FinTech

25 wrz 2020

Zapraszamy do lektury wrześniowego newslettera FinTech dot. najnowszych regulacji prawnych odnoszących się do działalności szeroko pojętych instytucji finansowych.

W treści materiału znajdą Państwo m.in. omówienie:

  • projektowanych zmian prawnych: kolejnej wersji projektu ustawy implementującej rozwiązania zawarte w AMLD5, projektu nowego prawa komunikacji elektronicznej (PKE) w odniesieniu do świadczenia usługi directbillingu, oraz informacje o projekcie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej
  • inicjatyw KNF i innych krajowych organów nadzoru, w tym: informacje nt. pisma UKNF skierowanego do małych instytucji płatniczych (MIP) oraz o publikacji PUODO nt. wytycznych EROD 7/2020 w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego
  • inicjatyw europejskich urzędów nadzoru, w tym: publikacja opinii oraz raportu EBA dot. przyszłych ram prawnych w zakresie AML w UE
  • inicjatyw innych instytucji, w tym: sprawozdanie KE na temat konsekwencji stosowania rozporządzenia 2015/751 (IFReg), a także publikacja FATF pt. ”Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing”