Europejski Akt o Wolności Mediów – propozycje korekt do projektu rozporządzenia

14 cze 2023

Przedstawiony przez KE we wrześniu ubiegłego roku projekt Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (European Media Freedom Act) przechodzi przez kolejne etapy procesu legislacyjnego. Aktualnie projekt jest na etapie konsultacji w Radzie UE. Sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oczekuje na przyjęcie przez tę komisję oraz Komisję Kultury i Edukacji (CULT).

W kwietniu 2023 r. na stronach PE zostały opublikowane wyniki analizy projektu Europejskiego Aktu o Wolności Mediów, wykonanej przez Instytut Europejskiego Prawa Mediów na zlecenie Komisji Kultury i Edukacji PE (CULT). Autorzy analizy wskazali na problemy związane z nowymi przepisami.

  • W obecnym kształcie EMFa ogranicza środki harmonizujące lub uniknięcie zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku wewnętrznym. Pomimo silnego związku z prawem konkurencji oraz dyrektywą AVMS, w EMFA brakuje dokładnych wskazówek na wypadek kolizji przepisów.
  • Akt potrzebuje precyzyjnych, jednoznacznych definicji, które będą spójne definicjami stosowanymi w innych aktach prawnych. Chodzi zwłaszcza o definicję dostawcy usług medialnych, która nie wyróżnia poziomów ochrony w poszczególnych przepisach. Przepisy EMFA nie określają w sposób dokładny obowiązku i sposoby egzekwowania tego aktu. Generuje to pytania związane ze skutecznością ochrony celów założonych w EMFA.
  • Ramy instytucjonalne EMFA opierają się na krajowych organach nadzoru, ustanowionych przez AVMS. EMFA nie przyznaje im jednak żadnych uprawnień do egzekwowania przepisów lub nakładania sankcji. W odróżnieniu od AVMS, w EMFA centralna rola przypada Komisji – on ma dyskusyjne prawo do wydawania wytycznych do obu aktów. Może kolidować z kompetencjami państw członkowskich i zadaniami nienależytych organów regulacyjnych.
  • Wątpliwości autorów budzi również kwestia nienależności nowo utworzonej Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych (EBMS). Mimo stworzenia gwarancji niezależności, EBMS ma być zależna od wniosków KE lub porozumienia z Komisją, która będzie też odpowiadać za jej zaplecze organizacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią analizy oraz projektu EMFA.