Szanowni Państwo, W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną jesteśmy niezmiennie gotowi do pomocy i wsparcia prawnego.
Wprowadziliśmy w Kancelarii szereg zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Biura w Krakowie i w Warszawie otwarte są w godzinach 9:00-17:00. Praca naszego Zespołu odbywa się w pełnym zakresie, w większości w trybie zdalnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
12 426 05 30 (Kraków) i 22 850 10 10 (Warszawa) oraz mailowo: office@traple.pl. (24/7).

Zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizacje

Projekty innowacyjne

Powiązane osoby:
Doradztwo na etapie przygotowania projektu

Przygotowanie projektu finansowanego ze środków publicznych lub własnych wymaga identyfikacji i rozstrzygnięcia szeregu zagadnień mających wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu. Szczegółowa analiza przeprowadzona na tym etapie pozwala nie tylko na prawidłowe przygotowanie wniosku o udzielenie dofinansowania, ale przede wszystkim umożliwia uniknięcie szeregu problemów w trakcie jego realizacji oraz rozliczenia. Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

  • przeprowadzenie prawnego due dilligence technologii obejmującego m.in. analizę zgłoszeń patentowych lub projektów zgłoszeń patentowych (FTO), opisów know-how, dokumentacji dotyczącej naruszenia audytowanej technologii lub możliwości naruszenia praw wyłącznych osób trzecich przez badaną technologię, dokumentacji dotyczącej nabycia praw własności intelektualnej przez przedsiębiorcę (np. dokumentacja pracownicza) oraz innych;
  • doradztwo w zakresie warunków pozyskania pomocy publicznej oraz analizę kwalifikowalności wydatków przed złożeniem wniosku;
  • doradztwo prawne na etapie preinkubacji.
Finansowanie projektu

Uzyskanie finansowania na realizację projektu innowacyjnego jest jednym z pierwszych etapów warunkujących powodzenie projektu. Zabezpieczenie tego finansowania na każdym etapie rozwoju projektu wymaga doradztwa prawnego. Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

 • doradztwo w zakresie finansowania wkładu własnego:
   • umowy z instytucjami finansowymi (kredyty, pożyczki, ustanawianie zabezpieczeń instrumentów dłużnych, w tym na aktywach trwałych obejmujących prawa własności intelektualnej powstałych w ramach projektu);
   • emisja obligacji własnych (w tym obligacji zamiennych w przypadku inwestycji z udziałem inwestora kapitałowego);
 • pozyskanie środków od inwestorów prywatnych – wejścia kapitałowe aniołów biznesu, umowy z funduszami seed capital oraz venture capital (umowa preinkubacyjna oraz umowa inwestycyjna).
Doradztwo na etapie realizacji projektu

Doświadczenie Kancelarii obejmuje udzielanie pomocy prawnej na wszystkich etapach realizacji projektu. W trakcie realizacji projektu dochodzi do zawarcia szeregu umów, których przedmiot jest zazwyczaj bardzo zróżnicowany. W postępowaniach finansowanych z udziału środków publicznych istotne jest zachowanie zasad udzielania zamówień uregulowanych w przepisach prawa zamówień publicznych lub warunkach konkursów. Funkcjonujący w Kancelarii zespół zamówień publicznych z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji usług związanych z udzielaniem zamówień z zakresu IT, infrastrukturalnych oraz w projektach badawczych pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawnego. Kancelaria na etapie realizacji projektu zajmowała się m.in.:

  • przygotowaniem umów z jednostkami sektora badawczo – rozwojowego;
  • przygotowaniem umów na poszczególne zamówienia niezbędne do wykonania projektu (np. umowy o roboty budowlane w oparciu o wzory FIDIC, zamówienia linii produkcyjnych i ich wdrożenia, zamówienia wykonania i wdrożenia oprogramowania dedykowanego, itp.);
  • doradztwem na etapie realizacji inwestycji budowalnych, w tym spory z generalnymi wykonawcami (np. opiniowanie dopuszczalności rozwiązań zamiennych w świetle zasad udzielania zamówień), spory z projektantem dotyczące błędów projektowych oraz zaniedbań przy wykonywaniu nadzoru autorskiego, regulowanie stanu prawnego nieruchomości w celu zapewnienia możliwości korzystania z infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem (np. ustanawianie służebności, konflikty graniczne, itp.);
  • pomocą przy udzielaniu zamówień z zachowaniem zasady konkurencyjności obejmującą tworzenie regulaminów zamówień dla zamawiających niezobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych, weryfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem zachowania uczciwej konkurencji, weryfikację zapytań ofertowych wysyłanych do potencjalnych wykonawców, doradztwo w odpowiedziach na pytania wykonawców, a także udział w negocjacjach z wykonawcami.
Doradztwo przy rozliczeniu projektu oraz w okresie trwałości

W przypadku projektów finansowanych z środków publicznych rozliczenie projektu jest jednym z elementów składających się na końcowy sukces. Kancelaria na etapie realizacji projektu zajmowała się:

  • prowadzeniem due dilligence dokumentacji projektu przed kontrolą krajowych oraz unijnych instytucji kontrolnych, współpracą z kontrolerami oraz przygotowaniem projektu odpowiedzi na zastrzeżenia pokontrolne, przygotowaniem stanowiska dla unijnych instytucji kontrolnych jak Europejski Trybunał Obrachunkowy;
  • doradztwem na etapie występowania o zgodę na modyfikację projektu;
  • prowadzeniem sporów z instytucjami wdrażającymi, w tym reprezentacją w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym w przedmiocie zwrotu dofinansowania, a także występowaniem przed sądem powszechnym z roszczeniem o wypłatę wstrzymanych dotacji;
  • oceną prawną zakresu obowiązków ciążących na beneficjencie w okresie trwałości, przekształceniami podmiotowymi beneficjenta w tym okresie trwałości, przenoszeniem obowiązków ciążących na beneficjencie na podmiot trzeci lub wykonywania tych obowiązków przez taki podmiot.
Współpraca biznesu z sektorem badawczo-rozwojowym

Dobra współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami wyższymi lub jednostkami badawczo-naukowymi jest jednym z filarów sukcesu komercjalizacji innowacji. Podstawą takiej współpracy jest jednoznaczne umowne określenie wzajemnych obowiązków poszczególnych stron zapewniających twórczy wkład w projekcie. Doświadczenie Kancelarii w tym zakresie obejmuje:

  • kontraktowe zabezpieczenie wzajemnych relacji uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowymi z przedsiębiorcami:
   • listy intencyjne oraz umowy wstępne;
   • umowy na wykonanie prac badawczo-rozwojowych;
   • umowy o wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
   • umowy z pracownikami uczelni wyższych;
   • umowy na wykorzystanie infrastruktury badawczej uczelni wyższych;
   • nabycie praw własności intelektualnej od uczelni wyższych lub uzyskanie w zakresie tych praw licencji (negocjacje z uwzględnieniem różnych modeli wynagrodzeń oraz zasad komercjalizacji).
  • doradztwo w zakresie umowy konsorcjalnej obejmujące w szczególności:
   • zabezpieczenie członków konsorcjum w zakresie odpowiedzialności za projekt poszczególnych członków;
   • określenie zasad korzystania z praw własności intelektualnej uprzednio istniejących, nabycia praw własności intelektualnej, a także ich wykorzystania w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.
Startup

Polska drugą Doliną Krzemową? Takie pytanie coraz częściej pojawia się w Polsce. Duża liczba nowopowstałych spółek, zwłaszcza z branży IT, oraz ich sukcesy mogą uzasadniać takie stwierdzenie. Nasze doświadczenie na tym rynku obejmuje obsługę funduszy kapitału zalążkowego, funduszy venture capital a także startupów, w tym:

 • wybór formy prawnej spółki oraz przygotowanie jej dokumentacji przy uwzględnieniu celów pomysłodawców oraz inwestorów (szybka sprzedaż udziałów lub akcji, finansowanie na rynkach publicznych, pozyskanie dalszych inwestorów kapitałowych, itp.);
 • finansowanie z udziałem kapitału prywatnego – umowy z funduszami seed capital oraz venture capital (umowa preinkubacyjna oraz umowa inwestycyjna):
   • określenie ładu korporacyjnego (kontrola nad Zarządem, uprawnienia Rady Nadzorczej) ;
   • zabezpieczenia inwestorów (klauzule tag alone, drag along, right of first refusal, liquidation preference, vesting, lock-up, zakazu konkurencji, scenariusze umorzeniowe);
 • obsługę sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikiem a spółką (postępowania sądowe w przedmiocie umorzenia udziałów, zobowiązania do zbycia udziałów, o działanie na szkodę spółki) .
Projekty innowacyjne Pobierz PDF (551 kB)

Zespół ekspertów do spraw projektów innowacyjnych prowadzi kompleksową obsługę obejmującą wsparcie prawne dla:

 • przedsiębiorców realizujących prace badawczo-rozwojowe oraz projekty innowacyjne finansowane ze środków własnych lub publicznych;
 • funduszów kapitału zalążkowego i venture capital;
 • start-up’ów;
 • konsorcjów naukowych;
 • uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych

Pojęcie projektu innowacyjnego, jak i samej innowacji umyka próbom definiowania, stąd doświadczenie Kancelarii w zakresie takich projektów ma charakter bardzo zróżnicowany – począwszy od zabezpieczenia prawnego projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych z udziałem konsorcjów naukowych, w tym posiadających status KNOW, po tworzenie ośrodków innowacyjności o wartości projektu na poziomie kilkuset milionów złotych. Tworzyliśmy modele zarządzania własnością intelektualną na uczelniach wyższych oraz dużych przedsiębiorstwach posiadających własne działy R&D. Obsługa kilku funduszy inwestycyjnych oraz kilkudziesięciu spółek start-up’owych pozwoliła nam natomiast uzyskać perspektywę spojrzenia na innowacje powstające bez udziału środków publicznych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi zarówno sektora badawczo-rozwojowego, jak i przedsiębiorców pozwala wysunąć wniosek, że innowacje mogą kreować ogromne wartości jedynie pod warunkiem ich prawidłowego zabezpieczenia prawnego już na etapie powstawania praw własności intelektualnej a następnie obrotu nimi. Szerokie spojrzenie na proces innowacji pozwala na unikalny poziom zrozumienia i zaspakajania potrzeb klientów, którzy w związku z możliwością pozyskania znacznych środków publicznych na działalność innowacyjną stają przed wyjątkową szansą rozwoju.

Kompleksowość naszych usług łącząca doświadczenia z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz prawa konkurencji (prawo pomocy publicznej) pozwala nam na obsługę projektu innowacyjnego od początku, tj. od pomysłu, aż po wdrożenie innowacji na rynku przejawiające się zwłaszcza w zbyciu praw do technologii lub oprogramowania albo zakończeniu budowy odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej i rozpoczęciu sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii.

 • Doradztwo na etapie przygotowania projektu

  Przygotowanie projektu finansowanego ze środków publicznych lub własnych wymaga identyfikacji i rozstrzygnięcia szeregu zagadnień mających wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu. Szczegółowa analiza przeprowadzona na tym etapie pozwala nie tylko na prawidłowe przygotowanie wniosku o udzielenie dofinansowania, ale przede wszystkim umożliwia uniknięcie szeregu problemów w trakcie jego realizacji oraz rozliczenia. Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

   • przeprowadzenie prawnego due dilligence technologii obejmującego m.in. analizę zgłoszeń patentowych lub projektów zgłoszeń patentowych (FTO), opisów know-how, dokumentacji dotyczącej naruszenia audytowanej technologii lub możliwości naruszenia praw wyłącznych osób trzecich przez badaną technologię, dokumentacji dotyczącej nabycia praw własności intelektualnej przez przedsiębiorcę (np. dokumentacja pracownicza) oraz innych;
   • doradztwo w zakresie warunków pozyskania pomocy publicznej oraz analizę kwalifikowalności wydatków przed złożeniem wniosku;
   • doradztwo prawne na etapie preinkubacji.
 • Finansowanie projektu

  Uzyskanie finansowania na realizację projektu innowacyjnego jest jednym z pierwszych etapów warunkujących powodzenie projektu. Zabezpieczenie tego finansowania na każdym etapie rozwoju projektu wymaga doradztwa prawnego. Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie finansowania wkładu własnego:
    • umowy z instytucjami finansowymi (kredyty, pożyczki, ustanawianie zabezpieczeń instrumentów dłużnych, w tym na aktywach trwałych obejmujących prawa własności intelektualnej powstałych w ramach projektu);
    • emisja obligacji własnych (w tym obligacji zamiennych w przypadku inwestycji z udziałem inwestora kapitałowego);
  • pozyskanie środków od inwestorów prywatnych – wejścia kapitałowe aniołów biznesu, umowy z funduszami seed capital oraz venture capital (umowa preinkubacyjna oraz umowa inwestycyjna).
 • Doradztwo na etapie realizacji projektu

  Doświadczenie Kancelarii obejmuje udzielanie pomocy prawnej na wszystkich etapach realizacji projektu. W trakcie realizacji projektu dochodzi do zawarcia szeregu umów, których przedmiot jest zazwyczaj bardzo zróżnicowany. W postępowaniach finansowanych z udziału środków publicznych istotne jest zachowanie zasad udzielania zamówień uregulowanych w przepisach prawa zamówień publicznych lub warunkach konkursów. Funkcjonujący w Kancelarii zespół zamówień publicznych z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji usług związanych z udzielaniem zamówień z zakresu IT, infrastrukturalnych oraz w projektach badawczych pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawnego. Kancelaria na etapie realizacji projektu zajmowała się m.in.:

   • przygotowaniem umów z jednostkami sektora badawczo – rozwojowego;
   • przygotowaniem umów na poszczególne zamówienia niezbędne do wykonania projektu (np. umowy o roboty budowlane w oparciu o wzory FIDIC, zamówienia linii produkcyjnych i ich wdrożenia, zamówienia wykonania i wdrożenia oprogramowania dedykowanego, itp.);
   • doradztwem na etapie realizacji inwestycji budowalnych, w tym spory z generalnymi wykonawcami (np. opiniowanie dopuszczalności rozwiązań zamiennych w świetle zasad udzielania zamówień), spory z projektantem dotyczące błędów projektowych oraz zaniedbań przy wykonywaniu nadzoru autorskiego, regulowanie stanu prawnego nieruchomości w celu zapewnienia możliwości korzystania z infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem (np. ustanawianie służebności, konflikty graniczne, itp.);
   • pomocą przy udzielaniu zamówień z zachowaniem zasady konkurencyjności obejmującą tworzenie regulaminów zamówień dla zamawiających niezobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych, weryfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem zachowania uczciwej konkurencji, weryfikację zapytań ofertowych wysyłanych do potencjalnych wykonawców, doradztwo w odpowiedziach na pytania wykonawców, a także udział w negocjacjach z wykonawcami.
 • Doradztwo przy rozliczeniu projektu oraz w okresie trwałości

  W przypadku projektów finansowanych z środków publicznych rozliczenie projektu jest jednym z elementów składających się na końcowy sukces. Kancelaria na etapie realizacji projektu zajmowała się:

   • prowadzeniem due dilligence dokumentacji projektu przed kontrolą krajowych oraz unijnych instytucji kontrolnych, współpracą z kontrolerami oraz przygotowaniem projektu odpowiedzi na zastrzeżenia pokontrolne, przygotowaniem stanowiska dla unijnych instytucji kontrolnych jak Europejski Trybunał Obrachunkowy;
   • doradztwem na etapie występowania o zgodę na modyfikację projektu;
   • prowadzeniem sporów z instytucjami wdrażającymi, w tym reprezentacją w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym w przedmiocie zwrotu dofinansowania, a także występowaniem przed sądem powszechnym z roszczeniem o wypłatę wstrzymanych dotacji;
   • oceną prawną zakresu obowiązków ciążących na beneficjencie w okresie trwałości, przekształceniami podmiotowymi beneficjenta w tym okresie trwałości, przenoszeniem obowiązków ciążących na beneficjencie na podmiot trzeci lub wykonywania tych obowiązków przez taki podmiot.
 • Współpraca biznesu z sektorem badawczo-rozwojowym

  Dobra współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami wyższymi lub jednostkami badawczo-naukowymi jest jednym z filarów sukcesu komercjalizacji innowacji. Podstawą takiej współpracy jest jednoznaczne umowne określenie wzajemnych obowiązków poszczególnych stron zapewniających twórczy wkład w projekcie. Doświadczenie Kancelarii w tym zakresie obejmuje:

   • kontraktowe zabezpieczenie wzajemnych relacji uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowymi z przedsiębiorcami:
    • listy intencyjne oraz umowy wstępne;
    • umowy na wykonanie prac badawczo-rozwojowych;
    • umowy o wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
    • umowy z pracownikami uczelni wyższych;
    • umowy na wykorzystanie infrastruktury badawczej uczelni wyższych;
    • nabycie praw własności intelektualnej od uczelni wyższych lub uzyskanie w zakresie tych praw licencji (negocjacje z uwzględnieniem różnych modeli wynagrodzeń oraz zasad komercjalizacji).
   • doradztwo w zakresie umowy konsorcjalnej obejmujące w szczególności:
    • zabezpieczenie członków konsorcjum w zakresie odpowiedzialności za projekt poszczególnych członków;
    • określenie zasad korzystania z praw własności intelektualnej uprzednio istniejących, nabycia praw własności intelektualnej, a także ich wykorzystania w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.
 • Startup

  Polska drugą Doliną Krzemową? Takie pytanie coraz częściej pojawia się w Polsce. Duża liczba nowopowstałych spółek, zwłaszcza z branży IT, oraz ich sukcesy mogą uzasadniać takie stwierdzenie. Nasze doświadczenie na tym rynku obejmuje obsługę funduszy kapitału zalążkowego, funduszy venture capital a także startupów, w tym:

  • wybór formy prawnej spółki oraz przygotowanie jej dokumentacji przy uwzględnieniu celów pomysłodawców oraz inwestorów (szybka sprzedaż udziałów lub akcji, finansowanie na rynkach publicznych, pozyskanie dalszych inwestorów kapitałowych, itp.);
  • finansowanie z udziałem kapitału prywatnego – umowy z funduszami seed capital oraz venture capital (umowa preinkubacyjna oraz umowa inwestycyjna):
    • określenie ładu korporacyjnego (kontrola nad Zarządem, uprawnienia Rady Nadzorczej) ;
    • zabezpieczenia inwestorów (klauzule tag alone, drag along, right of first refusal, liquidation preference, vesting, lock-up, zakazu konkurencji, scenariusze umorzeniowe);
  • obsługę sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikiem a spółką (postępowania sądowe w przedmiocie umorzenia udziałów, zobowiązania do zbycia udziałów, o działanie na szkodę spółki) .