Specjalizacje

Prawo zamówień publicznych

Powiązane osoby:
Doradztwo na rzecz Wykonawców

Naszych klientów, będących Wykonawcami, wspieramy prawnie m.in. w zakresie:

 • przygotowania projektów pytań do ogłoszenia o zamówieniu i do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • weryfikacji wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy, w szczególności pod kątem wymagań, które mogą utrudnić klientowi uzyskanie zamówienia oraz ryzyk prawnych związanych z jej późniejszym wykonaniem;
 • wsparcia wykonawcy na etapie tworzenia oferty oraz wymaganych do niej dokumentów;
 • opiniowania i przygotowywania umów konsorcjum;
 • negocjacji i sporządzania umów z podwykonawcami oraz podmiotami udostępniającymi zasoby;
 • sporządzania odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz innych czynności i zaniechań zamawiającego;
 • weryfikacji ofert konkurencyjnych;
 • udziału w negocjacjach w przypadku właściwych trybów udzielania zamówień publicznych;
 • reprezentowania wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym;
 • szkoleń wewnętrznych w szczególności dla działów handlowych odpowiedzialnych za sektor publiczny (etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) oraz menadżerów/kierowników projektu (etap realizacji umowy);
 • realizacji umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz sporów z zamawiającymi.
Doradztwo na rzecz Zamawiających

Naszych klientów, będących Zamawiającymi, wspieramy m.in. w zakresie:

 • planowania strategii zakupowych, w tym tworzenia planów informatyzacji,
 • udzielania konsultacji związanych z przygotowywaniem postępowania, w tym w zakresie wyboru trybu postępowania, opracowania kryteriów oceny ofert;
 • opiniowania lub sporządzania dokumentów przetargowych, tj. ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzoru umowy o zamówienie publiczne, istotnych postanowień umowy;
 • udziału w pracach komisji przetargowej, również w charakterze biegłych;
 • przygotowywania odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ;
 • sporządzania projektów modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu;
 • analiz pod względem formalno-prawnym ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • sporządzania wniosków o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnień, bądź o wyrażenie zgody na poprawienie omyłki;
 • przygotowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub informacji o unieważnieniu postępowania;
 • analizy wniesionych informacji o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy;
 • sporządzania odpowiedzi na informacje o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy;
 • analiz wniesionych odwołań w postępowaniu odwoławczym;
 • sporządzania odpowiedzi na odwołanie;
 • planowania i realizacji strategii wyjścia z monopolu jednego wykonawcy (vendor lock-in);
 • szkoleń wewnętrznych dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne oraz realizację umów;
 • realizacji umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz sporów z wykonawcami;
 • kontroli wydatków na zamówienia publiczne (w tym kontrole NIK).
Reprezentacja przed KIO

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie jako pełnomocnicy stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Ich szeroka wiedza obejmuje nie tylko regulacje prawne, ale także znajomość poszczególnych branż i specyficznych dla nich zagadnień technicznych i ekonomicznych.

Nasz zakres usług obejmuje w szczególności:

 • analizę i ocenę zasadności korzystania z przysługujących środków ochrony prawnej;
 • sporządzanie odwołań, przystąpień i pism procesowych;
 • reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych.
Reprezentacja przed sądami powszechnymi

Naszych klientów reprezentujemy także przed sądami powszechnymi, a nasze doświadczenie obejmuje:

 • analizę i ocenę zasadności wniesienia skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej;
 • sporządzenie skargi, odpowiedzi na skargę i wszelkich innych pism procesowych;
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądem.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zespół ekspertów kancelarii świadczy obsługę prawną w zakresie projektów realizowanych w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (PPP) klientom zarówno z sektora public, jak i enterprise.

Usługi kancelarii w zakresie PPP polegają m.in. na:

 • doradztwie przy tworzeniu spółek publiczno-prywatnych;
 • sporządzaniu i negocjacji umów o partnerstwie publicznoprywatnym;
 • kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji realizowanych w oparciu o różne modele PPP.

Zespół kancelarii brał udział w szeregu projektów PPP realizowanych przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wiodące specjalizacje w zakresie PZP

 

Zespół kancelarii na przestrzeni ostatnich lat pozyskał szczególne kompetencje w zakresie:

 • doradztwa na rynku zamówień IT i telco;
 • realizacji zamówień infrastrukturalnych z użyciem nowych technologii (m.in. sieci szerokopasmowe, Smart City);
 • doradztwa dla innowacyjnych branż (m.in. farmaceutycznej i medycznej);
 • zamówień na roboty budowlane.

 

Prawo zamówień publicznych Pobierz PDF (772 kB)

Zespół prawa zamówień publicznych (PZP) zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania, a także w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne. Nasi eksperci doradzają zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym, m.in. z branż:

 • IT i telco,
 • medycznej,
 • budowlanej,
 • farmaceutycznej,
 • teleinformatycznej.

Nasi specjaliści mają doświadczenie w projektach zarządzanych m.in. według metodologii Prince2 oraz ITIL, a także w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.

Nasz zespół posiada również bogate doświadczenie w planowaniu postępowań oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

To, co wyróżnia zespół prawa zamówień publicznych kancelarii, to sposób świadczenia obsługi prawnej –nasza strategia doradztwa prawnego ukierunkowana jest na osiągnięcie konkretnych celów biznesowych klienta oraz minimalizację ryzyk z tym związanych.

Kancelaria zapewnia również pełny zakres usług prawnych związanych z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

 • Doradztwo na rzecz Wykonawców

  Naszych klientów, będących Wykonawcami, wspieramy prawnie m.in. w zakresie:

  • przygotowania projektów pytań do ogłoszenia o zamówieniu i do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • weryfikacji wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy, w szczególności pod kątem wymagań, które mogą utrudnić klientowi uzyskanie zamówienia oraz ryzyk prawnych związanych z jej późniejszym wykonaniem;
  • wsparcia wykonawcy na etapie tworzenia oferty oraz wymaganych do niej dokumentów;
  • opiniowania i przygotowywania umów konsorcjum;
  • negocjacji i sporządzania umów z podwykonawcami oraz podmiotami udostępniającymi zasoby;
  • sporządzania odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz innych czynności i zaniechań zamawiającego;
  • weryfikacji ofert konkurencyjnych;
  • udziału w negocjacjach w przypadku właściwych trybów udzielania zamówień publicznych;
  • reprezentowania wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym;
  • szkoleń wewnętrznych w szczególności dla działów handlowych odpowiedzialnych za sektor publiczny (etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) oraz menadżerów/kierowników projektu (etap realizacji umowy);
  • realizacji umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz sporów z zamawiającymi.
 • Doradztwo na rzecz Zamawiających

  Naszych klientów, będących Zamawiającymi, wspieramy m.in. w zakresie:

  • planowania strategii zakupowych, w tym tworzenia planów informatyzacji,
  • udzielania konsultacji związanych z przygotowywaniem postępowania, w tym w zakresie wyboru trybu postępowania, opracowania kryteriów oceny ofert;
  • opiniowania lub sporządzania dokumentów przetargowych, tj. ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzoru umowy o zamówienie publiczne, istotnych postanowień umowy;
  • udziału w pracach komisji przetargowej, również w charakterze biegłych;
  • przygotowywania odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ;
  • sporządzania projektów modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu;
  • analiz pod względem formalno-prawnym ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  • sporządzania wniosków o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnień, bądź o wyrażenie zgody na poprawienie omyłki;
  • przygotowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub informacji o unieważnieniu postępowania;
  • analizy wniesionych informacji o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy;
  • sporządzania odpowiedzi na informacje o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy;
  • analiz wniesionych odwołań w postępowaniu odwoławczym;
  • sporządzania odpowiedzi na odwołanie;
  • planowania i realizacji strategii wyjścia z monopolu jednego wykonawcy (vendor lock-in);
  • szkoleń wewnętrznych dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne oraz realizację umów;
  • realizacji umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz sporów z wykonawcami;
  • kontroli wydatków na zamówienia publiczne (w tym kontrole NIK).
 • Reprezentacja przed KIO

  Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie jako pełnomocnicy stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Ich szeroka wiedza obejmuje nie tylko regulacje prawne, ale także znajomość poszczególnych branż i specyficznych dla nich zagadnień technicznych i ekonomicznych.

  Nasz zakres usług obejmuje w szczególności:

  • analizę i ocenę zasadności korzystania z przysługujących środków ochrony prawnej;
  • sporządzanie odwołań, przystąpień i pism procesowych;
  • reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych.
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi

  Naszych klientów reprezentujemy także przed sądami powszechnymi, a nasze doświadczenie obejmuje:

  • analizę i ocenę zasadności wniesienia skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej;
  • sporządzenie skargi, odpowiedzi na skargę i wszelkich innych pism procesowych;
  • reprezentowanie w postępowaniach przed sądem.
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne

  Zespół ekspertów kancelarii świadczy obsługę prawną w zakresie projektów realizowanych w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (PPP) klientom zarówno z sektora public, jak i enterprise.

  Usługi kancelarii w zakresie PPP polegają m.in. na:

  • doradztwie przy tworzeniu spółek publiczno-prywatnych;
  • sporządzaniu i negocjacji umów o partnerstwie publicznoprywatnym;
  • kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji realizowanych w oparciu o różne modele PPP.

  Zespół kancelarii brał udział w szeregu projektów PPP realizowanych przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego.

 • Wiodące specjalizacje w zakresie PZP

   

  Zespół kancelarii na przestrzeni ostatnich lat pozyskał szczególne kompetencje w zakresie:

  • doradztwa na rynku zamówień IT i telco;
  • realizacji zamówień infrastrukturalnych z użyciem nowych technologii (m.in. sieci szerokopasmowe, Smart City);
  • doradztwa dla innowacyjnych branż (m.in. farmaceutycznej i medycznej);
  • zamówień na roboty budowlane.