W jaki sposób należy dostosować regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną do Aktu o Usługach Cyfrowych?

29 lis 2023

Akt o Usługach Cyfrowych za niecałe 3 miesiące zacznie obowiązywać wszystkich pośredników internetowych. Co to oznacza dla regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną?

Usługodawcy świadczący usługi drogą elektroniczną, już teraz zgodnie z art. 8 ust. 1 u.ś.u.d.e., mają obowiązek sporządzić i udostępnić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W art. 8 ust. 3 u.ś.u.d.e. określone zostały minimalne elementy takiego regulaminu, w tym zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Akt o Usługach Cyfrowych przewiduje dodatkowe postanowienia mające zastosowanie do regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, przy czym AUC posługuje się sformułowaniem „warunki korzystania z usług”, które jest równoważne względem “regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną” na gruncie u.ś.u.d.e. Przepisy AUC odnoszące się do warunków korzystania z usług mają zastosowanie do dostawców usług pośrednich, jednakże część nowych obowiązków adresowana jest jedynie do dostawców platform internetowych.

Sprawdź, czy podlegasz obowiązkowi aktualizowania regulaminu świadczenia usług i dowiedz się jak dostosować regulamin do AUC!

I.

Uwzględnij w regulaminie informacje na temat wszelkich ograniczeń (sankcji), które możesz nakładać na użytkowników udostępniających w ramach świadczonej przez Ciebie usługi treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem usługi.

Informacje te obejmują co najmniej opis polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści.

W regulaminie musisz podać wszystkie kategorie treści, które jako niezgodne z regulaminem świadczonej usługi, będą Cię uprawniały do ich usunięcia (lub do innego rodzaju moderowania treści).

II.

Jeżeli na potrzeby moderowania przez Ciebie treści użytkowników wykorzystujesz zautomatyzowane narzędzia, musisz poinformować o tym w regulaminie. W podobny sposób musisz zaktualizować regulamin, jeżeli moderowanie treści odbywa się przez człowieka.

III.

W regulaminie musisz opisać zasady działania wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg na decyzje, które podejmujesz po ocenie, iż treści przekazane przez użytkowników zostały zakwalifikowane jako nielegalne lub niezgodne z regulaminem.

IV.

Uwzględnij w regulaminie informacje na temat przyjętej polityki w zakresie:

zawieszania świadczenia usług na rzecz użytkowników często przekazujących oczywiście nielegalne treści,

zawieszania rozpatrywanie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem mechanizmów zgłaszania i działania przez użytkowników dokonujących często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń,

zawieszania rozpatrywania skarg wnoszonych za pośrednictwem wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg przez skarżących wnoszących często oczywiście bezzasadne skargi.

V.

Korzystasz z systemów rekomendacji? W regulaminie musisz opisać główne parametry stosowane w systemach rekomendacji, a także wszelkie opcje zmieniania tych parametrów przez użytkowników lub wpływania na nie.

Jakiego języka używać w regulaminie?

Prosty język, tj. „jasno i w sposób prosty, zrozumiały, przyjazny dla użytkownika i jednoznaczny”.

Gdzie opublikować zaktualizowany regulamin?

Wymagane przez AUC informacje musisz podać „do wiadomości publicznej” (np. na ogólnodostępnej stronie internetowej).

W jaki sposób opublikować zaktualizowany regulamin?

Wymagane przez AUC informacje musisz opublikować „w łatwo dostępnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie”.

Zmieniasz zasady moderowania treści?

Masz obowiązek informować użytkowników o wszelkich istotnych zmianach regulaminu w zakresie moderowania treści użytkowników.

Świadczysz usługę skierowaną do małoletnich?

Jeżeli usługa jest skierowana przede wszystkim do małoletnich lub gdy korzystają z niej głównie oni, wówczas masz obowiązek wyjaśnić warunki i ograniczenia korzystania z tej usługi w sposób zrozumiały dla takiego odbiorcy.

Pamiętaj, że…

Pamiętaj, że nie możesz zaskakiwać użytkowników będących konsumentami nieoczekiwanymi zmianami regulaminu świadczenia usług. Użytkownik musi mieć czas na zapoznanie się ze zmianami regulaminu i na podjęcie stosownego działania (tj. zaakceptowania lub odrzucenia zmian).

Zmiany w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, wynikające z konieczności dostosowania do wymogów AUC, powinny wejść w życie 17 lutego 2024 r., dlatego prace nad zmianą regulaminu warto zacząć już teraz.