14 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą prawo energetyczne, przewidującą m.in. możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych.

Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE.

Jedną z najgłośniejszych zmian jest możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych, które będą mogły działać jako spółdzielnie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia (rejestrowe), spółki osobowe (poza partnerskimi) oraz spółdzielnie rolników. Takim organizacjom zostanie przyznane prawo do prowadzenia działań związanych z wytwarzaniem, dystrybucją, obrotem, agregacją i magazynowaniem energii elektrycznej. Ponadto, podmioty te będą mogły świadczyć usługi związane z poprawą efektywności energetycznej oraz ładowaniem pojazdów elektrycznych dla członków swoich organizacji.

W trakcie prac sejmowych zgłoszono poprawkę przesuwającą wdrożenie Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii o rok – ma ona obowiązywać od 1 lipca 2025 r. CSIRE ma stanowić system teleinformatyczny, kumulujący najważniejsze informacje z rynku energii pomiędzy użytkownikami systemu.

Ustawa wprowadzi również przepisy umożliwiające od 2026 r. zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Ponadto, odbiorcy otrzymają prawo do zawierania z co najmniej jednym sprzedawcą umów z ceną dynamiczną energii elektrycznej (z rozliczeniami co 15 minut).

Przepisy ustawy będą także dotyczyły linii bezpośrednich, łączących odbiorców z producentami energii elektrycznej. Przedsiębiorcy, którzy mają w planach budowę takich linii, nie będą potrzebowali zgody prezesa URE – wystarczy jedynie zgłoszenie. Po spełnieniu kryteriów bezpieczeństwa sieci, przedsiębiorca z linią bezpośrednią będzie mógł dostarczać energię do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wśród pozostałych zmian można wymienić także przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej czy dostosowanie zadań regulatora rynku do przepisów dyrektywy 2019/944, w tym wprowadzenie możliwości zgłoszenia Prezesowi URE zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia obowiązków przez operatora systemu elektroenergetycznego. Prezesa URE będzie również odpowiedzialny za opracowywanie wytycznych co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych.