NFT scholarships i inne opcje zarabiania na grach NFT bez grania w nie oraz związane z nimi wątpliwości prawne

Rozwój rynku gier NFT (blockchain) od 2021 r. doprowadził do sytuacji, w której w poszczególnych popularnych tytułach tego rodzaju próg wejścia dla graczy znacznie się podwyższył. Aby bowiem wziąć udział w rozgrywce, konieczne jest posiadanie odpowiedniej liczby lub jakości elementów NFT, takich jak postaci, księga czarów, działki itp. Cena takiego pakietu startowego – co do zasady – wzrasta wraz z popularyzacją danego tytułu gry i może sięgać kilku tysięcy dolarów (dla porównania zakup licencji do „zwykłej” gry, jak np. Cyberpunk 2077, to koszt 60 dolarów). Z jednej strony powoduje to barierę dla dopływu nowych graczy, a z drugiej – zapotrzebowanie na programy współpracy finansowej i inwestycyjnej dla osób zaangażowanych w grę. Niewystarczająca liczba nowych graczy jest generalnie czynnikiem spowalniającym rozwój tytułu i ograniczającym jego szanse na sukces rynkowy.

W związku z poszczególnymi grami NFT powstają w związku z tym systemy, które umożliwiają swego rodzaju sponsoring nowych graczy przez osoby posiadające kapitał umożliwiający wejście do gry (zakup NFT wymaganych do rozpoczęcia udziału w rozgrywce). Pierwszy taki program został wprowadzony w związku z grą Axie Infinity i zakładał podział zysków ze zdobytych i wypracowanych w grze NFT między:

  • sponsorowanego gracza;
  • sponsorującą go gildię[1] (10%);
  • rekrutera, który przyciągnął danego gracza i który jednocześnie ma pełnić funkcję jego trenera oraz zapoznać go z tajnikami rozgrywki (scholarship manager).

Za tym przykładem poszły kolejne gry, a także niezależnie powstające programy i gildie, co doprowadziło do upowszechnienia modelu NFT scholarship. W praktyce sponsorowanymi graczami są często gracze z krajów rozwijających się, takich jak Pakistan, Bangladesz, Nepal, Tajlandia, Sri Lanka czy też Filipiny. Grając, pracują oni i wytwarzają wyższe wartości poszczególnych NFT funkcjonujących w grze, które następnie mogą być przedmiotem obrotu i korzyścią inwestycyjną.

Istniejąca sytuacja i szybko rosnąca wartość rynku gier NFT powoduje, że można przypuszczać, że rynek ten będzie przedmiotem coraz większego zainteresowania jako cel inwestycyjny. Innymi słowy, można zakładać wzrost zainteresowania ze strony osób, które będą chciały czerpać profity z NFT bez uczestniczenia w rozgrywce. Osiągnięcie takiego celu będzie wymagało współpracy z osobami zainteresowanymi graniem, co będzie mogło przyjmować postać wyżej wymienionych scholarship programs, tworzenia gildii (które w założeniu wymagają porozumień kontraktowych), a także bezpośrednich umów między inwestorem a graczem, któremu udostępniane są NFT zakupione przez inwestora. W praktyce pojawiło się wprawdzie pytanie, czy istnieją możliwości nawiązania współpracy pomiędzy graczami a inwestorami poza zdefiniowanymi przez poszczególne organizacje modelami NFT scholarships, niemniej odpowiedź jest twierdząca, jako że w ramach swobody umów nie istnieje zakaz zawierania tego rodzaju kontraktów. Pewne ograniczenia w tym zakresie może wprowadzać regulamin (licencja) dla danej gry, dlatego też analizę projektu inwestycyjnego związanego z grami NFT warto rozpocząć od weryfikacji konkretnego regulaminu.

Dodatkowo w każdym z wymienionych wyżej przypadków z perspektywy prawa polskiego należy zwrócić uwagę na pewne problemy, o których warto pamiętać, podpisując tego rodzaju umowę:

  1. Przede wszystkim należy ocenić, czy konkretna umowa nie prowadzi do naruszenia praw do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej uprawnionych do gry (do takiej sytuacji mogłoby dojść np. w przypadku nazwania tworzonego scholarship program lub gildii z wykorzystaniem zarejestrowanych oznaczeń producenta gry – np. jej tytułu).
  2. Konieczna jest analiza, czy dana umowa zawierana bezpośrednio z graczem nie spełnia kryteriów umowy o pracę i nie rodzi ryzyka takiej kwalifikacji z perspektywy polskiego prawa. Taka sytuacja powodowałaby bowiem szereg ryzyk i obciążeń po stronie inwestora (np. w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne) i mogła go stawiać w przyszłości w trudnej sytuacji negocjacyjnej w razie sporu ze sponsorowanym graczem (np. z uwagi na ograniczenia dotyczące pracy nieletnich).
  3. W samej umowie szczególnie istotna jest analiza kwestii partycypacji w NFT (i tego, kto jest zgodnie z umową właścicielem tokena), partycypacji w uzyskiwanych przychodach, ponoszenia kosztów przewalutowania i prawa właściwego dla umowy.

Jak więc widać, inwestycja w gry NFT wymaga uprzedniej refleksji nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, lecz także pod kątem prawnym. Rozwój tego rynku i jego wartości sprawia jednak, że można się spodziewać coraz większej jego popularyzacji wśród inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.


[1] Więcej na temat funkcjonowania gildii np. tu: https://pl.beincrypto.com/gildie-sekretny-grach-nft-edensol/ (dostęp: 22.09.2022).