Specjalizacje

Prawo instytucji finansowych i usług płatniczych (FinTech)

Powiązane osoby:
Doradztwo regulacyjne przed KNF i NBP

Eksperci kancelarii posiadają bogate doświadczenie w postępowaniach regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) i Prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz w zakresie wsparcia w kontaktach z innymi organami nadzoru (Prezes UOKiK, GIODO).

Nasze doświadczenie:

 • postępowanie przed NBP w przedmiocie uzyskania zgody na prowadzenie pierwszego ogólnopolskiego systemu płatności mobilnych;
 • postępowania przed NBP dotyczące uzyskania zgody na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń;
 • postępowania przed KNF w sprawie uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, w tym agenta rozliczeniowego;
 • postępowanie antymonopolowe dotyczące opłaty interchange (jedno z największych postępowań antymonopolowych w Polsce);
 • opinie prawne oraz konsultacje z organami administracyjnymi wyłączeń stosowania przepisów o usługach płatniczych do nowatorskich instrumentów płatniczych wydawanych w tzw. ograniczonych sieciach, koncentratorów płatniczych, m.in. dla największych sieci stacji paliw;
 • analiza planowanych zmian w branży kantorów internetowych prowadzących dla klientów rachunki przedpłacone;
 • postępowania przed KNF w sprawie uzyskania przez bank zezwolenia na świadczenie outsourcingu zagranicznego, w tym cloud computingu.
Outsourcing regulacyjny i ochrona tajemnic prawnie chronionych

Naszym klientom zapewniamy wsparcie prawne związane z outsourcingiem regulacyjnym w działalności bankowej, płatniczej, sektora ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i przy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz związane z ochroną tajemnic prawnie chronionych (tajemnic zawodowych rynku finansowego).

Nasze doświadczenie:

 • projekt związany ze współdzieleniem środków trwałych i WNiP przez podmioty należące do jednej z największych w Polsce grup kapitałowych obejmującej zakład ubezpieczeń, bank oraz towarzystwo emerytalne;
 • doradztwo prawne i wsparcie (w tym projekty umów) związane z tworzeniem tzw. spółek dystrybucyjnych przez kilka grup kapitałowych oraz dla największych zakładów ubezpieczeń (ubezpieczenia majątkowe i życiowe);
 • wsparcie negocjacyjne i tworzenie umów outsourcingowych dla banków, w tym także w relacji ze spółką-matką z siedzibą za granicą;
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony tajemnic prawnie chronionych, w tym m.in. w związku z przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej.
Własność intelektualna (IP), nowe technologie (IT) i ochrona danych osobowych

Wsparcie prawne kancelarii obejmuje wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa IT i danych osobowych uwzględniające specyfikę tych obszarów prawnych w działalności podmiotów z sektora finansowego.

Nasze doświadczenie:

 • opracowanie licznych umów wdrożenia IT, serwisu i utrzymania (SLA) oraz licencji oprogramowania dla instytucji finansowych, a także udział w procesie negocjacji i aneksowania tych umów, w tym dla jednego z największych zakładów ubezpieczeń;
 • opracowanie koncepcji i analiza prawna prowadzenia korespondencji marketingowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dla jednego z wiodących banków;
 • doradztwo na rzecz zakładu ubezpieczeń w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w kanale direct;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sporów sądowych związanych z ochroną danych osobowych i praw własności intelektualnej dla kilku wiodących podmiotów sektora finansowego;
 • reprezentacja w zakresie wszelkiego rodzaju postępowań przed GIODO, w tym przekazywania danych osobowych objętych tajemnicami zawodowymi do państw trzecich;
 • przeprowadzanie audytów zgodności, due dilligence i szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz danych osobowych dla licznych podmiotów sektora rynku finansowego;
 • opinia prawna dotycząca działań marketingowych prowadzonych przy użyciu bankomatów.
Legislacja i doradztwo dla organizacji branżowych

Eksperci kancelarii reprezentują organizacje i izby gospodarcze działające na rynku finansowym. Zespół wspiera m.in. organizacje branżowe akceptantów – Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB), Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD) – oraz od wielu lat ściśle współpracuje z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) – organizacją samorządową zakładów ubezpieczeń.

Nasze doświadczenie:

 • pomoc organizacjom branżowym i reprezentowanie ich w pracach prawodawczych w Polsce oraz przed organami UE, m.in.: udział w pracach nad wprowadzeniem w Polsce maksymalnej stawki opłaty interchange (IF), nad rozporządzeniem unijnym ws. IF oraz nad rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych;
 • aktywny udział w Zespole Roboczym ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego NBP;
 • uczestnictwo w opracowywaniu koncepcji i tworzenia przez PIU baz danych, w tym bazy danych zdarzeń i szkód dla całego sektora ubezpieczeniowego;
 • autorstwo pierwszego w Polsce komentarza do przepisów ustawy o usługach płatniczych dotyczącej opłaty interchange;
 • udział w pracach nad kodeksami dobrych praktyk dla branży ubezpieczeniowej.
Produkty bankowe i ubezpieczeniowe

Doradztwo i doświadczenie ekspertów kancelarii obejmuje:

 • audyty umów i regulaminów dla banków, instytucji płatniczych i innych podmiotów świadczących usługi z sektora finansowego;
 • wsparcie prawne na etapie tworzenia oraz wdrożenia produktów bankowych i ubezpieczeniowych;
 • doradztwo w zakresie dystrybucji produktów finansowych.
Rozwiązywanie sporów

Pomagamy naszym klientom rozwiązywać spory sądowe i reprezentujemy ich przed organami publicznymi.
Nasze doświadczenie obejmuje:

 • obsługę postępowań sądowych, w tym także w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów;
 • wsparcie prawne w postępowaniach spornych pomiędzy dostawcami usług płatniczych a ich kontrahentami i klientami, w tym konsumentami;
 • prowadzenie postępowań przed sądami arbitrażowymi, polubownymi i branżowymi.
Doradztwo korporacyjne

Wspieramy naszych klientów w zakresie ich bieżącej działalności oraz w zakresie zagadnień regulacyjnych.
Nasze doświadczenie obejmuje:

 • due diligence działalności podmiotów regulowanych, w tym na potrzeby transakcji M&A;
 • sporządzanie analiz prawnych dotyczących modeli biznesowych przedsiębiorców działających lub planujących działalność w sektorze usług finansowych;
 • opracowanie opinii prawnych dotyczących obowiązków informacyjnych w działalności bankowej oraz TFI, zwłaszcza w aspekcie ochrony konsumenta;
 • bieżące wsparcie prawne dla banków, instytucji płatniczych, biur usług płatniczych i innych podmiotów z sektora finansowego.
Szkolenia i warsztaty

Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu prawa instytucji finansowych oraz prawnych ram działań marketingowych i ochrony danych osobowych. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają nasi klienci. Poruszane zagadnienia dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnego ryzyka prawnego są szczególnie problematyczne.

Prawo instytucji finansowych i usług płatniczych (FinTech) Pobierz PDF (766 kB)

Zespół ekspertów kancelarii oferuje pomoc prawną w sektorach:

 • bankowym

 • usług płatniczych

 • ubezpieczeniowym

 • funduszy emerytalnych

Kancelaria udziela również wsparcia prawnego podmiotom, które dopiero planują działalność w wymienionych sektorach. Doświadczenie zespołu kancelarii obejmuje złożone projekty i transakcje wychodzące swym zakresem poza poszczególne branże, w których rozwiązania prawne umiejscowione są na styku regulacji sektorowych rynku finansowego.

 • Doradztwo regulacyjne przed KNF i NBP

  Eksperci kancelarii posiadają bogate doświadczenie w postępowaniach regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) i Prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz w zakresie wsparcia w kontaktach z innymi organami nadzoru (Prezes UOKiK, GIODO).

  Nasze doświadczenie:

  • postępowanie przed NBP w przedmiocie uzyskania zgody na prowadzenie pierwszego ogólnopolskiego systemu płatności mobilnych;
  • postępowania przed NBP dotyczące uzyskania zgody na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń;
  • postępowania przed KNF w sprawie uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, w tym agenta rozliczeniowego;
  • postępowanie antymonopolowe dotyczące opłaty interchange (jedno z największych postępowań antymonopolowych w Polsce);
  • opinie prawne oraz konsultacje z organami administracyjnymi wyłączeń stosowania przepisów o usługach płatniczych do nowatorskich instrumentów płatniczych wydawanych w tzw. ograniczonych sieciach, koncentratorów płatniczych, m.in. dla największych sieci stacji paliw;
  • analiza planowanych zmian w branży kantorów internetowych prowadzących dla klientów rachunki przedpłacone;
  • postępowania przed KNF w sprawie uzyskania przez bank zezwolenia na świadczenie outsourcingu zagranicznego, w tym cloud computingu.
 • Outsourcing regulacyjny i ochrona tajemnic prawnie chronionych

  Naszym klientom zapewniamy wsparcie prawne związane z outsourcingiem regulacyjnym w działalności bankowej, płatniczej, sektora ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i przy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz związane z ochroną tajemnic prawnie chronionych (tajemnic zawodowych rynku finansowego).

  Nasze doświadczenie:

  • projekt związany ze współdzieleniem środków trwałych i WNiP przez podmioty należące do jednej z największych w Polsce grup kapitałowych obejmującej zakład ubezpieczeń, bank oraz towarzystwo emerytalne;
  • doradztwo prawne i wsparcie (w tym projekty umów) związane z tworzeniem tzw. spółek dystrybucyjnych przez kilka grup kapitałowych oraz dla największych zakładów ubezpieczeń (ubezpieczenia majątkowe i życiowe);
  • wsparcie negocjacyjne i tworzenie umów outsourcingowych dla banków, w tym także w relacji ze spółką-matką z siedzibą za granicą;
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony tajemnic prawnie chronionych, w tym m.in. w związku z przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej.
 • Własność intelektualna (IP), nowe technologie (IT) i ochrona danych osobowych

  Wsparcie prawne kancelarii obejmuje wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa IT i danych osobowych uwzględniające specyfikę tych obszarów prawnych w działalności podmiotów z sektora finansowego.

  Nasze doświadczenie:

  • opracowanie licznych umów wdrożenia IT, serwisu i utrzymania (SLA) oraz licencji oprogramowania dla instytucji finansowych, a także udział w procesie negocjacji i aneksowania tych umów, w tym dla jednego z największych zakładów ubezpieczeń;
  • opracowanie koncepcji i analiza prawna prowadzenia korespondencji marketingowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dla jednego z wiodących banków;
  • doradztwo na rzecz zakładu ubezpieczeń w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w kanale direct;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sporów sądowych związanych z ochroną danych osobowych i praw własności intelektualnej dla kilku wiodących podmiotów sektora finansowego;
  • reprezentacja w zakresie wszelkiego rodzaju postępowań przed GIODO, w tym przekazywania danych osobowych objętych tajemnicami zawodowymi do państw trzecich;
  • przeprowadzanie audytów zgodności, due dilligence i szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz danych osobowych dla licznych podmiotów sektora rynku finansowego;
  • opinia prawna dotycząca działań marketingowych prowadzonych przy użyciu bankomatów.
 • Legislacja i doradztwo dla organizacji branżowych

  Eksperci kancelarii reprezentują organizacje i izby gospodarcze działające na rynku finansowym. Zespół wspiera m.in. organizacje branżowe akceptantów – Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB), Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD) – oraz od wielu lat ściśle współpracuje z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) – organizacją samorządową zakładów ubezpieczeń.

  Nasze doświadczenie:

  • pomoc organizacjom branżowym i reprezentowanie ich w pracach prawodawczych w Polsce oraz przed organami UE, m.in.: udział w pracach nad wprowadzeniem w Polsce maksymalnej stawki opłaty interchange (IF), nad rozporządzeniem unijnym ws. IF oraz nad rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych;
  • aktywny udział w Zespole Roboczym ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego NBP;
  • uczestnictwo w opracowywaniu koncepcji i tworzenia przez PIU baz danych, w tym bazy danych zdarzeń i szkód dla całego sektora ubezpieczeniowego;
  • autorstwo pierwszego w Polsce komentarza do przepisów ustawy o usługach płatniczych dotyczącej opłaty interchange;
  • udział w pracach nad kodeksami dobrych praktyk dla branży ubezpieczeniowej.
 • Produkty bankowe i ubezpieczeniowe

  Doradztwo i doświadczenie ekspertów kancelarii obejmuje:

  • audyty umów i regulaminów dla banków, instytucji płatniczych i innych podmiotów świadczących usługi z sektora finansowego;
  • wsparcie prawne na etapie tworzenia oraz wdrożenia produktów bankowych i ubezpieczeniowych;
  • doradztwo w zakresie dystrybucji produktów finansowych.
 • Rozwiązywanie sporów

  Pomagamy naszym klientom rozwiązywać spory sądowe i reprezentujemy ich przed organami publicznymi.
  Nasze doświadczenie obejmuje:

  • obsługę postępowań sądowych, w tym także w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów;
  • wsparcie prawne w postępowaniach spornych pomiędzy dostawcami usług płatniczych a ich kontrahentami i klientami, w tym konsumentami;
  • prowadzenie postępowań przed sądami arbitrażowymi, polubownymi i branżowymi.
 • Doradztwo korporacyjne

  Wspieramy naszych klientów w zakresie ich bieżącej działalności oraz w zakresie zagadnień regulacyjnych.
  Nasze doświadczenie obejmuje:

  • due diligence działalności podmiotów regulowanych, w tym na potrzeby transakcji M&A;
  • sporządzanie analiz prawnych dotyczących modeli biznesowych przedsiębiorców działających lub planujących działalność w sektorze usług finansowych;
  • opracowanie opinii prawnych dotyczących obowiązków informacyjnych w działalności bankowej oraz TFI, zwłaszcza w aspekcie ochrony konsumenta;
  • bieżące wsparcie prawne dla banków, instytucji płatniczych, biur usług płatniczych i innych podmiotów z sektora finansowego.
 • Szkolenia i warsztaty

  Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu prawa instytucji finansowych oraz prawnych ram działań marketingowych i ochrony danych osobowych. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają nasi klienci. Poruszane zagadnienia dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnego ryzyka prawnego są szczególnie problematyczne.