Prawomocne i ostateczne zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania na polu publicznego odtwarzania

08 paź 2020

Kancelaria TKP z satysfakcją informuje, że w dniu 6 października 2020 r. na skutek orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu doszło do prawomocnego i ostatecznego zatwierdzenia wspólnych tabel wynagrodzeń siedmiu organizacji zbiorowego zarządzania – w tym Stowarzyszenia Filmowców Polskich –  na polu publicznego odtwarzania, także w zakresie działalności hotelowej (sygn. akt I ACa 881/19). Pole publicznego odtwarzania jest jednym z podstawowych pól eksploatacji, charakteryzującym się masowością aktów eksploatacji. Tabele wynagrodzeń zostały zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego już w 2013 r., a następnie poddane dwuinstancyjnej kontroli sądów – Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, które ostatecznie uznały, że stawki w tabelach spełniają przesłanki podyktowane przez prawo autorskie. Warte podkreślenia jest to, że zatwierdzone stawki wynagrodzeń są wspólne i jednolite dla organizacji zbiorowego zarządzania praw autorskich i praw pokrewnych działających na rynku polskim. Daje to przede wszystkim pewność przedsiębiorcom z branży hotelarskiej co do wysokości ponoszonych opłat, którzy nie będą już musieli negocjować wysokości wynagrodzeń z każdą z organizacji z osobna, a także pewność podmiotom uprawnionym, co do otrzymywania należnych im tantiem od podmiotów eksploatujących twórczość.  

Należy też wskazać, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, organizacje zbiorowego zarządu na mocy ustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową 1.0 (tj. ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wstrzymały podbieranie wynagrodzeń od hoteli. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, rozumiejąc sytuację, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy z branży hotelarskiej z czasie pandemii koronawirusa, zdecydowało o tymczasowym wstrzymaniu poboru opłat jeszcze przed wejściem w życie ww. ustawy.

Sprawę z ramienia kancelarii prowadziły adw. Agnieszka Schoen oraz r. pr. Katarzyna Kosiba – Łuczak