Blog

crowfunding
Prawo gospodarcze

Crowdfunding nie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

10 listopada 2023 r. weszły w życie zmiany dotyczące zakazu publicznego oferowania udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ograniczenia możliwości promowania ich nabycia (art. 1821 oraz 2571 kodeksu spółek handlowych). Zmiany wynikają z wejścia w życie przepisów dodanych do Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 414 z późn. zm.). Wprowadziła ona zmiany między innymi w kodeksie spółek handlowych.

artykul
Prawo gospodarcze

Czy nastąpiła rewolucja w zasadach odpowiedzialności członków organów za szkodę wyrządzoną spółce? Kilka słów o wprowadzeniu business judgement rule

13 października 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych. Jedną z najistotniejszych, zapowiadanych zmian było wprowadzenie tzw. business judgement rule (tłumaczonej na język polski jako „zasada biznesowej oceny sytuacji”). Dotyczy ona odpowiedzialności członków organów spółek: akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną spółce działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki.

Prawo gospodarcze

Zmiany dotyczące reorganizacji transgranicznych spółek wynikające z implementacji dyrektywy 2019/2121

5 września 2023 r. weszły w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych implementujące do polskiego porządku prawnego elementy Dyrektywę 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Nowelizacja stanowi kolejny etap wdrażania tzw. pakietu prawa spółek. Zmiany są kolejnym krokiem zmierzającym do ułatwienia wewnątrzwspólnotowej mobilności spółek w ramach realizacji unijnej swobody przedsiębiorczości.

Prawo gospodarcze

Ulepszenia dla środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców w Polsce

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Ich celem jest ułatwienie prowadzenia działalności w Polsce poprzez uproszczenie stosowanych procedur i wymogów. Poza najważniejszymi zmianami związanymi z procedurą administracyjną oraz cywilną, zmierzającymi do promocji polubownych sposobów rozwiązywania sporów, ustawa wprowadzi szereg rozwiązań związanych stricte z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Prawo gospodarcze

Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla działania organów NGOsów

Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna – nowy instrument sukcesji rodzinnego biznesu

22 maja 2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawy kreującej instytucję fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna, w zamyśle ustawodawcy, służyć ma ograniczeniu ryzyka nieudanej sukcesji polskich firm o rodzinnym charakterze, skutkującej koniecznością rozdrobienia majątku albo zbycia jej aktywów w celu zaspokojenia roszczeń majątkowych spadkobierców założyciela firmy. W artykule zaprezentowano najważniejsze cechy tego nowego typu osoby prawnej.

Prawo gospodarcze

Zmiany w przepisach ułatwią cudzoziemcom rejestrację spółek w Polsce

Z dniem 15 grudnia 2022 roku weszła w życie ustawa, która istotnie ułatwiła cudzoziemcom rozpoczynanie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki prawa handlowego. Przywołana ustawa zniosła bowiem obowiązek posiadania przez cudzoziemców numeru PESEL w celu rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

IT
Prawo gospodarcze

Pułapki podpisu elektronicznego w umowach w obrocie gospodarczym

Prawo gospodarcze

Komisja daje zielone światło na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych SARS-CoV-2