Platformy mediów społecznościowych – wyzwania dla demokracji, praworządności i praw podstawowych

14 kwi 2023

Polecamy państwa uwadze kompleksowe opracowanie pt. „Social media platforms and challenges for democracy, rule of law and fundamental rights”, przygotowane na zlecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE Committee).

W opracowaniu poruszono ważne zagadnienia, takie jak:

  • zagrożenia dla praw podstawowych i równego udziału w debacie publicznej związane z mową nienawiści w Internecie,
  • dezinformacja i jej wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prawa podstawowe i debatę publiczną,
  • zagrożenia dla zdolności mediów informacyjnych do wspierania pluralistycznej debaty politycznej i promowania społeczeństwa obywatelskiego i odpowiedzialności.

Opracowanie zawiera przegląd ram prawnych w zakresie zarządzania treściami w mediach społecznościowych:

  • ramy prawne dla moderowania treści określone w AUC (wyłączenie odpowiedzialności platform mediów społecznościowych po spełnieniu określonych przesłanek, brak ogólnego obowiązku monitorowania treści nielegalnych, procedura notice & action, klauzula dobrego Samarytanina, obowiązki due diligence),
  • różne inne regulacje, które dotyczą moderowania treści w poszczególnych obszarach: dyrektywa DSM, rozporządzenie w sprawie treści terrorystycznych, zaktualizowana dyrektywa AVMS oraz współregulacyjne kodeksy dotyczące mowy nienawiści i dezinformacji,
  • ramy prawne w zakresie rekomendowania treści przez platformy mediów społecznościowych i innych aspektów projektowania platform mediów społecznościowych: AUC, projekt rozporządzenia w sprawie przejrzystości i targowania reklamy politycznej, Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji.

Akt o usługach cyfrowych pozostawia wiele otwartych kwestii, np. w odniesieniu do zakresu obowiązków bardzo dużych platform w zakresie oceny i ograniczenia ryzyka systemowego. W badaniu przedstawiono zalecenia dotyczące tego, jak krajowe organy regulacyjne i Komisja mogą skutecznie wdrożyć i rozszerzyć zakres odpowiednich przepisów w celu zapewnienia, że platformy podejmują skuteczne środki przeciwko dezinformacji i mowy nienawiści, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych użytkowników.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem.