Blog

Własność przemysłowa

Pierwszy rok działania Jednolitego Sądu Patentowego. Jakie są kluczowe statystyki?

1 czerwca 2024 r. upłynął rok od rozpoczęcia działalności Jednolitego Sądu Patentowego („UPC”). Jak wyglądają statystyki działalności UPC w tym początkowym okresie?

Własność przemysłowa

Adidas znów przegrywa w sporze o „trzy paski”

Właściciel marki Adidas od wielu lat stara się o uzyskanie możliwie najszerszego monopolu na słynne „trzy paski”. W tym celu podejmuje szereg działań, na które składają się m.in. eliminowanie z rynku podrobionych towarów, sukcesywne rozszerzanie na swoją rzecz portfolia praw własności intelektualnej czy też blokowanie identycznych lub podobnych oznaczeń zgłaszanych do rejestracji jako znaki towarowe. 

Własność przemysłowa

(Nie)oczywista ocena znaków towarowych dla produktów leczniczych

Konsumenci z większą precyzją przyglądają się markom produktów leczniczych. Z tego powodu, że produkty mają wpływ na zdrowie, ocena podobieństwa znaków towarowych przeznaczonych dla tych produktów nie zawsze jest taka jak w przypadku znaków przeznaczonych do oznaczania towarów i usług z innych branż. W odniesieniu do produktów leczniczych i farmaceutycznych nawet niewielkie różnice w nazwach marek mogą odrywać ważną rolę. Na takim stanowisku stanął również niedawno Naczelny Sąd Administracyjny[1], wskazując, że nawet zmiana zaledwie dwóch ostatnich liter oznaczenia może być istotna. Dodatkowo sąd stwierdził, że dla środków leczniczych uznaje się jako nazwę fantazyjną nazwę utworzoną z połączenia nazwy podstawowego składnika chemicznego danego środka lub nazwy choroby, do której leczenia środek jest przeznaczony, w połączeniu z pewnymi przedrostkami lub pewną stereotypową końcówką.

twitter_x
Własność przemysłowa

Rebranding na przykładzie Twittera. Czy zmiana wyjdzie na dobre?

Rebranding znaków towarowych dużych firm nie jest rzadkością, ale nieczęsto zmiana nazwy wywołuje tyle emocji, co w niedawnym przypadku platformy społecznościowej Twitter (obecnie X). W artykule spojrzymy na ten temat z punktu widzenia regulacji prawnych znaków towarowych, a także ocenimy, czy zmiana była uzasadniona pod względem prawnym.

Własność przemysłowa

Znak towarowy zgłoszony przez kontrahenta w złej wierze

Naczelny Sąd Administracyjny w jednej z ostatnio rozpatrywanych spraw potwierdził, że zła wiara może polegać na świadomym zgłoszeniu na swoją rzecz cudzego znaku towarowego, używanego przez kontrahenta, bez jego wiedzy i zgody w sytuacji kiedy między zgłaszającym a uprawnionym ze znaku towarowego istniał stosunek szczególnego zaufania. Zgłoszenie znaku identycznego lub podobnego (w zakresie kluczowego elementu odróżniającego) do wcześniejszych znaków innego przedsiębiorcy po ustaniu współpracy należy kwalifikować jako zgłoszenie w złej wierze.

Gaming, e-sport
Własność przemysłowa

Inwestowanie w graczy w grach NFT

Własność przemysłowa

NFT w prawie znaków towarowych

Z punktu widzenia problematyki znaków towarowych, nie powielając wyjaśnień zawartych we wcześniejszych artykułach czym jest NFT, można zidentyfikować co najmniej dwa obszary do zasygnalizowania.

Własność przemysłowa

Louis Vuitton przegrywa w EUIPO – znak „LV” vs. znak „LN”

Własność przemysłowa

Czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części?

Własność przemysłowa

Wyrok Sądu UE w sprawie T-353/20 – znak słowno-graficzny AC MILAN vs. znak słowny MILAN

Własność przemysłowa

Zrzut ekranu archiwalnej strony internetowej jako wiarygodny dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego – wyrok Sądu UE T-823/19

W dniu 20 października 2021 r. Sąd UE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt T-823/19, w którym wskazał, że zrzut ekranu bloga internetowego może być potraktowany jako dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego, a abstrakcyjna i teoretyczna możliwość manipulacją treści strony internetowej, w tym antydatowania wpisów, nie wystarczy do podważenia wiarygodności takiego dowodu.

Własność przemysłowa

Czy polski Urząd Patentowy będzie działał szybciej niż EUIPO?

Takie ambicje wynikają z założeń do przygotowywanej nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej – procedury mają być szybsze i bardziej przyjazne dla zgłaszających. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza, że sama ustawa również ma być uchwalona szybko – bo już w I kwartale 2022. Co jeszcze kryje się za planowanymi zmianami i czy wszystkie zmiany idą w dobrym kierunku?