Flipping to bardzo popularny sposób inwestowania w nieruchomości, który polega na zakupie lokalu na rynku wtórnym lub pierwotnym (najczęściej w atrakcyjnej cenie), remoncie takiego lokalu w celu zwiększenia jego wartości, a następnie sprzedaży z zyskiem. Najczęściej flippowanie sprowadza się do zakupu pełnego prawa własności do danego lokalu. Tymczasem, na polskim rynku nieruchomości pojawił się pomysł na flip inny niż standardowy – nazwany przez jego inicjatora „Epickim Flipem”.

„Epicki Flip” polega na ofercie sprzedaży 20.000 udziałów w apartamencie nr 504 na ul. Złotej 44 w Warszawie. Lokal znajduje się na 50 piętrze wieżowca, zaś jego powierzchnia to 485,30 m2. Udział w lokalu można nabyć za: 777 jednostek kryptowaluty $bigSB, 5.000 zł lub poprzez otrzymanie 504 NFT AIRdrop. Polskie prawo nie zawiera limitu odnośnie do liczby udziałów w nieruchomości, a więc również co do liczby współwłaścicieli i rozporządzania tymi udziałami. Tym niemniej, nabycie udziałów w lokalu związane jest w tym przypadku z pewnymi ograniczeniami, m.in.:

  1. w lokalu niemożliwe będzie przebywanie jednocześnie wszystkich współwłaścicieli – przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, a więc konieczne będzie zawarcie umowy quoad usum, tj. umowy o podział do korzystania;
  2. w związku ze zwiększeniem liczby współwłaścicieli lokalu zwiększy się też użytkowanie części wspólnych, a tym samym koszty utrzymania całej nieruchomości wspólnej, co może powodować podwyższenie opłat eksploatacyjnych dla lokalu nr 504, które już teraz są wysokie i wynoszą 20.000 zł miesięcznie;
  3. w budynku przy ul. Złotej 44 jest m.in. basen, strefa wellness i fitness. Dostęp do tych części wspólnych jest jednak unormowany w regulaminie wspólnoty mieszkaniowej, a więc w praktyce udziałowcy lokalu nr 504 mogą mieć ograniczoną możliwość korzystania z ww. atrakcji.

„Epicki Flip” spotkał się ze sprzeciwem wspólnoty mieszkaniowej, która chcąc zablokować sprzedaż udziałów w lokalu nr 504 wystąpiła do sądu z pozwem o licytacyjną sprzedaż lokalu mieszkalnego. Wspólnota uzyskała zabezpieczenie swojego roszczenia poprzez zakaz zbywania i obciążania lokalu na czas trwania postępowania. Taka przymusowa sprzedaż lokalu mieszkalnego ma zastosowanie w stosunku do uciążliwego właściciela lokalu, który np. zakłóca porządek w budynku, czy nie płaci czynszu. Zabezpieczenie roszczenia o dokonanie sprzedaży apartamentu nr 504 przy ul. Złotej 44 jest natomiast o tyle ciekawe, że zostało udzielone w sytuacji, gdy właściciel dopiero zamierzał sprzedać 20.000 udziałów w swoim lokalu, a więc jeszcze zanim tego dokonał. Wystąpienie z powództwem o egzekucyjną sprzedaż lokalu jest natomiast ostatecznością, gdy zawiodą inne, pozasądowe metody, radzenia sobie z uciążliwym właścicielem. Analizując wypowiedzi osób zaangażowanych w tę sprawę można jednak odnieść wrażenie, że organizacja „Epickiego Flipa” była tylko dodatkowym argumentem we wniosku, bo zdaniem wspólnoty mieszkaniowej właściciel lokalu nr 504 już wcześniej naruszał porządek domowy. Ponieważ uzasadnienie postanowienia o zabezpieczeniu nie jest jeszcze znane, stąd nie wiemy z jakich konkretnie względów Sąd je wydał. Sprawa jest rozwojowa i budzi szerokie zainteresowanie sektora prawnego oraz nieruchomości, jak też przykuwa uwagę opinii publicznej.