Blog

Spory sądowe i arbitraż

SLAPP – nowe ryzyka dla podmiotów prowadzących politykę aktywnego angażowania się w spory sądowe

W ramach wzmacniania gwarancji dla wolności wypowiedzi i wszelkiej aktywności prowadzonej w interesie społecznym Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie przez Unię Europejską nowej dyrektywy. Jej przepisy mają chronić jednostki przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi. W dzisiejszym wydaniu newslettera analizujemy nową inicjatywę unijną i wskazujemy na wiążące się z nią problemy.

Spory sądowe i arbitraż

NFT a postępowanie sądowe

Popularność technologii NFT wzrasta w bardzo szybkim tempie a jej obecność i znaczenie w różnych obszarach nie tylko gospodarczych jest coraz bardziej widoczna. Warto przyjrzeć się więc w jaki sposób technologia NFT może dotyczyć, czy też być wykorzystana w postępowaniu sądowym.

Spory sądowe i arbitraż

Miejsce urzeczywistnienia się szkody w Internecie – mozaika jurysdykcyjna na tle wyroku TSUE (sprawa C-251/20)

Spory sądowe i arbitraż

Czy ustanowienie tego samego pełnomocnika przez pozwanych solidarnie ograniczy zwrot kosztów zastępstwa procesowego?

Spory sądowe i arbitraż

Wybrane pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie – sygnalizacja

Spory sądowe i arbitraż

Powództwo wzajemne w sprawach IP – wybrane problemy procesowe

Spory sądowe i arbitraż

Listy ochronne – czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej?

Listy ochronne to pisma składane do sądów przez potencjalnych przeciwników/pozwanych w sytuacjach wysokiego prawdopodobieństwa wszczęcia postępowania zabezpieczającego w sprawach dotyczących głównie sporów patentowych. Pisma takie są składane jeszcze przed wpłynięciem do sądu wniosku o zabezpieczenie, a zatem z istoty rzeczy antycypują obronę – zawierają wyjaśnienia, dlaczego potencjalne roszczenie o naruszenie patentu nie znajduje podstaw.

Spory sądowe i arbitraż

Kłamstwo ma krótkie nogi, ale bywa uprawnione

Sąd Najwyższy postanowił zakończyć trwający od 2016 r. spór wokół prawa do obrony. I wydał uchwałę. Problem w tym, że nie bardzo wiadomo, co z nią teraz zrobić.

Spory sądowe i arbitraż

Informatyzacja postępowania upadłościowego

1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, przewidująca m.in. informatyzację postępowania upadłościowego. W alercie kilka ogólnych refleksji o procesie informatyzacji sądów i podstawowe informacje o zmianach w postępowaniu upadłościowym.

Konkurencja i ochrona konsumentów
Spory sądowe i arbitraż

Na czym polega ruch określany przez jego przeciwników mianem hipster antitrust?

W Stanach Zjednoczonych rozmowom o prawie konkurencji coraz częściej towarzyszy termin hipster antitrust. O tym, jaka jest historia tego pojęcia, co dokładnie należy pod nim rozumieć oraz na ile może mieć ono znaczenie dla unijnego prawa antymonopolowego, piszemy w dzisiejszym wydaniu newslettera.

Spory sądowe i arbitraż

Konsekwencje skierowania środka zaskarżenia do niewłaściwego sądu – uchwała SN z dnia 27 listopada 2020 r., III CZP 12/20

Spory sądowe i arbitraż

Umorzenie postępowania zawieszonego mimo braku przyczyny zawieszenia