Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych ustaw w Rządowym Centrum Legislacji 

20 mar 2024

15 marca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawie własności przemysłowej oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Projektowane zmiany mają wdrożyć Akt o usługach cyfrowych do polskiego prawa. Największe modyfikacje przewidziane są w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną! 

Co niosą ze sobą najistotniejsze projektowane zmiany? 

  • Jako Koordynator ds. Usług Cyfrowych zostanie wyznaczony Prezes UKE. W zakresie ochrony konsumentów właściwy będzie Prezes UOKiK jako tzw. inny właściwy organ współdziałający z Prezesem UKE. 
  • Sądy i organy administracji publicznej będą upoważnione do wydawania nakazów podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom. 
  • Prezes UKE będzie uprawniony do wszczynania postępowań w sprawie naruszenia regulacji określonych w AUC. W ramach takiego postępowania możliwe będzie przeprowadzenie z urzędu kontroli podmiotu. 
  • Prezes UKE lub Prezes UOKiK będą mogli wydawać decyzje nakazujące dostawcy zaprzestania naruszania AUC wraz z ewentualnym wskazaniem proporcjonalnych środków usunięcia skutków tych naruszeń. 
  • W projekcie zmian określone zostały również kwestie związane z odpowiedzialnością, skargami dotyczącymi naruszenia AUC i karami finansowymi za naruszenie AUC. 

Zapraszamy do lektury krótkiego opracowania, w którym objaśniamy najważniejsze zmiany związane z Aktem u usługach cyfrowych, opublikowane w RCL. 

Masz pytania związane z wdrożeniem AUC? Zapraszamy do kontaktu!