Blog

Własność przemysłowa

Adidas znów przegrywa w sporze o „trzy paski”

Właściciel marki Adidas od wielu lat stara się o uzyskanie możliwie najszerszego monopolu na słynne „trzy paski”. W tym celu podejmuje szereg działań, na które składają się m.in. eliminowanie z rynku podrobionych towarów, sukcesywne rozszerzanie na swoją rzecz portfolia praw własności intelektualnej czy też blokowanie identycznych lub podobnych oznaczeń zgłaszanych do rejestracji jako znaki towarowe. 

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w Internecie. Wnioski z opinii rzeczników generalnych w sprawach: C‑21/23 oraz C-446/21

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Rzecznicy Generalni Trybunału Sprawiedliwości UE: Maciej Szpunar i Athanasios Rantos wydali opinie w dwóch sprawach przed Trybunałem (sprawy o sygnaturach C-21/23 oraz C-446/21), których rozstrzygnięcia będą mieć istotny wpływ na praktykę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w Internecie. Przedmiotem pierwszej ze spraw (C-21/23) jest to, czy dane klientów farmaceuty przekazane podczas zamawiania poprzez platformę sprzedaży internetowej leków bez recepty stanowią dane dotyczące zdrowia w rozumieniu RODO. Druga ze spraw (C-446/21) dotyczy dopuszczalności wykorzystywania przez dostawcę platformy internetowej informacji o orientacji seksualnej, publicznie ujawnionej przez użytkownika, na potrzeby wyświetlania mu spersonalizowanych reklam.

Ochrona danych osobowych

Stosowanie mechanizmu „Consent or Pay” przez dostawców dużych platform internetowych pod lupą EROD

17 kwietnia 2024 r. EROD opublikowała długo wyczekiwaną opinię na temat dopuszczalności wykorzystywania mechanizmów „Consent or Pay” przez dostawców dużych platform internetowych. W artykule przedstawiam stanowisko EROD dotyczące zgodności takich rozwiązań z RODO oraz związane z nim kontrowersje.

Media elektroniczne

Europejski akt o wolności mediów (EMFA) – unijna broń w walce o pluralistyczne i niezależne media?

7 maja wszedł w życie nowy unijny akt prawny regulujący sektor usług medialnych. Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1083 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ram dla usług medialnych na rynku wewnętrznym i zmiany dyrektywy 2010/13/UE[1] (dalej: „EMFA”). Podstawowym celem EMFA jest harmonizacja niektórych aspektów przepisów krajowych związanych z pluralizmem mediów i niezależnością redakcyjną.

FinTech

Ustawa o ochronie sygnalistów trafiła do Sejmu

W dniu 17 kwietnia 2024 roku Rada Ministrów skierowała do Sejmu rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów, któremu nadano numer druku sejmowego 317. 24 kwietnia 2024 roku skierowano projekt ustawy do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a terminem przedstawienia sprawozdania w sprawie projektowanej ustawy jest 20 maja 2024 roku.

Ochrona danych osobowych

Całkowicie zautomatyzowane decyzje w świetle wyroku TSUE ws. SCHUFA

W wyroku w sprawie SCHUFA Trybunał Sprawiedliwości przyjął szeroką wykładnię całkowicie zautomatyzowanej decyzji, o której mowa w artykule 22 RODO. Wyrok dotyczy scoringu, czyli prawdopodobieństwa spłaty zobowiązania.

Prawo autorskie

Publiczne udostępnianie utworów ponownie pod lupą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rzecznik Generalny TSUE Maciej Szpunar 22 lutego 2024 r. przedstawił w sprawie C-135/23 opinię dotyczącą interpretacji pojęcia ‘publicznego udostępniania’ utworów.

Ochrona danych osobowych

Mechanizm „Pay or ok” w świetle RODO

Model “pay or ok” to rozwiązanie coraz częściej stosowane przez wydawców serwisów internetowych, w tym dostawców platform, dla pozyskania zgód na wykorzystywanie lub zapisywanie na urządzeniu końcowym użytkownika kodów śledzących w celach reklamowych. Model ten wzbudza jednak kontrowersje z perspektywy przepisów o ochronie danych osobowych. 

Konkurencja i ochrona konsumentów

Surowe kary za zmowę na rynku sprzętu do monitoringu elektronicznego

Prezes UOKIK poinformował o nałożeniu kar w łącznej wysokości przeszło 37 milionów złotych za rzekomą zmowę cenową oraz podział rynku. Sankcją obciążono importera znanej marki sprzętu do monitoringu elektronicznego, kilku jego dystrybutorów oraz 7 osób zarządzających.

Life Science

Rośliny NGT – jaka przyszłość dla ochrony upraw, żywności i pasz w UE?

W Unii Europejskiej trwają prace nad regulacją dotyczącą roślin i żywności uzyskiwanej za pomocą tzw. nowych technik genomowych (NGT, new genome techniques).

AI
IT
Ochrona danych osobowych

Wzajemna relacja RODO i Aktu w sprawie sztucznej inteligencji – 10 najważniejszych informacji

W dniu 13 marca 2024 r. Parlament Europejski zatwierdził Rozporządzenie pt. Akt w sprawie sztucznej inteligencji („AI Act”, „AIA”, „Rozporządzenie”)[1]. Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją językową AIA (tzw. procedura sprostowania), która ma jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę UE. Rozporządzenie wejdzie w życie dwadzieścia dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a zacznie obowiązywać – w zależności od tego, których przepisów to dotyczy – od 6 do 36 miesięcy od wejścia w życie.

Cyberbezpieczeństwo

Dyrektywa NIS 2 – obowiązki w zakresie zgłaszania incydentów

Dyrektywa NIS 2 nakłada na podmioty kluczowe oraz ważne dwie kategorie obowiązków – pierwsze związane z koniecznością wprowadzania środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz drugie związane z odpowiednim zgłaszaniem incydentów.