Specjalizacje

Life Science & Healthcare

Powiązane osoby:
Doradztwo w zakresie reklamy i promocji oraz ochrony marki

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie reklamy i promocji, a także ochrony marki podmiotom z sektora farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego i medycznego.

Nasze doświadczenie:

 • ocena zgodności z prawem reklam i informacji dla konsumenta w odniesieniu do produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków
  i tzw. produktów z pogranicza;
 • reprezentacja firm farmaceutycznych w postępowaniach przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF);
 • opiniowanie stopnia bezpieczeństwa i identyfikowanie ryzyka prawnego kampanii reklamowych kierowanych zarówno do publicznej wiadomości, jak i do lekarzy oraz farmaceutów;
 • opracowywanie wzorów umów i regulaminów promocji, konkursów i loterii;
 • opiniowanie projektów product placement towarów sensytywnych;
 • reprezentowanie w sądowych sporach reklamowych, a także w sprawach przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz w postępowaniach branżowych, np. przed Komisją Etyki Reklamy;
 • wsparcie prawne w doborze właściwego sposobu ochrony marek przedsiębiorstwi produktów;
 • doradztwo prawne w przypadku kryzysów wizerunkowych.

 

Zarządzanie prawami własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe)

Wspólnie z klientami definiujemy obszary innowacyjności i opracowujemy strategię ochrony praw własności przemysłowej.

Nasze doświadczenie:

 • kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia postępowań zgłoszeniowych znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej
  w procedurze polskiej, europejskiej i międzynarodowej;
 • pomoc w zarządzaniu portfelem już istniejących praw własności przemysłowej;
 • w tym zakresie oferujemy bieżące doradztwo, konsultacje i ścisłą współpracę mającą na celu dostosowanie rodzaju ochrony do potrzeb biznesowych klienta;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia patentów i ochrony znaków towarowych.
Doradztwo w zakresie aspektów regulacyjnych i korporacyjnych

Wspieramy producentów i dystrybutorów z branż: farmaceutycznej, medycznej, kosmetycznej i spożywczej – w zakresie problemów regulacyjnych.

Nasze doświadczenie:

 • wsparcie w sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, w tym doradztwo odnośnie kwalifikacji „produktów z pogranicza”, a także wyboru właściwej procedury rejestracyjnej;
 • opracowanie procedury dopuszczania do obrotu produktów leczniczych z uwzględnieniem procedury wzajemnego uznania (MRP) i procedury zdecentralizowanej (DCP);
 • opiniowanie i sporządzanie umów dotyczących dystrybucji i wytwarzania produktów leczniczych, umów zbycia praw do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, a także umów dotyczących badań klinicznych;
 • doradztwo w zakresie czasu trwania i zakresu regulacyjnej ochrony danych rejestracyjnych leku, a także refundacji i cen urzędowych;
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych o wydanie zezwolenia na prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych;
 • zgłoszenia wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) i obsługa prawna postępowań zgłoszeniowych, a także prowadzenie korespondencji z URPL.
Prawo konkurencji i ochrona danych osobowych

Zespół naszych ekspertów posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspieramy klientów w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, np.: naśladownictwa produktów lub oznaczeń handlowych, nieuczciwej reklamy. Kancelaria świadczy także wyspecjalizowane usługi dotyczące ochrony danych osobowych uwzględniające specyfikę sektora farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego i medycznego.

Nasze doświadczenie:

 • doradztwo w zakresie zgodności wzorców umownych (regulaminów) i działań marketingowych z przepisami o ochronie konsumentów i reprezentacja naszych klientów w postępowaniach przed UOKiK dotyczących zarzutu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów;
 • audyty zgodności oraz due dilligence z zakresu ochrony danych osobowych w branży farmaceutycznej i medycznej, w tym dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych w badaniach klinicznych;
 • reprezentowanie w postępowaniach związanych z decyzjami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Dystrybucja i zamówienia publiczne

Wspólnie z klientami przygotowujemy projekty najlepszych rozwiązań w zakresie dystrybucji produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i kosmetyków, uwzględniając ograniczenia i regulacje obowiązujące na tych rynkach. Opracowujemy również kontrakty i regulaminy zgodne z tymi regulacjami. Ponadto, eksperci kancelarii doradzają i obsługują postępowania toczące się na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Nasze doświadczenie:

 • wsparcie prawne w zakresie pozwoleń na otwarcie i prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i aptek;
 • umowy dystrybucyjne i regulaminy pod kątem naruszeń ustawy o cenach i prawa konkurencji, w tym weryfikacje umów z dystrybutorami wyrobów farmaceutycznych i medycznych pod względem zgodności z przepisami branżowymi oraz prawem konkurencji;
 • doradztwo w zakresie modeli dystrybucyjnych produktów leczniczych;
 • doradztwo w zakresie importu równoległego;
 • doradztwo w przedmiocie dostaw produktów medycznych i farmaceutycznych do placówek służby zdrowia w drodze zamówień publicznych
Rozwiązywanie sporów sądowych

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądem Wspólnotowym ds. Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych oraz Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych, a także sądami arbitrażowymi i administracyjnymi. Pomagamy naszym klientom prowadzić spory sądowe i reprezentujemy ich przed organami publicznymi, m.in. Ministrem Zdrowia, URPL, GIF, GIODO i UOKiK, a także przed organami i sądami europejskimi.

Doradzamy klientom w zakresie przygotowania procesu, w szczególności oceniamy materiały, jakimi dysponuje, pod kątem oceny szans powodzenia procesu, opracowujemy strategię działania, a następnie ją realizujemy.

Reprezentujemy klientów w sporach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów precedensowych, postępowań o wysokim stopniu skomplikowania lub wysokiej wartości przedmiotu sporu, a także w sporach antymonopolowych.

Nasze doświadczenie to prowadzenie sporów sądowych m.in.:

 • w precedensowych sprawach o naruszenie patentów farmaceutycznych;
 • o ochronę renomowanych znaków towarowych;
 • dotyczące importu równoległego towarów;
 • w sprawach nieuczciwej reklamy, oznaczania i wprowadzania do obrotu tzw. produktów z pogranicza;
 • w sprawach niedozwolonej reklamy porównawczej;
 • o ochronę nazwy firmy.
Szkolenia i warsztaty

Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu prawa farmaceutycznego, własności przemysłowej i zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją dla branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i kosmetycznej. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają nasi klienci. Dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnego ryzyka prawnego jest szczególnie problematyczne. Szkolenia
są prowadzone w języku polskim lub angielskim.

Life Science & Healthcare Pobierz PDF (620 kB)

Zespół life sciences obsługuje prawnie podmioty z branż: farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i medycznej i doradza im w zakresie zagadnień związanych z wprowadzeniem na rynek:

 • produktów leczniczych
 • suplementów diety
 • „produktów z pogranicza” kosmetyków
 • produktów żywnościowych środków ochrony roślin
 • wyrobów medycznych
 • suplementów diety
 • kosmetyków
 • środków ochrony roślin
 • Doradztwo w zakresie reklamy i promocji oraz ochrony marki

  Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie reklamy i promocji, a także ochrony marki podmiotom z sektora farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego i medycznego.

  Nasze doświadczenie:

  • ocena zgodności z prawem reklam i informacji dla konsumenta w odniesieniu do produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków
   i tzw. produktów z pogranicza;
  • reprezentacja firm farmaceutycznych w postępowaniach przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF);
  • opiniowanie stopnia bezpieczeństwa i identyfikowanie ryzyka prawnego kampanii reklamowych kierowanych zarówno do publicznej wiadomości, jak i do lekarzy oraz farmaceutów;
  • opracowywanie wzorów umów i regulaminów promocji, konkursów i loterii;
  • opiniowanie projektów product placement towarów sensytywnych;
  • reprezentowanie w sądowych sporach reklamowych, a także w sprawach przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz w postępowaniach branżowych, np. przed Komisją Etyki Reklamy;
  • wsparcie prawne w doborze właściwego sposobu ochrony marek przedsiębiorstwi produktów;
  • doradztwo prawne w przypadku kryzysów wizerunkowych.

   

 • Zarządzanie prawami własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe)

  Wspólnie z klientami definiujemy obszary innowacyjności i opracowujemy strategię ochrony praw własności przemysłowej.

  Nasze doświadczenie:

  • kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia postępowań zgłoszeniowych znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej
   w procedurze polskiej, europejskiej i międzynarodowej;
  • pomoc w zarządzaniu portfelem już istniejących praw własności przemysłowej;
  • w tym zakresie oferujemy bieżące doradztwo, konsultacje i ścisłą współpracę mającą na celu dostosowanie rodzaju ochrony do potrzeb biznesowych klienta;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia patentów i ochrony znaków towarowych.
 • Doradztwo w zakresie aspektów regulacyjnych i korporacyjnych

  Wspieramy producentów i dystrybutorów z branż: farmaceutycznej, medycznej, kosmetycznej i spożywczej – w zakresie problemów regulacyjnych.

  Nasze doświadczenie:

  • wsparcie w sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, w tym doradztwo odnośnie kwalifikacji „produktów z pogranicza”, a także wyboru właściwej procedury rejestracyjnej;
  • opracowanie procedury dopuszczania do obrotu produktów leczniczych z uwzględnieniem procedury wzajemnego uznania (MRP) i procedury zdecentralizowanej (DCP);
  • opiniowanie i sporządzanie umów dotyczących dystrybucji i wytwarzania produktów leczniczych, umów zbycia praw do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, a także umów dotyczących badań klinicznych;
  • doradztwo w zakresie czasu trwania i zakresu regulacyjnej ochrony danych rejestracyjnych leku, a także refundacji i cen urzędowych;
  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych o wydanie zezwolenia na prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych;
  • zgłoszenia wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) i obsługa prawna postępowań zgłoszeniowych, a także prowadzenie korespondencji z URPL.
 • Prawo konkurencji i ochrona danych osobowych

  Zespół naszych ekspertów posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspieramy klientów w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, np.: naśladownictwa produktów lub oznaczeń handlowych, nieuczciwej reklamy. Kancelaria świadczy także wyspecjalizowane usługi dotyczące ochrony danych osobowych uwzględniające specyfikę sektora farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego i medycznego.

  Nasze doświadczenie:

  • doradztwo w zakresie zgodności wzorców umownych (regulaminów) i działań marketingowych z przepisami o ochronie konsumentów i reprezentacja naszych klientów w postępowaniach przed UOKiK dotyczących zarzutu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów;
  • audyty zgodności oraz due dilligence z zakresu ochrony danych osobowych w branży farmaceutycznej i medycznej, w tym dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych w badaniach klinicznych;
  • reprezentowanie w postępowaniach związanych z decyzjami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 • Dystrybucja i zamówienia publiczne

  Wspólnie z klientami przygotowujemy projekty najlepszych rozwiązań w zakresie dystrybucji produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i kosmetyków, uwzględniając ograniczenia i regulacje obowiązujące na tych rynkach. Opracowujemy również kontrakty i regulaminy zgodne z tymi regulacjami. Ponadto, eksperci kancelarii doradzają i obsługują postępowania toczące się na podstawie Prawa zamówień publicznych.

  Nasze doświadczenie:

  • wsparcie prawne w zakresie pozwoleń na otwarcie i prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i aptek;
  • umowy dystrybucyjne i regulaminy pod kątem naruszeń ustawy o cenach i prawa konkurencji, w tym weryfikacje umów z dystrybutorami wyrobów farmaceutycznych i medycznych pod względem zgodności z przepisami branżowymi oraz prawem konkurencji;
  • doradztwo w zakresie modeli dystrybucyjnych produktów leczniczych;
  • doradztwo w zakresie importu równoległego;
  • doradztwo w przedmiocie dostaw produktów medycznych i farmaceutycznych do placówek służby zdrowia w drodze zamówień publicznych
 • Rozwiązywanie sporów sądowych

  Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądem Wspólnotowym ds. Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych oraz Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych, a także sądami arbitrażowymi i administracyjnymi. Pomagamy naszym klientom prowadzić spory sądowe i reprezentujemy ich przed organami publicznymi, m.in. Ministrem Zdrowia, URPL, GIF, GIODO i UOKiK, a także przed organami i sądami europejskimi.

  Doradzamy klientom w zakresie przygotowania procesu, w szczególności oceniamy materiały, jakimi dysponuje, pod kątem oceny szans powodzenia procesu, opracowujemy strategię działania, a następnie ją realizujemy.

  Reprezentujemy klientów w sporach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów precedensowych, postępowań o wysokim stopniu skomplikowania lub wysokiej wartości przedmiotu sporu, a także w sporach antymonopolowych.

  Nasze doświadczenie to prowadzenie sporów sądowych m.in.:

  • w precedensowych sprawach o naruszenie patentów farmaceutycznych;
  • o ochronę renomowanych znaków towarowych;
  • dotyczące importu równoległego towarów;
  • w sprawach nieuczciwej reklamy, oznaczania i wprowadzania do obrotu tzw. produktów z pogranicza;
  • w sprawach niedozwolonej reklamy porównawczej;
  • o ochronę nazwy firmy.
 • Szkolenia i warsztaty

  Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu prawa farmaceutycznego, własności przemysłowej i zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją dla branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i kosmetycznej. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają nasi klienci. Dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnego ryzyka prawnego jest szczególnie problematyczne. Szkolenia
  są prowadzone w języku polskim lub angielskim.