadzenia sporów w branży IT.

IT – Telco Pobierz PDF (1 MB)

Zespół ekspertów Kancelarii oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa informatycznego oraz prawa telekomunikacyjnego. Nasze bogate doświadczenie obejmuje  współpracę z podmiotami publicznymi (jednostkami samorządu terytorialnego i administracji publicznej), jak również podmiotami prywatnymi, zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym.

Doradzamy zarówno klientom będącym wykonawcami, jak i zamawiającymi rozwiązań IT.

W zakresie prawa IT obsługa prawa oferowana przez Kancelarię obejmuje:

 • audyty legalności oprogramowania
 • wsparcie w zakresie umów IT
 • obsługę sporów w branży IT
 • zapewnienie skutecznej ochrony systemom IT i ich elementom
 • wsparcie prawne związane z aspektami prawnymi nowych technologii
 • wdrożenie systemu rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów w firmach IT
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów

W zakresie prawa telekomunikacyjnego obsługa prawa oferowana przez Kancelarię obejmuje:

 • obsługę prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • doradztwo przy inwestycjach w zakresie sieci szerokopasmowych
 • wsparcie w zakresie umów i regulaminów telekomunikacyjnych
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów

 

 • Prawo IT - Audyty legalności oprogramowania

  Kancelaria zapewnia usługi w przedmiocie weryfikacji uprawnień przysługujących klientom na podstawie zawartych przez nich umów na korzystanie z oprogramowania, w szczególności licencji i umów przeniesienia praw autorskich. Analiza i weryfikacja dokonywana w ramach audytu obejmuje zakres uprawnień do wszystkich składników systemów informatycznych z jakich korzystają klienci, zarówno w części oprogramowania dedykowanego, standardowego, jak i oprogramowania open source. W efekcie klient otrzymuje pełną informację na temat ryzyk prawnych związanych z korzystaniem z oprogramowania, jeśli takie występują, oraz rekomendacje Kancelarii dotyczące strategii ich zniwelowania oraz możliwości optymalizacji zakresu uprawnień (np. możliwość zmigrowania licencji).

 • Prawo IT - Wsparcie w zakresie umów IT

  Kompleksowe doradztwo w przedmiocie umów IT obejmuje wsparcie klientów od ustalenia i analizy ich potrzeb w związku z planowanym zawarciem umowy, po przygotowanie projektu umowy, przeprowadzenie procesu negocjacyjnego, a także wsparcie klienta na etapie realizacji umów.

  Prawnicy naszej Kancelarii są na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi trendami w branży IT i  posiadają duże doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, przygotowując i negocjując kontrakty dotyczące m.in. tzw. rozwiązań chmurowych (cloud computing), rozwiązań opartych na modelach IaaS czy SaaS, wdrożeń realizowanych w metodykach Agile, czy projektów na zarządzanie i nadzorowanie projektów IT.

  Przygotowując i negocjując umowy wdrożeniowe, serwisowe, czy outsourcingowe dbamy nie tylko o bezpieczeństwo prawne naszych klientów, uwzględniając szeroki kontekst prawny, w tym m.in ochrony własności intelektualnej, podatkowy, zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, czy wymogów organów regulacyjnych, ale również dzielimy się z klientami naszym bogatym doświadczeniem i know-how w zakresie zarządzania i minimalizacji ryzyk w projektach IT.

  Nasze wsparcie prawne obejmuje także etap wykonywania umów, gdzie pomagamy klientom minimalizować ryzyka prawne związane z ich realizacją oraz opiniujemy kwestie sporne powstałe w toku realizacji umów, opracowując najkorzystniejsze dla klientów strategie i warianty postępowań. Posiadamy również bogate doświadczenie przy sporządzaniu i negocjowaniu aneksów, porozumień i oraz dokumentów ugód.

  Doświadczenie Kancelarii obejmuje przygotowanie, negocjowanie a także wsparcie w realizacji m.in:

  • umów wdrożeniowych i umów na analizy przedwdrożeniowe – przeprowadzane zarówno w modelu Waterfall jak i w zwinnych metodykach Agile,
  • umów serwisowych i rozwojowych wykorzystujących SLA/KPI, w tym również opartych na nietypowych modelach płatności,
  • umów IT dot. body leasing oraz w modelach T&M
  • umów i regulaminów na korzystanie z oprogramowania w modelu cloud computing,
  • umów hostingowych i umów na kolokacje sprzętu,
  • umów na realizację projektów opartych na modelach IaaS czy SaaS,
  • umów licencyjnych (pudełkowych, stanowiskowych, click-wrap, open source, oprogramowanie w chmurze),
  • umowy dot. przeniesienia praw autorskich do oprogramowania i innych elementów systemu, w tym umów mających na celu wyjście z sytuacji vendor lock-in zamawiającego,
  • umów IT realizowanych w reżimie zamówień publicznych,
  • umów IT z dostawcami zagranicznymi,
 • Prawo IT - Spory w branży IT

  Eksperci zespołu posiadają doświadczenie dotyczące sporów związanych z branżą IT. Oferujemy możliwość oceny zasadności kierowanych roszczeń oraz zbudowania strategii na etapie przedsądowym i sądowym z uwzględnieniem specyfiki branży IT. W tym zakresie zapewniamy, w zależności od konkretnego sporu i potrzeb klienta, pomoc w zabezpieczeniu roszczeń w procesie, zabezpieczeniu dowodów elektronicznych na potrzeby ewentualnego postępowania oraz współpracę z biegłymi z zakresu teleinformatyki.

 • Prawo IT - Zapewnienie skutecznej ochrony systemom IT i ich elementom

  Kancelaria świadczy także usługi mające na celu zapewnienie ochrony produktom i rozwiązaniom IT stworzonym przez klienta takim jak programy komputerowe, gry komputerowe, czy wynalazki wykorzystujące programy komputerowe. Wsparcie to obejmuje zarówno doradztwo na etapie uzyskania takiej ochrony w Polsce i na świecie (m.in. ocena zdolności patentowej oprogramowania w Polsce, Europie i USA, przygotowanie odpowiednich umów w celu ochrony i nabycia odpowiedniego zakresu praw), jak i na wypadek naruszeń praw klienta przez podmioty trzecie (identyfikacja naruszenia, spory sądowe).

 • Prawo IT - Aspekty prawne nowych technologii

  Dynamicznie rozwijający się sektor IT dostarcza nowych rozwiązań w zakresie choćby Internet of things czy wearable tech, które mogą wywoływać wątpliwości z perspektywy różnych dziedzin prawa – m.in. prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Eksperci Kancelarii dokonują oceny tworzonych innowacyjnych rozwiązań z dziedziny IT, wskazując na możliwości ich ochrony, a także ewentualne ryzyka związane z ich wykorzystywaniem,  pomagając przy tym w opracowywaniu strategii mających na celu ich zniwelowanie.

 • Prawo IT - Wdrożenie systemu rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów w firmach IT

  Pracownicy zatrudniani przez dostawców oprogramowania, z uwagi na swoją kreatywną pracę polegającą m.in. na tworzeniu kodu źródłowego, projektów graficznych i materiałów marketingowych mogą zostać uznani za twórców w rozumieniu prawa autorskiego, a tym samym beneficjentów podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu.

  Kancelaria zapewnia usługi mające na celu kompleksowe wdrożenie systemu rozliczania tych kosztów w organizacji klienta, obejmujące:

  • przeprowadzenie audytu rezultatów prac osiąganych na poszczególnych stanowiskach i organizacji pracy u klienta,
  • przedstawienie proponowanych modeli wdrożenia systemu rozliczania 50% kosztów i doradztwo w zakresie doboru wariantu optymalnego dla klienta,
  • wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej prawidłowość wybranego modelu,
  • wdrożenie danego modelu u klienta oraz wsparcie na etapie jego realizacji (poprzez zmiany dokumentacji pracowniczej, przygotowanie przewodników dla pracowników i przeprowadzenie szkoleń).
 • Prawo Telekomunikacyjne - Obsługa prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych

  Wśród klientów Kancelarii znajdują się przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którym doradzamy zarówno w toku bieżącej działalności (opiniujemy wdrażane rozwiązania i projekty regulaminów oraz umów) jak i na etapie postępowań administracyjnych, przed Prezesem UKE, i sądowych,  tym także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawnicy naszej kancelarii dobrze orientują się w najnowszych trendach na rynku telekomunikacyjnym oraz mają wysokie kompetencje techniczne doceniane przez naszych klientów. Kancelaria posiada również szczególnie bogate doświadczenie dotyczące regulacji rynków telekomunikacyjnych, a także sporów z zakresu regulacji rynku telekomunikacyjnego oraz rozliczeń międzyoperatorskich.

 • Prawo Telekomunikacyjne - Doradztwo przy inwestycjach w zakresie sieci szerokopasmowych

  Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu stało jednym z priorytetów w unijnych perspektywach finansowych. Projekty związane z sieciami szerokopasmowymi w rzeczywistości obejmują doradztwo nie tylko z zakresu telekomunikacji, ale też innych dziedzin prawa, jak choćby prawa budowlanego, dotacji unijnych, czy pomocy publicznej. Kompetencje członków zespołu IT-Telco w tym przedmiocie pozwoliły uczestniczyć Kancelarii w projekcie, realizowanym w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 po stronie zamawiającego publicznego, mającym za przedmiot budowę i operowanie sieciami szerokopasmowymi w jednym z województw. Kancelaria zapewnia także kompleksową obsługę także w bieżącej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 związaną z budową oraz operowaniem sieci w ramach programów POPC.

 • Prawo Telekomunikacyjne - Wsparcie w zakresie umów i regulaminów telekomunikacyjnych

  Kancelaria świadczy usługi dotyczące przygotowywania, negocjowania, opiniowania i wykonywania umów w zakresie usług telekomunikacyjnych, takich jak:

  • umowy o dostępie do sieci i połączeniu sieci, umowy kolokacji,
  • umowy dostępu i korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej
  • umowy o świadczenie usług serwisowych i administrowania siecią,
  • umowy i regulaminy z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych: dostęp do Internetu, usług VoIP, telewizji IPTV, transmisji danych.
  • umowy oraz oświadczenia o ustanowienie odrębnej własności włókien światłowodowych i przewodów w kablach telekomunikacyjnych, w tym umowy o ustalenie warunków współkorzystania z części wspólnej kabla światłowodowego lub kabla telekomunikacyjnego,
  • sprzedaży i dzierżawy włókien światłowodowych.
 • Szkolenia i warsztaty

  Eksperci kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dedykowanych szkoleń i warsztatów z zakresu prawa IT i prawa telekomunikacyjnego, dostosowane do wymagań i potrzeb klientów, obejmujące m.in. kwestie dotyczące praw własności intelektualnej w IT, zawierania i realizacji umów (wdrożeniowych w metodyce Waterfall i Agile, serwisowych, licencyjnych), prowadzenia sporów w branży IT.