listopad 2022

Prawo pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • nowych stawkach diet z tytułu podróży służbowych,
 • zmianach w ubezpieczeniach społecznych,
 • planowanym uchyleniu przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej wydłużających ważność wiz, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu w Polsce,
 • projekcie dotyczącym elektronicznego zawierania umów,
 • wyroku NSA dotyczącym skutków podatkowych kosztów legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce.

PZP

W numerze:

 • Jak przygotować wzory umów na rozwiązania chmurowe w reżimie PZP? Wyzwania i praktyczne kwestie
 • Nowelizacja zasad waloryzacji w prawie zamówień publicznych
 • Opracowanie Prezesa UZP dotyczące postępowania w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy PZP) – omówienie wybranych informacji
 • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. – omówienie wybranych informacji
 • Dwie sprzeczne ze sobą linie orzecznicze KIO, czyli ciąg dalszy zamieszania w gwarancjach wadialnych
 • Wysokość kary umownej – korzystny wyrok dla wykonawców
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w rozstrzygnięciu Krajowej Izby Odwoławczej – analiza wyroku KIO 1151/22

Litigation

W numerze:

 • Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej – ex parte czy inter partes?
 • Podział spółki przez wydzielenie a uczestnictwo obu spółek po podziale w postępowaniu sądowym
 • Brak podpisów pod sentencją postanowienia i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia powoduje nieistnienie orzeczenia – uchwała SN z dnia 6 października 2022 r., III CZP 112/22
 • SLAPP – nowe ryzyka dla podmiotów prowadzących politykę aktywnego angażowania się w spory sądowe

RODO

W numerze m.in.:

 • Executive order a transfer danych do USA
 • Akt o usługach cyfrowych a przetwarzanie danych osobowych
 • Zatwierdzenie przez #EROD pierwszych kryteri certyfikacji
 • Problem dopuszczalności kopiowania dowodów osobistych przez banki
 • Trzecia kara Prezesa UODO dla Głównego Geodety Kraju
 • Kiedy prowadzenie marketingu bezpośredniego jest zgodne z RODO?
 • Powiązania kapitałowe a transfer danych
 • Prewencyjne zbieranie informacji o ruchu i lokalizacji nielegalne
 • Raport ENISA dotyczący ataków #ransomware

IT-Tech

W numerze:

 • Wyzwania związane z konstruowaniem umów na zamawianie usług chmurowych w sektorze publicznym
 • Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
 • Jakie mogą być konsekwencje prawne cyberataku dla dostawcy systemu IT? Case study na przykładzie sprawy Capital One
 • Prewencyjne zbieranie informacji o ruchu i lokalizacji narusza unijne przepisy
październik 2022

Prawo pracy

W newsletterze:

 • obowiązku utworzenia profilu przez płatnika na PUE ZUS,
 • płacy minimalnej w UE,
 • nowej regulacji odpowiedzialności m.in. członków zarządu spółek kapitałowych,
 • ustalaniu niedzieli przez pracodawców w świetle prawa pracy.

NFT

W numerze:

 • NFT w prawie autorskim
 • NFT w prawie znaków towarowych
 • NFT a postępowanie sądowe
 • Czy technologia NFT rozwiąże problem podrabianych towarów?
 • Inwestowanie w graczy w grach NFT
 • Dom w stylu NFT
 • NFT a cyberbezpieczeństwo

Life-Science

W numerze:

 • Nowe limity THC w Unii Europejskiej
 • Powrót do Nutri-Score
 • Porozumienia „pay-for-delay” ograniczają konkurencję
 • Zmiany w reklamowaniu suplementów diety
wrzesień 2022

FinTech

W numerze omawiamy m.in:

 • projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej
 • najnowszy projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UD52)
 • inicjatywę KNF w zakresie uproszczenia postępowania licencyjnego dla platform crowdfundingowych
 • działania podejmowane przez Prezesa UOKiK – Tomasza Chróstnego – w zakresie postawienia zarzutów trzem bankom w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów w związku z wakacjami kredytowymi
 • wezwanie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego do zwiększenia zaangażowania organów nadzoru w kolegiach ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prawo pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • wysokości płacy minimalnej w 2023 r.,
 • kwestiach dot. sztucznej inteligencji w zakresie prawa pracy,
 • planowanych zmianach dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce,
 • nowych limitach dla pracujących rencistów i emerytów od września 2022.
sierpień 2022

IT-Tech

W numerze:

 • Prawne aspekty stosowania web scrapingu
 • Nie każdy podmiot świadczący usługę komunikacji interpersonalnej zostanie włączony do KSC
 • Jak Polska planuje walczyć z nadużyciami w komunikacji elektronicznej?
 • Opublikowano poprawki do pierwszych w historii ram prawnych dotyczących sztucznej inteligencji
 • SLA – element, o który warto zadbać w umowie z dostawcą chmury obliczeniowej
 • Opublikowano nowy projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej
 • Uchylenie zakazu potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

PZP

W numerze:

 • Rekomendacje dotyczące niestosowania oprogramowania Kaspersky w systemach informatycznych w Polsce
 • Wynagrodzenia wykonawców w czasach inflacji 
 • Konsultacje rekomendacji – zamówienia publiczne na wyroby medyczne
 • Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych dopiero od 1 stycznia 2024 r.!
 • Uchylenie zakazu potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
 • Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podobne usługi lub roboty budowlane w kontekście wyroku KIO 1153/21