Postępowania w sprawach dotyczących własności przemysłowej

01 kwi 2020

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez Sejm w dniu 27 marca 2020 r., przewiduje również pewne rozwiązania w zakresie postępowań przed Urzędem Patentowym RP. W związku ze stanem epidemii odpowiednie komunikaty zostały wydane przez Urząd EU ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd Patentowy (EPO), biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Zapraszamy na podsumowanie przez zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.