UOKiK zaczął weryfikować, czy (i w jaki sposób) przedsiębiorcy wypełniają obowiązek informowania o obniżkach cen, który obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.  (implementacja dyrektywy Omnibus).  

Przedsiębiorca, informując o obniżce, ma obowiązek – obok ceny lub ceny jednostkowej towaru/usługi – podać informacje o najniższej cenie obowiązującej w ciągu 30 dni poprzedzających obniżkę.  

Informacja o najniższej cenie powinna zostać podana w sposób: 

 • czytelny i niebudzący wątpliwości, 
 • umożliwiający poprawne odczytanie, ile dany produkt kosztuje.  

Przepisy te dotyczą nie tylko sprzedaży internetowej i stacjonarnej, ale również w niektórych przypadkach obejmują reklamę w telewizji, radiu czy Internecie.  

UOKiK w ramach kontroli sprawdził ok. 40 stron internetowych sektora e-commerce z różnych branż: obuwniczej, kosmetycznej, odzieżowej, sprzętu sportowego i elektronicznego.    

Do wszystkich skontrolowanych podmiotów zostały skierowane prośby o zajęcie stanowiska co do poprawności oznaczania cen i promocji. Przewidziana jest także kontrola w sklepach stacjonarnych. Obecnie kontrole mają jedynie charakter postępowań wyjaśniających.  

Przedsiębiorcy, którzy nie będą spełniać nowych obowiązków informacyjnych (w zakresie cen towarów i usług), muszą liczyć się z ryzykiem kary pieniężnej wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Kara może wynieść do 20 000 zł, a w przypadku powtarzających się naruszeń nawet do 40 000 zł.  

W przypadku uznania, że przedsiębiorca dopuścił się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumenta, również Prezes UOKiK-u może nałożyć na przedsiębiorcę karę wynoszącą do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.  

W najbliższym czasie UOKiK planuje dalsze działania kontrolne – pod lupę zostaną wzięte m.in. realizacja nowych obowiązków informacyjnych dotyczących opinii konsumenckich i plasowania. 

Czytaj dalej

Już są! Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach funduszu „Ideas Powered for business” na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych. O dofinansowanie mogą się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy uzyskali dotację z Funduszu MŚP w poprzednich latach.

Ile możesz zyskać?

Znaki towarowe i wzory przemysłowe:

 • 75% zwrotu opłat na szczeblu krajowym (Urząd Patentowy RP), regionalnym (kraje Beneluksu) i unijnym (w EUIPO) – za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji
 • 50% zwrotu opłat poza UE (WIPO) – za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie i późniejszych opłat za wyznaczenie poza UE

Przykładowo: Spółka chce zarejestrować znak towarowy w 4 klasach na terytorium UE. Łączna opłata wynosi 1200 EUR. Dzięki dotacji finalnie zapłaci 300 EUR i oszczędzi aż 900 EUR (ok. 4200 zł)!

Maksymalnie 1000 EUR zwrotu na osobę/podmiot.

Jak to wygląda w praktyce?

1 Krok – Złożenie wniosku o przyznanie dotacji

Przygotuj następujące dokumenty:

 • wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa banku, nazwa przedsiębiorstwa, numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT,
 • zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT lub zaświadczenie o posiadaniu lub nadaniu NIP.

2 Krok – Zatwierdzenie wniosku

Po zatwierdzeniu wniosku można wystąpić z wnioskiem o potrzebne czynności dotyczące własności intelektualnej, np. rejestrację znaku towarowego. W tym kroku trzeba także opłacić całość wymaganych kosztów, np. opłaty zgłoszeniowej.

Uwaga! Z dotacji należy skorzystać w ciągu 4 miesięcy od momentu jej otrzymania.

3 Krok – Złożenie wniosku o zwrot kosztów

Zwrot uzyskasz w terminie ok. 1 miesiąca.

Czytaj dalej

2 stycznia w RCL opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 23 grudnia 2022 r.  Trwają obecnie konsultacje społeczne nad projektem tej ustawy, która przewiduje duże zmiany w reklamie suplementów diety. 

Zgodnie z projektem reklama suplementów diety powinna być przede wszystkim rzetelna, nie wprowadzać odbiorców w błąd oraz zawierać komunikat o treści: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.” 

 Najważniejsze zmiany w reklamie (oraz prezentacji) suplementów diety: 

 • będzie zakazana dla osób poniżej 12 roku życia, 
 • nie będzie można w niej zamieszczać głosu ani wizerunku osoby małoletniej, 
 • nie będzie mogła powoływać się na autorytet zawodów medycznych takich jak lekarz, pielęgniarka, położna czy fizjoterapeuta, 
 • zabronione będzie umieszczanie w reklamie elementów kojarzących się z zawodami medycznymi takich jak np. stetoskop, strzykawka, ciśnieniomierz, 
 • nazwa reklamowanego suplementu nie będzie mogła nawiązywać do już istniejących wyrobów medycznych lub produktów leczniczych (tzw. marki parasolowe), 
 • opakowanie suplementów będzie musiało mieć formę graficzną (i znak towarowy), która odróżni je od opakowań istniejących leków i wyrobów medycznych, 
 • będzie zakazana w jednostkach systemu oświaty i w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 

Ważne zmiany odnoszą się także do miejsc prezentacji suplementów diety: 

 • w aptekach i punktach aptecznych suplementy diety mają być odseparowane od leków i wyrobów medycznych, by nie sprawiać wrażenia, że to niemal to samo,  
 • suplementów nie będzie można eksponować bezpośrednio przy punkcie obsługi klienta.  

Zasady te będą także obowiązywać w sklepach zielarsko–medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i w placówkach obrotu pozaaptecznego. 

Kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów mogą wynosić nawet do miliona złotych. 

Projekt ustawy dostępny jest tutaj.

Czytaj dalej

Zmiany w prawie w roku 2023 dotkną bardzo różnych obszarów – prawa pracy, podatków, prawa karnego oraz… najbardziej lubianego przez praktykę MCE prawa Internetu oraz mediów. 

Specjalnie dla Was prezentujemy zestawienie najciekawszych reform. Wybraliśmy 6 regulacji unijnych oraz 8 krajowych, m.in.: 

 • Akt o rynkach cyfrowych (DMA) 
 • Akt o usługach cyfrowych (DSA) 
 • Europejski akt o dostępności (EEA) 
 • Europejski akt o wolności mediów (MFA) 
 • Prawo komunikacji elektronicznej 
 • Ustawa o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw 
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

To tylko część zagadnień, które zdecydowanie warto mieć na uwadze w najbliższych miesiącach!  

W zestawieniu przygotowaliśmy: 

 • cel wybranej ustawy 
 • najważniejsze założenia 
 • aktualny status legislacyjny 

Zapraszamy do lektury!

Czytaj dalej

Pod koniec grudnia (a konkretnie 23 grudnia 2022 r.) KPRM opublikowało kolejne części Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.

Jak wskazuje KPRM najnowsze opracowania dotyczą oceny środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności przeprowadzanych w ramach skutecznego zarządzania ryzykiem, osiągania bezpieczeństwa w systemach sterowania przemysłowego oraz przetwarzania w chmurze. 

W ramach opublikowanych dokumentów znalazły się m.in. następujące opracowania:

 • Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w chmurze publicznej
 • Ogólne wytyczne dotyczące kontroli dostępu do systemów chmury obliczeniowej
 • Model konceptualny przetwarzania we mgle

Dla przypomnienia Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa (NSC), to zbiór rekomendacji standaryzujących rozwiązania zabezpieczające w sieciach i systemach informatycznych w dużej mierze stanowiący tłumaczenie amerykańskich standardów NISTu.

Zgodnie z założeniami realizują interwencję 6.1 celu szczegółowego 2 Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024 w zakresie opracowania i wdrożenia Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa. 

Obecnie ze względu na brak twardego osadzenia ich w obowiązujących przepisach prawa – opublikowane stanowią soft law tj. miękkie rekomendacje i dobre praktyki.  

Link do strony z dokumentami.

Czytaj dalej

Przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus są szeroko komentowanym newsem noworocznym. Obserwujemy pierwsze zastosowania m.in. wymogów dotyczącym prezentowania cen promocji oraz opinii konsumenckich. Media donoszą o faktycznych „promocjach” – tych, które mieliśmy na Black Friday, oraz jakie teraz obserwujemy na poświątecznych wyprzedażach.
 
Na problemy przedsiębiorców oraz konsumentów zwrócił uwagę nasz ekspert adw. Krzysztof Witek w komentarzu dla Fakty TVN.

Zapis wypowiedzi pod linkiem.

Czytaj dalej

Koniec 2022 roku zbiega się z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym UE DORA i NIS 2, a tym samym formalnym ustanowieniem nowych, przyszłych ram cyberbezpieczeństwa w UE.

Rozporządzenie DORA:

 • Będzie stosowane bezpośrednio na terenie całej UE od 17 stycznia 2025 r.
 • Będzie miało znaczący wpływ na przedsiębiorstwa z sektora finansowego oraz na kluczowych dostawców usług ICT dla sektora finansowego

Dyrektywa NIS2:

 • Zastąpi obecnie obowiązującą dyrektywę NIS
 • Będzie wymagała implementacji do prawa krajowego, która powinna zostać przeprowadzona do 17 października 2024 r. (może to nastąpić poprzez nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa lub poprzez uchwalenie nowej ustawy lub ustaw implementujących NIS2)
 • Będzie miała znaczący wpływ na podmioty kluczowe i ważne zdefiniowane w NIS2 (zniknie dotychczasowy podział na operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmioty publiczne)

Regulacje te będą niezwykle istotne dla spółek IT świadczących usługi SOC lub inne usługi IT dla podmiotów podlegających pod zakres DORA i NIS 2.

Można powiedzieć, że wraz z obowiązującymi już RODO oraz aktem o cyberbezpieczeństwie, a także z wciąż procedowanym aktem w sprawie sztucznej inteligencji oraz aktem dotyczącym cyberodporności, regulacje te będą tworzyć zręby unijnego systemu compliance dla podmiotów z sektora IT.

Nowych reagulacji dotykających bezpośrednio branży IT jest coraz więcej. W najbliższych latach dostawców IT czeka zatem wiele wyzwań związanych z dostosowaniem się do nowych regulacji.

Wymagać to może od nich często wdrożenia nowych procesów organizacyjnych, nowych rozwiązań technicznych, a także przygotowania się od strony formalnej (odpowiedniego udokumentowania procesów, a także przygotowania odpowiednich warunków kontraktowych).

Można spodziewać się, że lata 2023-2024 to będzie czas intesywnego analizownia i przygotowywania się przez spółki IT do zapewnianie odpowiedniej zgodności (compliance IT).

Czytaj dalej

W tym roku zespół FinTech wspierał już trzy podmioty, które uzyskały wpis KNF do rejestru jako podmioty prowadzące działalność w ramach limited network.

KNF zmieniła podejście do wykładni „bardzo ograniczonego zakresu towarów lub usług” w ramach tzw. wyłączenia limited network (art. 6 pkt 11 u.u.p.). Wcześniejsza wykładnia ilościowa („kilka”) została w całości zastąpiona celową z wytycznych EBA/GL/2022/02 („funkcjonalny związek asortymentu”).

Funkcjonalny związek jest rozumiany przez KNF rygorystycznie. W szczególności urząd odrzuca jego istnienie poprzez odwołanie się do kategorii wyróżnionych na gruncie innych przepisów prawa – tak w samej ustawie (np. ticketing z art. 6 pkt 12 lit. b u.u.p.) jak i w ogólnych przepisach cywilnoprawnych (np. drobne, bieżące sprawy życia codziennego z art. 384 § 2 k.c.).

Jednocześnie w ramach rygorystycznie rozumianego funkcjonalnego związku (np. transport/podróże) KNF dopuszcza już szeroki asortyment towarów lub usług (np. od korzystania z różnych rodzajów transportu, przez ich bieżącą obsługę (paliwo, ładowanie, myjnie, naprawy) aż po usługi assistance i ubezpieczenia w podróży).”

Czytaj dalej

Drodzy Przedsiębiorcy – zostało mniej niż dwa tygodnie do czasu wejścia w życie nowych przepisów regulujących prawa konsumentów!
 
Ale bez obaw – nasi eksperci przygotowali dla Was we współpracy z Dziennik Gazeta Prawna prezent na Święta – Poradnik „Prawo konsumenckie: dyrektywy towarowa i cyfrowa”. W Poradniku przystępnym językiem i na przykładach tłumaczą najistotniejsze kwestie wynikające z implementacji dyrektyw towarowej i cyfrowej.
 
Z Poradnika dowiecie się w szczególności:
 
🔵 Co zyskujemy dzięki implementacji unijnych dyrektyw?
🔵 Kiedy nowe przepisy znajdują zastosowanie?
🔵 Jak rozumieć zgodność produktu z umową?
🔵 Jakie roszczenia przysługiwać będą konsumentom i w jakich okolicznościach?
🔵 Czy konsument może zrezygnować z przysługujących mu praw?
🔵 Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się spóźnialscy?
 
Zapraszamy do lektury pod linkiem.

Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości została przyjęta przez Sejm w dniu 1 grudnia 2022 r.,  a w dniu 15 grudnia 2022 r. Senat uchwalił 4 poprawki do tej nowelizacji (ustawy). 

Nowelizacja przewiduje m.in., obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi instalacji, serwisu, konserwację narzędzi pracy lub pokrycie kosztów z tym związanych, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Nowe przepisy nałożą szereg nowych, dodatkowych obowiązków na pracodawców.

W związku z tym, że uchwalenie nowych przepisów wydaje się coraz bardziej realne, pracodawcy powinni rozpocząć przygotowanie takich regulacji wewnętrznych jak:

 • porozumienie lub regulamin dotyczący zasad pracy zdalnej (kluczowa regulacja),
 • aktualizacja informacji, o której mowa w art. 29 § 3 kodeksu pracy (obowiązek informacyjny pracodawcy),
 • procedura ochrony danych osobowych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej oraz potwierdzenie, że pracownik zapoznał się z tą procedurą,
 • oceny ryzyka zawodowego – możliwa uniwersalna ocena ryzyka dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej,
 • oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją dotycząca BHP,
 • oświadczenie pracownika potwierdzające bezpieczne i higieniczne warunki pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania.

Ponadto, wedle nowej regulacji, wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Obecnie ustawa trafia do Sejmu, który rozpatrzy poprawki zaproponowane przez Senat (m.in. wydłużenie okazjonalnej pracy zdalnej z 24 do 30 dni, wydłużenie vacatio legis w zakresie przepisów dot. pracy zdalnej z 2 do 3 miesięcy). 

Konkretna data wejścia w życie omawianych przepisów nie jest jeszcze znana, natomiast jest możliwe, że nowelizacja wejdzie w życie w I kwartale 2023 r. (zakładamy na ten moment 2 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy w przypadku przepisów dot. pracy zdalnej, 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w przypadku przepisów dot. kontroli trzeźwości).

Czytaj dalej

Czy unijne prawo konsumenckie w sferze cyfrowej potrzebuje wzmocnienia? 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, aby sprawdzić czy obowiązujące akty prawne wystarczająco chronią konsumentów.

Pod kątem uczciwości cyfrowej sprawdzenia wymagają: 

 • dark patterns,  
 • praktyki personalizacji,  
 • marketing rekomendacyjny, 
 • influencer marketing,  
 • cyfrowe umowy abonamentowe, 
 • przedmioty wirtualne i waluty w aplikacjach. 

Konsultacje dotyczą trzech unijnych dyrektyw:  

 • dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, 
 • dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, 
 • dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. 

Czy okaże się potrzebne stworzenie kolejnej obszernej regulacji dotyczącej Internetu, takiej jak Akt o usługach cyfrowych czy Akt o rynkach cyfrowych? Czy konieczne będzie przyjęcie kolejnego aktu, nazwanego roboczo przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej Egelyn Braun Aktem o sprawiedliwości cyfrowej (Digital Fairness Act)? 

Konsultacje potrwają do 20 lutego 2023 r. 

Link do konsultacji.

Czytaj dalej

Poznaj dobre praktyki i najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa, technologii oraz zakupów w zamówieniach publicznych. 

We współpracy z m.in. Marketplanet stworzyliśmy raport: Przyszłość i wyzwania zamówień publicznych. Jest to przekrojowa analiza obecnego stanu i ekosystemu tej części gospodarki wraz z prognozami na najbliższy okres.

Co poza trudną sytuacją makroekonomiczną jest dla zamówień publicznych wyzwaniem i jaka jest ich przyszłość?

 • Podpisy elektroniczne i ich weryfikacja.
 • Integracja różnych systemów w ramach jednostki.
 • Elektronizacja zakupów podprogowych.
 • Otwarte dane, nowe technologie i AI.
 • Wpływ nowych trendów tj. ESG na działalność firm i instytucji.
 • Standaryzacja i certyfikacja usług oraz systemów.

W jednym z rozdziałów nasz ekspert, Tomasz Krzyzanowski analizuje rekomendacje Urządu Zamówień Publicznych dot. zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom I i II). Komentarze dotyczą również innych zagadnień, w tym oceny ustawy Prawo zamówień publicznych po prawie dwóch latach jej obowiązywania.

Udział w tego typu projektach jest dla nas tym bardziej satysfakcjonujący, ponieważ możemy podzielić się specjalistycznym doświadczeniem oraz zabrać głos w debacie publicznej na ważne tematy rynkowe.

Tematyka Raportu obejmuje zarówno aspekty prawne jak i technologiczne, a przedstawione omówienia z pewnością wesprą Zamawiających w ich codziennej pracy.

Pełna wersja raportu pod linkiem.

Czytaj dalej