W dniu 31 października 2016 r. ruszył nabór wniosków w drugim konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.” Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy o wsparcie w zakresie budowy sieci NGA mogą ubiegać się w terminie do 9 stycznia 2017 r.

****

Cel Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Otwarty właśnie nabór prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wyznaczonego na lata 2014 – 2020. Jego celem jest ustalenie kryteriów podziału środków unijnych, których wykorzystanie ma służyć wzmocnieniu cyfrowych podstaw rozwoju kraju. Wzmocnienie to realizowane jest poprzez 4 priorytetowe osie programu, tj.:

  • I oś – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
  • II oś – E-Administracja i otwarty rząd,
  • III oś – Cyfrowa aktywizacji społeczeństwa,
  • IV oś – Pomoc techniczna

W ramach wszystkich osi, dostępnych jest ponad 2,1 mld euro do wykorzystania.

I oś – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

W ramach pierwszej osi wyznaczony został tylko jeden cel szczegółowy – ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Jego znaczenie jest jednak fundamentalne, o czym świadczą dane obrazujące dostęp do Internetu na terytorium RP. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, zgodnie z danymi Digital Agenda Scoreboard, na koniec 2014 r. 85,4% gospodarstw domowych znajdowało się w zasięgu dostępu do Internetu podstawowego, a 53,4% w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30Mb/s.

Założeniem I osi jest przede wszystkim wsparcie budowy sieci szerokopasmowych na terenach, gdzie prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych nie jest opłacalne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Chodzi w szczególności o tzw. białe plamy NGA, które identyfikuje Prezes UKE na podstawie przeprowadzanej inwentaryzacji – czyli o punkty adresowy budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Beneficjentami w ramach I osi POPC są zarówno przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jak i jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia – ale tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze.

POPC wprowadza także ograniczenia, jeśli chodzi o dopuszczalną technologię – w jego ramach dofinansowywana będzie budowa sieci szerokopasmowych NGA, jednak z wyłączeniem technologii bazujących na radiowym paśmie niechronionym.

Wybudowane przy wsparciu funduszy POPC sieci staną się własnością operatorów, którzy uzyskali dofinansowanie, ale już na etapie składania wniosków muszą oni się zobowiązać do zapewnienia hurtowego dostępu na równych i niedyskryminujących warunkach w okresie 7 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a więc w praktyce do udostępnienia tej infrastruktury innym operatorom.

Pierwszy konkurs w ramach I osi – wyniki

W ramach pierwszego konkursu I osi POPC, do którego nabór został zakończony w lutym 2016 r., zgłoszono 277 wniosków, z czego do dofinansowania zatwierdzono 94 z nich, co stanowi zaledwie 34% złożonych wniosków. Na podstawie zatwierdzonych wniosków, przyjęto do realizacji umowy o łącznej wartości 316,5 mln zł. Kwota ta stanowi przy tym jedynie 53% całej kwoty przeznaczonej na ten konkurs oraz niecałe 8% wszystkich środków przeznaczonych na całe Działanie 1 w ramach I osi.

Pełne statystyki realizacji POPC na dzień 25.10.2016 r. znajdują się pod adresem: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/28064/VI_KMPOPC_calosc_m.pdf

Drugi konkurs w ramach I osi – otwarty termin zgłoszeń

Nabór do drugiego konkursu otworzono w dniu 31 października 2016 r., a zgodnie z ogłoszeniem ma potrwać do 9 stycznia 2017 r. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, którzy muszą spełnić szereg kryteriów formalnych i merytorycznych, związanych m.in. z rentownością projektów i doświadczeniem w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie sieci szerokopasmowych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w jego ramach wynosi 3 mld złotych, przy założeniu maksymalnego dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych zgłaszanego projektu. Wyjątkowa sytuacja dotyczy Mazowsza, gdzie dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych. Zgłaszane projekty powinny zostać zrealizowane w ciągu 36 miesięcy.

Trzeba podkreślić, że ogłoszenie warunków naboru w ramach drugiego konkursu zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum Operacyjnego Polska Cyfrowa z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego, które poświęcone były prezentacji założeń konkursu, omówieniu warunków technicznych planowanych inwestycji telekomunikacyjnych oraz omówienia uwag zgłoszonych do tych propozycji. Szerokie konsultacje, co wielokrotnie podkreślała Minister Cyfryzacji, Anna Streżyńska, miały na celu wyeliminowanie słabości pierwszego konkursu w ramach I osi priorytetowej, związanych przede wszystkim ze zbyt rygorystycznymi kryteriami wyboru wniosków w ramach tego konkursu oraz obszarów, na których miały być prowadzone inwestycje. Wskazywano m.in., że obszary zostały wyznaczone w nierównomierny sposób na terenie kraju, co może w rzeczywistości doprowadzić do jeszcze większego zróżnicowania terytorium jeśli chodzi o dostęp do szybkiego Internetu.

Konkurs nr 2 nie będzie ostatnim konkursem w ramach I osi POPC – Minister Anna Streżyńska podczas 9. Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odbyła się w dniu 13 października 2016 r., zapowiedziała ogłoszenie trzeciego konkursu, skierowanego przede wszystkim do małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Data ogłoszenia jego założeń nie została jednak podana, choćby w przybliżeniu.

Korzyści wynikające z POPC

Dzięki przeprowadzonym naborom i zrealizowanym projektom, realnie zmieni się liczba gospodarstw domowych, które uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu. Jednocześnie, w ramach pozostałych osi POPC, realizowane będą projekty dotyczące e-administracji oraz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Spójne podejście do obszaru cyfryzacji Polski, które promuje też Minister Cyfryzacji, tym samym zaowocuje szerszym dostępem do Internetu, zarówno pod względem technicznym, jak i  faktycznym. Na pełne efekty wdrożenia POPC należy jednak poczekać – projekty mogą zostać bowiem wykonane i rozliczone do końca 2023 r.