Dyrektywa anty-SLAPP – wspólne stanowisko państw członkowskich Unii Europejskiej

21 cze 2023

Powództwa SLAPP to strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej (strategic lawsuits against public participation). Powództwa SLAPP są zazwyczaj wytaczane przez wpływowe podmioty, grupy lobbystyczne, korporacje i organy państwowe.

Ich celem jest cenzurowanie, zastraszanie i uciszanie krytyków. Ofiarami najczęściej są dziennikarze, obrońcy praw człowieka, badacze itp.

Porozumienie w sprawie wspólnego stanowiska pozwoli Radzie rozpocząć dyskusje z Parlamentem Europejskim w celu uzgodnienia ostatecznego brzmienia dyrektywy.

W jaki sposób dyrektywa anty-SLAPP wpłynie na powództwa SLAPP? Projekt dyrektywy wprowadzi gwarancje proceduralne przeciwko powództwom SLAPP w sprawach cywilnych mających skutki transgraniczne. Osobom, przeciwko którym zostanie wytoczone powództwo SLAPP będą przysługiwać następujące gwarancje proceduralne:

  • Sąd będzie uprawniony do zobowiązania powoda do zabezpieczenia kosztów postępowania.
  • Sąd będzie uprawniony do oddalenia powództwa jako oczywiście bezzasadnego już na wczesnym etapie postępowania.
  • Kosztami postępowania sąd będzie mógł obciążyć powoda.
  • W postępowaniu sądowym stanowiącym nadużycie. Sąd może postanowić o nałożeniu odstraszających kar lub innych odpowiednich środków na stronę, która wszczęła postępowanie.

Jak projekt dyrektywy miałby regulować kwestie orzeczeń wydawanych w państwie trzecim?

Państwa członkowskie mają zapewnić, aby odmawiano uznania i wykonania orzeczenia wydanego w państwie trzecim w postępowaniu sądowym zmierzającym do umożliwienia zaangażowania w debatę publiczną osoby fizycznej lub prawnej mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w danym państwie członkowskim.

Pełną treść projektu dyrektywy znajdą Państwo pod linkiem.