Sprostowanie prasowe – 10 najważniejszych informacji

19 kwi 2023

Sprostowanie prasowe to instytucja prawa prasowego, która pozwala na publikację sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości, jaka znalazła się w opublikowanym materiale prasowym.  

 • Czy publikacja sprostowania prasowego jest odpłatna? 
 • Czy można żądać sprostowania artykułów w Internecie? 
 • O jakich terminach należy pamiętać? 

Zapraszamy do zapoznania się z 10 najważniejszymi informacjami dotyczącymi sprostowania prasowego!

 1. Masz prawo żądać opublikowania sprostowania prasowego, a redaktor naczelny dziennika lub czasopisma, w którym został zamieszczony materiał prasowy, ma obowiązek bezpłatnie opublikować sprostowanie.
 2. Sprostowaniu podlegają również informacje zawarte w elektronicznych formach dzienników i czasopism, w tym co do zasady również informacje zawarte w serwisach internetowych, blogach, itp. 
 3. Sprostowanie musi być rzeczowe i odnoszące się do faktów. Możesz żądać sprostowania informacji nieścisłej lub nieprawdziwej, która została zamieszczona w materiale prasowym.
 4. Na żądanie opublikowania sprostowania prasowego masz 21 dni od opublikowania materiału prasowego.
 5. Redaktor naczelny ma obowiązek opublikować sprostowanie w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma, w której zamieszczono materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania.
 6. Redaktor naczelny odmawia opublikowania sprostowania, jeżeli sprostowanie jest nierzeczowe lub nie odnosi się do faktów.
 7. Odmawiając opublikowania sprostowania, redaktor naczelny jest obowiązany przekazać wnioskodawcy pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach (należy wskazać fragmenty sprostowania, które nie nadają się do publikacji).
 8. W przypadku złożenia poprawionego sprostowania, redaktor naczelny nie może odmówić opublikowania sprostowania, jeżeli zastosowano się do jego wskazówek.
 9. Jeżeli redaktor naczelny odmówił opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukazało się w wymaganym terminie lub ukazało się z naruszeniem przepisów, zainteresowany może wytoczyć do sądu powództwo o opublikowanie sprostowania.
 10. Roszczenie o opublikowanie sprostowania prasowego wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia opublikowania materiału prasowego.