Rozpoczęły się konsultacje dot. wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych

08 sty 2024

5 stycznia Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o rozpoczęciu konsultacji dotyczących wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych. Ministerstwo Cyfryzacji będzie koordynować wdrożenie AUC do polskiego porządku prawnego. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami! 

Jakie są główne założenia projektu ustawy wdrażającej Akt o Usługach Cyfrowych do polskiego porządku prawnego?

 1. Zapewnienie skutecznego stosowania przepisów AUC nastąpi poprzez nowelizację ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz zmianę właściwych przepisów sektorowych.
 2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ma zostać wskazany jako organ pełniący funkcję koordynatora do spraw usług cyfrowych w Polsce oraz organ właściwy w zakresie części przepisów AUC.

  Z uwagi na zakres właściwości, przewidziano, że część obowiązków związanych ze stosowaniem AUC będzie wykonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 3. W ustawie wdrażającej AUC określone zostaną zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kontroli i postępowań przed właściwymi organami, związanych z naruszeniem przez dostawców usług pośrednich obowiązków wynikających z AUC.
  • Kontrola będzie mogła być prowadzona przez koordynatora do spraw usług cyfrowych – Prezesa UKE albo inne organy właściwe – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wynikającym z AUC i ich właściwości.
  • W projekcie ustawy przewidziano jedną wspólną procedurę kontroli bez względu na to, który organ będzie ją prowadził.
  • Po zakończeniu postępowania organ właściwy uprawniony będzie m. in. do wydania decyzji o uznaniu praktyki dostawcy za naruszającą obowiązki wynikające w AUC i nakazującą zaniechanie jej stosowania.
 4. Ustawa wdrażająca AUC określi proceduralne aspekty nakładania kar na dostawców usług pośrednich w razie naruszenia obowiązków określonych w AUC a także proceduralne aspekty wnoszenia skarg na dostawców usług pośrednich.

  Przewidziano, iż od decyzji w sprawie nałożenia kar przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 5. W ustawie wdrażającej AUC określone zostaną procedury wynikające z AUC w odniesieniu do kompetencji koordynatora ds. usług cyfrowych, tj. w zakresie:
  • nadawania statusu zweryfikowanego badacza (rolą zweryfikowanego badacza jest przeprowadzenie konkretnych badań w oparciu o dane przetwarzane przez określonego dostawcę usług pośrednich),
  • nadawania statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego (trusted flaggers – są to niezależne podmioty, których zgłoszenia treści uznanych za nielegalne dokonywane dostawcy usług pośrednich mają być traktowane przez dostawców w sposób priorytetowy),
  • certyfikacji organów pozasądowego rozwiązywania sporów.
 6. Dostosowane zostaną wymogi względem nakazów podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom oraz nakazów udzielenia informacji.
 7. Uregulowane zostaną zasady dotyczące odpowiedzialności cywilnej i postępowania przed sądami, w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów AUC.

  Ustawa zakłada, że w zakresie nieuregulowanym w AUC, do roszczeń użytkowników z tytułu naruszenia AUC stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a sądem właściwym będzie sąd okręgowy (procedura cywilna).

Opinie dotyczące założeń ustawy wdrażającej AUC można przesyłać do resortu Cyfryzacji mailowo na adres: sekretariat.dpis@cyfra.gov.pl 

Konsultacje będą trwały do 19 stycznia 2024 r.  

Link informacji MC z założeniami ustawy do konsultacji