Kary za naruszenie Aktu o Usługach Cyfrowych 

17 sty 2024

Nic tak nie elektryzuje przedsiębiorców jak kary za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów. Nie inaczej będzie w przypadku braku wdrożenia przez przedsiębiorców działających w branży internetowej obowiązków wynikających z Aktu o Usługach Cyfrowych.

Zgodnie z Aktem o Usługach Cyfrowych państwa członkowskie powinny umożliwić nakładanie kar na dostawców usług pośrednich za naruszenia obowiązków ustanowionych w AUC. Mechanizm nakładania sankcji powinien być skuteczny, proporcjonalny i odstraszający.

Maksymalna wysokość grzywny za niewypełnienie obowiązku ustanowionego w AUC:

 • 6% rocznego światowego obrotu danego dostawcy usług pośrednich w poprzednim roku obrotowym.

Maksymalna wysokość grzywny za udzielenie nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji, nieudzielenie odpowiedzi lub niepoprawienie nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji oraz niepoddanie się kontroli:

 • 1% rocznego dochodu lub światowego obrotu danego dostawcy usług pośrednich lub danej osoby w poprzednim roku obrotowym.

Maksymalna dzienna wysokość okresowej kary pieniężnej:

 • 5% średniego dziennego światowego obrotu lub dochodu danego dostawcy usług pośrednich w poprzednim roku obrotowym.

Określona w AUC maksymalna wysokość grzywien lub okresowej kary pieniężnej ma zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych naruszeń AUC.

Ustawa kompetencyjna mająca na celu dostosowanie AUC do krajowego porządku prawnego określi:

 • procedurę nakładania sankcji określonych w AUC,
 • procedurę egzekwowania sankcji określonych w AUC.

Zgodnie z AUC krajowy koordynator ds. usług cyfrowych ma uprawnienie do nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych lub do zwrócenia się do organu sądowego w celu ich nałożenia na dostawców usług pośrednich w stosownych przypadkach.

Przy nakładaniu na dostawców usług pośrednich sankcji wynikających z AUC uwzględnia się następujące okoliczności:

 • umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia,
 • ciężar i liczbę poszkodowanych odbiorców usług,
 • powtarzalność i czas trwania naruszenia,
 • interes publiczny,
 • zakres (w tym terytorialny) i rodzaj prowadzonej działalności,
 • możliwości ekonomiczne podmiotu dopuszczającego się naruszenia.

Sprawdź, czy świadczone przez Twoją firmę usługi internetowe podlegają kwalifikacji jako usługi pośrednie objęte AUC. Jeśli tak, masz dokładnie 1 miesiąc na wdrożenie AUC.