1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: 

  • Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 170, kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: iod@traple.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

  • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zarejestrować Cię do udziału w organizowanych przez nas webinarach, umożliwić Ci udział w wydarzeniu, w tym przesyłać informacje dotyczące programu wydarzenia itd. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnieniu udziału uczestników. W ramach tego celu podmioty wskazane w pkt 1 działają jako współadministratorzy. U każdego z podmiotów wskazanych w pkt 1 możesz otrzymać uzyskać informację o zasadniczej treści uzgodnień na temat zasad współadministrowania. 
  • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania newsletterów i zaproszeń na wydarzenia, jeżeli wyrazisz zgodę na przesyłanie tych informacji na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń, zmian legislacyjnych oraz orzeczeń z dziedziny prawa oraz na temat wydarzeń organizowanych przez poszczególne kancelarie. Wyraziłeś swoje zainteresowanie tymi informacjami poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie takich informacji. 
  • Będziemy kontaktować się z Tobą telefonicznie w celu przedstawienia naszych usług, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przedstawianiu naszej oferty osobom zainteresowanym.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe  w okresie 1 roku od przeprowadzenia webinaru. 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie na podany przez Ciebie adres e-mail newsletterów i zaproszeń na wydarzenia lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty, to będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wyrażenia sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania. 

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub dostawcy narzędzia do przesyłania newsletterów i zaproszeń na wydarzenia. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 

Prawo wyrażenia sprzeciwu 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.  

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.