W dniu 1 lipca 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy k.p.c. dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach IP. Mają one zmienić charakter postępowania zabezpieczającego z postępowania ex parte w kierunku domyślnego postępowania inter partes. Sąd decydujący o wydaniu zabezpieczenia w sprawach IP będzie również musiał wziąć pod uwagę ryzyko unieważnienia prawa IP, którego dotyczy wniosek o zabezpieczenie. Uprawnieni z kolei będą zobowiązani do sprawnego i ograniczonego w czasie podejmowania decyzji o wystąpieniu z żądaniem zabezpieczenia roszczeń.

Do najważniejszych zmian zabezpieczenia w sprawach IP należą:

  • obowiązkowe wysłuchanie obowiązanego przez sąd przed wydaniem rozstrzygnięcia co do zabezpieczenia, przy czym od tej zasady będą dwa wyjątki:
    • pierwszy – sąd nie będzie miał obowiązku wysłuchania obowiązanego, jeśli uzna, że konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu – ta przesłanka będzie z pewnością wymagała specjalnego uzasadnienia we wniosku o zabezpieczenie,
    • drugi – żądany sposób zabezpieczenia podlega wykonaniu wyłącznie przez komornika np. przez zajęcie towarów,
  • uprawniony będzie miał obowiązek informowania sądu we wniosku o zabezpieczenie, czy w stosunku do jego prawa wyłącznego toczy się lub toczyło się postępowanie o unieważnienie, a sąd rozstrzygający o zabezpieczeniu powinien brać pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia tego prawa,
  • wniosek o zabezpieczenie złożony po upływie 6 miesięcy od momentu uzyskania wiedzy o naruszeniu prawa IP ma być automatycznie oddalony przez sąd.

Wprowadzone zmiany są z pewnością korzystne dla potencjalnych obowiązanych i dają możliwości opracowywania różnych strategii obrony przed zarzutami naruszenia praw IP. Dodatkowo, mają mobilizować uprawnionych do szybkiego podejmowania działań sądowych w przypadku stwierdzenia naruszenia ich praw wyłącznych. Z jednej strony zmiana może mieć więc istotne znaczenie dla przedsiębiorców zagranicznych planujących w Polsce działania sądowe w kierunku ochrony praw IP. Z drugiej zaś strony nowe postępowanie zabezpieczające w sprawach IP umożliwi opracowywanie strategii obrony przedsiębiorców przed zablokowaniem ich działalności na terenie Polski na skutek uzyskanego zabezpieczenia.