Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

22 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa wprowadzająca dwie istotne zmiany w przepisach postępowania cywilnego w zakresie sporów pracowniczych. Najważniejsza z nich zakłada, że w przypadku gdy pracownik podlegający szczególnej ochronie (np. działacz związku zawodowego, pracownica w ciąży, pracownik korzystający z urlopu związanego z rodzicielstwem i inni) będzie dochodzić roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek tej osoby udzieli na każdym etapie postępowania zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Druga zmiana natomiast zawiera jednoznaczną dyrektywę adresowaną do sądu co do konieczności nałożenia na pracodawcę w wyroku uznającym wypowiedzenie umowy za pracę za bezskuteczne albo przywracającym pracownika do pracy, obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podwójna podwyżka wynagrodzenia minimalnego w 2024 r.

Do 15 września Rada Ministrów ma czas na opublikowanie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. Zgodnie z zapowiedziami rządu, w 2024 r. możemy spodziewać się dwóch podwyżek w następujących wysokościach:

  • od 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł brutto,
  • od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa ma natomiast wzrosnąć w poniższy sposób:

  • od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł,
  • od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

Dłuższy termin na przeprowadzenie zaległych szkoleń okresowych

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, wydłużony został termin przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Zatem termin na przeprowadzenie szkoleń upłynie 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach pracowniczych

18 sierpnia 2023 r. przekazana do podpisu Prezydenta została ustawa zmieniająca m.in. przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach pracowniczych. Zgodnie z przyjętą nowelizacją, w sprawach pracowniczych niezależnie od wartości przedmiotu sporu nie będzie pobierana opłata od pozwu pracownika. Ponadto, nie uiści on, poza apelacją, opłaty od żadnego pisma niezależnie od wartości przedmiotu sporu. W zakresie apelacji, opłatę od niej będzie musiał uiścić zarówno pracownik, jak i pracodawca wyłącznie w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższy kwotę 50 000 złotych, i tylko od wartości przedmiotu sporu ponad tę kwotę, na zasadach ogólnych. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.