Specjalizacje

Rozwiązywanie sporów i arbitraż

Powiązane osoby:
Rozwiązywanie sporów dotyczących prawa własności intelektualnej

Zespół naszych ekspertów posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych dotyczących praw własności intelektualnej. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania. Co istotne, przy postępowaniach sądowych współpracujemy z ekspertami z zakresu wyceny praw własności przemysłowej, wzornictwa, rozwiązań technicznych, socjologii, jak również z podmiotami prowadzącymi badania konsumenckie i agencjami PR.
Nasze doświadczenie:

 • przygotowanie i prowadzenie sporów sądowych o ochronę marki, w tym renomowanych znaków towarowych i znaków powszechnie znanych;
 • reprezentacja w sporach sądowych o ochronę praw z patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych;
 • prowadzenie sporów sądowych o ochronę nazwy firmy oraz o ochronę dóbr osobistych (renomy, wizerunku);
 • prowadzenie postępowań sądowych w zakresie sporów dotyczących praw autorskich, m.in.: do programów komputerowych, utworów literackich i muzycznych, dzieł sztuki użytkowej (dekoracji wnętrz, mebli, projektów architektonicznych), oznaczeń i opakowań handlowych;
 • reprezentowanie przed Sądem Wspólnotowym ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oraz Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących rejestrowania i utrzymania praw wyłącznych oraz kolizji między takimi prawami, w tym: kolizji między prawami wyłącznymi zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym RP i w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) – postępowania o unieważnienie, wygaszenie, sprzeciwy wobec zgłoszenia znaków kolizyjnych;
 • reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie (np. używanie cudzych nazw w domenach internetowych jako słów-kluczy w reklamach internetowych);
 • rozwiązywanie sporów dotyczących oznaczeń tzw. marki własnej sieci handlowych;
 • reprezentacja w sporach na tle prawa nieuczciwej konkurencji o ochronę oznaczeń i zewnętrznej postaci produktów oraz o ochronę know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa.
Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa reklamy

Nasze doświadczenie w rozwiązywaniu sporów obejmuje również reprezentację klientów w sporach z zakresu przeprowadzonych działań reklamowych i promocyjnych m.in. dotyczących branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, alkoholowej, telekomunikacyjnej.
Nasze doświadczenie:

 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych w sprawach nieuczciwej reklamy, w tym reklamy wprowadzającej w błąd, niedozwolonej reklamy porównawczej;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami branżowymi i samoregulującymi oceniającymi zgodność reklamy z prawem, dobrymi obyczajami i etyką (m.in. Komisja Etyki Reklamy, UOKIK, KRRIT, GIF, PIS).
Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów

Eksperci kancelarii reprezentują klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących zarzutów zawarcia porozumień ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji dominującej lub dopuszczenia się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, poczynając od postępowania wyjaśniającego po właściwe postępowanie antymonopolowe.

Rozwiązywanie sporów dot. nieruchomości i inwestycji budowlanych

Prowadzimy w imieniu naszych klientów spory sądowe m.in. o własność nieruchomości i wykonanie umów dotyczących nieruchomości, rozliczenia nakładów na nieruchomości oraz zastępujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych zmierzających do regulacji stanu prawnego nieruchomości i jej optymalnego wykorzystania.

Rozwiązywanie sporów dotyczących zamówień publicznych

Zespół ekspertów kancelarii wspiera klientów także w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących zamówień publicznych. Reprezentujemy przedsiębiorców i podmioty z sektora publicznego przed sądami powszechnymi w zakresie skarg od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej.
W tym zakresie nasze wsparcie obejmuje analizę i ocenę zasadności wniesienia skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sporządzenie skargi, odpowiedzi na skargę i wszelkich innych pism procesowych oraz reprezentowanie w postępowaniu przed sądem.

Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy

Kancelaria ma także doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Doradzamy i prowadzimy postępowania dotyczące:

 • rozwiązania stosunku pracy i odszkodowań za niezgodne z prawem zwolnienia z pracy;
 • zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • odszkodowań za mienie powierzone;
 • zakazu konkurencji;
 • mobbingu w miejscu pracy.
Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa gospodarczego

Naszych klientów wspieramy również, reprezentując ich interesy w sporach dotyczących:

 • spraw korporacyjnych;
 • dochodzenia wierzytelności;
 • wykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • rozliczeń inwestycji;
 • rozliczeń z umów handlowych;
 • spraw odszkodowawczych.
Mediacje i arbitraż

Nasz zespół ekspertów reprezentuje klientów kancelarii także przed sądami polubownymi, w tym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed zagranicznymi sądami polubownymi, przed sądami domenowymi przy Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowej (NASK) i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Rozwiązywanie sporów i arbitraż Pobierz PDF (1 MB)

Zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach przed sądami:

 • powszechnymi
 • arbitrażowymi
 • administracyjnymi
 • Sądem Najwyższym
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Trybunałem Konstytucyjnym
 • Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości przed organami administracyjnymi

Wspieramy naszych klientów działających w różnych branżach i sektorach gospodarki w sprawach z zakresu wszystkich dziedzin prawa
będących przedmiotem praktyki kancelarii. W porozumieniu z klientem przeprowadzamy go przez wszystkie etapy postępowania sądowego, co obejmuje:

 • wsparcie w rozwiązaniu sporów na etapie przedsądowym w drodze mediacji;
 • przygotowanie procesu;
 • zebranie materiału i ocenę szans powodzenia procesu;
 • opracowanie strategii działania uwzględniającej ryzyko prawne i cele biznesowe naszych klientów;
 • realizację przyjętej strategii i bieżące informowanie klienta o przebiegu sporu.
 • Rozwiązywanie sporów dotyczących prawa własności intelektualnej

  Zespół naszych ekspertów posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych dotyczących praw własności intelektualnej. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania. Co istotne, przy postępowaniach sądowych współpracujemy z ekspertami z zakresu wyceny praw własności przemysłowej, wzornictwa, rozwiązań technicznych, socjologii, jak również z podmiotami prowadzącymi badania konsumenckie i agencjami PR.
  Nasze doświadczenie:

  • przygotowanie i prowadzenie sporów sądowych o ochronę marki, w tym renomowanych znaków towarowych i znaków powszechnie znanych;
  • reprezentacja w sporach sądowych o ochronę praw z patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych;
  • prowadzenie sporów sądowych o ochronę nazwy firmy oraz o ochronę dóbr osobistych (renomy, wizerunku);
  • prowadzenie postępowań sądowych w zakresie sporów dotyczących praw autorskich, m.in.: do programów komputerowych, utworów literackich i muzycznych, dzieł sztuki użytkowej (dekoracji wnętrz, mebli, projektów architektonicznych), oznaczeń i opakowań handlowych;
  • reprezentowanie przed Sądem Wspólnotowym ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oraz Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących rejestrowania i utrzymania praw wyłącznych oraz kolizji między takimi prawami, w tym: kolizji między prawami wyłącznymi zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym RP i w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) – postępowania o unieważnienie, wygaszenie, sprzeciwy wobec zgłoszenia znaków kolizyjnych;
  • reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie (np. używanie cudzych nazw w domenach internetowych jako słów-kluczy w reklamach internetowych);
  • rozwiązywanie sporów dotyczących oznaczeń tzw. marki własnej sieci handlowych;
  • reprezentacja w sporach na tle prawa nieuczciwej konkurencji o ochronę oznaczeń i zewnętrznej postaci produktów oraz o ochronę know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa reklamy

  Nasze doświadczenie w rozwiązywaniu sporów obejmuje również reprezentację klientów w sporach z zakresu przeprowadzonych działań reklamowych i promocyjnych m.in. dotyczących branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, alkoholowej, telekomunikacyjnej.
  Nasze doświadczenie:

  • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych w sprawach nieuczciwej reklamy, w tym reklamy wprowadzającej w błąd, niedozwolonej reklamy porównawczej;
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami branżowymi i samoregulującymi oceniającymi zgodność reklamy z prawem, dobrymi obyczajami i etyką (m.in. Komisja Etyki Reklamy, UOKIK, KRRIT, GIF, PIS).
 • Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów

  Eksperci kancelarii reprezentują klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących zarzutów zawarcia porozumień ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji dominującej lub dopuszczenia się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, poczynając od postępowania wyjaśniającego po właściwe postępowanie antymonopolowe.

 • Rozwiązywanie sporów dot. nieruchomości i inwestycji budowlanych

  Prowadzimy w imieniu naszych klientów spory sądowe m.in. o własność nieruchomości i wykonanie umów dotyczących nieruchomości, rozliczenia nakładów na nieruchomości oraz zastępujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych zmierzających do regulacji stanu prawnego nieruchomości i jej optymalnego wykorzystania.

 • Rozwiązywanie sporów dotyczących zamówień publicznych

  Zespół ekspertów kancelarii wspiera klientów także w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących zamówień publicznych. Reprezentujemy przedsiębiorców i podmioty z sektora publicznego przed sądami powszechnymi w zakresie skarg od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej.
  W tym zakresie nasze wsparcie obejmuje analizę i ocenę zasadności wniesienia skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sporządzenie skargi, odpowiedzi na skargę i wszelkich innych pism procesowych oraz reprezentowanie w postępowaniu przed sądem.

 • Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy

  Kancelaria ma także doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Doradzamy i prowadzimy postępowania dotyczące:

  • rozwiązania stosunku pracy i odszkodowań za niezgodne z prawem zwolnienia z pracy;
  • zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • odszkodowań za mienie powierzone;
  • zakazu konkurencji;
  • mobbingu w miejscu pracy.
 • Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa gospodarczego

  Naszych klientów wspieramy również, reprezentując ich interesy w sporach dotyczących:

  • spraw korporacyjnych;
  • dochodzenia wierzytelności;
  • wykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • rozliczeń inwestycji;
  • rozliczeń z umów handlowych;
  • spraw odszkodowawczych.
 • Mediacje i arbitraż

  Nasz zespół ekspertów reprezentuje klientów kancelarii także przed sądami polubownymi, w tym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed zagranicznymi sądami polubownymi, przed sądami domenowymi przy Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowej (NASK) i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).