Praca zdalna i kontrola trzeźwości – jakie zmiany nas czekają w 2023?

15 gru 2022

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości została przyjęta przez Sejm w dniu 1 grudnia 2022 r.,  a w dniu 15 grudnia 2022 r. Senat uchwalił 4 poprawki do tej nowelizacji (ustawy). 

Nowelizacja przewiduje m.in., obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi instalacji, serwisu, konserwację narzędzi pracy lub pokrycie kosztów z tym związanych, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Nowe przepisy nałożą szereg nowych, dodatkowych obowiązków na pracodawców.

W związku z tym, że uchwalenie nowych przepisów wydaje się coraz bardziej realne, pracodawcy powinni rozpocząć przygotowanie takich regulacji wewnętrznych jak:

  • porozumienie lub regulamin dotyczący zasad pracy zdalnej (kluczowa regulacja),
  • aktualizacja informacji, o której mowa w art. 29 § 3 kodeksu pracy (obowiązek informacyjny pracodawcy),
  • procedura ochrony danych osobowych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej oraz potwierdzenie, że pracownik zapoznał się z tą procedurą,
  • oceny ryzyka zawodowego – możliwa uniwersalna ocena ryzyka dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją dotycząca BHP,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające bezpieczne i higieniczne warunki pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania.

Ponadto, wedle nowej regulacji, wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Obecnie ustawa trafia do Sejmu, który rozpatrzy poprawki zaproponowane przez Senat (m.in. wydłużenie okazjonalnej pracy zdalnej z 24 do 30 dni, wydłużenie vacatio legis w zakresie przepisów dot. pracy zdalnej z 2 do 3 miesięcy). 

Konkretna data wejścia w życie omawianych przepisów nie jest jeszcze znana, natomiast jest możliwe, że nowelizacja wejdzie w życie w I kwartale 2023 r. (zakładamy na ten moment 2 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy w przypadku przepisów dot. pracy zdalnej, 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w przypadku przepisów dot. kontroli trzeźwości).