W dniu 28 grudnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń zakładająca istotne zmniejszenie obciążeń takich przedsiębiorców m.in. poprzez dodanie kryterium ograniczającego liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych podlegających obowiązkowi sporządzania planów oraz wprowadzeniu możliwości sporządzanie wspólnych planów przez grupy kapitałowe.

 ****

Zadania i obowiązki wykonywane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego zostały określone w kilku grupach przepisów regulujących takie zobowiązania (wynika to z art. 176 ustawy Prawo telekomunikacyjne – dalej jako „p.t.” lub „prawo telekomunikacyjne”[1]). Jedną z tych grup przepisów są regulacje określające obowiązki związane z występowaniem „sytuacji szczególnego zagrożenia”, czyli sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych lub bezpośrednich zagrożeń dla infrastruktury przedsiębiorcy (art. 176a ust. 1 p.t.). Wśród nich szczególnie istotnym jest obowiązek posiadania opracowanego przez przedsiębiorcę aktualnego i uzgodnionego planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń (art. 176a ust. 2 p.t.). Celem tego obowiązku jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego (art. 176a ust. 1 p.t.). Zgodnie z ust. 5 analizowanej regulacji Rada Ministrów precyzuje w drodze rozporządzenia szczegółowe wymogi, jakie ma spełniać taki plan działań.

Rozporządzenie dotyczące planów działań w sytuacji szczególnego zagrożenia

W dniu 28 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń[2]. Nowa regulacja jest korzystna z punktu widzenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zakłada ona szereg zmian, z których te najważniejsze zostaną przedstawione poniżej.

Przede wszystkim do tej pory obowiązkiem posiadania aktualnego i uzgodnionego planu działania objęci byli wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni z wyjątkiem podmiotów zwolnionych z tego obowiązku ze względu na rodzaj lub zakres wykonywanej działalności telekomunikacyjnej wskazanej w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (dalej jako „Rozporządzenie”)[3], np. polegającej wyłącznie na dostarczaniu sieci lub łączy telekomunikacyjnych dzierżawionych od innego przedsiębiorcy czy wyłącznie na obszarze nieprzekraczającym granic administracyjnych jednej gminy. Z chwilą wejścia w życie  rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2017 r. krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzania takiego planu został istotnie ograniczony. Obowiązek ten bowiem wyłączono w odniesieniu do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których „roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych”.

Tym samym z obowiązku sporządzania kosztownego planu zostali zwolnieni wszyscy mniejsi i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 4 milionów złotych netto. Według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji wprowadzona zmiana powinna spowodować zmniejszenie liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych sporządzających plany do zaledwie około 150.

Warto również zwrócić uwagę, że tak określone kryterium różnicujące obowiązki mniejszych i większych przedsiębiorców nie jest niczym nowym na gruncie prawa telekomunikacyjnego i występuje np. w art. 7 p.t. Zatem takie jego sformułowanie nie powinno powodować dodatkowych trudności interpretacyjnych ani rodzić wątpliwości po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Przy okazji należy podkreślić,  że niezależnie od nowego wyłączenia w dalszym ciągu aktualne pozostają zwolnienia ze wspomnianego obowiązku wynikające z zamkniętego katalogu rodzajów wykonywanej działalności telekomunikacyjnej (§ 2 Rozporządzenia). Oznacza to, że nawet jeżeli przedsiębiorca przekroczy wskazaną kwotę przychodów, ale rodzaj lub zakres jego działalności spełnia którąś z przesłanek ujętych w § 2 Rozporządzenia, to nadal będzie on z tego obowiązku zwolniony na dotychczasowych zasadach.

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną nowym rozporządzeniem jest możliwość sporządzania wspólnych planów dla grup kapitałowych. W toku prac nad projektem na taką właśnie potrzebę wśród przedsiębiorców wskazywał Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z nowym brzmieniem § 3 ust. 6 Rozporządzenia przedsiębiorcy tworzący grupę kapitałową, z zastrzeżeniem § 2 Rozporządzenia (wyłączającego obowiązek sporządzania planów dla przedsiębiorców osiągających przychód nieprzekraczający 4 milionów złotych lub prowadzących określony tamże rodzaj działalności), mogą sporządzać wspólny plan ogólny lub wspólne plany rejonowe dla wszystkich przedsiębiorców wchodzących w skład tej grupy.

Jak wskazywało Ministerstwo Cyfryzacji w uzasadnieniu projektu rozporządzenia z 1 grudnia 2017 r., za takim ukształtowaniem tego obowiązków przemawiała przede wszystkim struktura grupy, która rzutuje na podział kompetencji i zakresów działalności poszczególnych przedsiębiorców. Prawidłowe wypełnienie celów regulacji będzie możliwe tylko w wypadku sporządzenia wspólnego dokumentu opisującego wzajemny podział kompetencji pomiędzy członków grupy oraz określającego procedury i mechanizmy działania poszczególnych przedsiębiorców w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Specyfika grupy kapitałowej będzie zatem wymagała realizacji planu wspólnie przez całą grupę kapitałową.

Zmianie uległa także sama procedura przekazywania zatwierdzonych planów, która odtąd będzie odbywała się co do zasady elektronicznie. Jak obecnie stanowi § 10 ust. 1a Rozporządzenia, plan przekazywany jest w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego przez przedsiębiorcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zapisanego w formacie .doc(x), .odt albo .pdf, z wyłączeniem elektronicznej kopii stanowiącej obraz pierwotnego dokumentu. Plany będą mogły być przekazywane w formie papierowej tylko w przypadku, gdy ich przekazanie w postaci elektronicznej nie będzie możliwe np. z przyczyn technicznych (§ 10 ust. 1b Rozporządzenia).

Kwestie intertemporalne

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 28 grudnia 2017 r. Plany przedsiębiorców sporządzone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc. W sprawach dotyczących sporządzania, uzgadniania, aktualizacji oraz zatwierdzania planów, wszczętych i niezakończonych do dnia 28 grudnia 2017 r., zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia w nowym brzmieniu.


[1] Ustawa z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

[2] Dz. U. z 2017 r., poz. 2307.

[3] Dz. U. z 2010 r. nr 15, poz. 77 ze zm.