Powrót

Zamówienia publiczne oraz umowy o zamówienia publiczne w Tarczy 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarcza 4.0) wprowadziła zmiany do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa COVID-19 lub tarcza 1.0). Zmiany te dotyczą m.in. zamówień publicznych. Ustawa weszła w życie 24 czerwca 2020 r. (z wyjątkami).

Ustawa przewiduje dalsze bardzo istotne zmiany w prawie zamówień publicznych w czasie trwania pandemii COVID-19, korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców (wykonawców) działających na rynku zamówień publicznych. Wskazujemy najważniejsze z tych zmian.