18 maja 2023 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2024 r. poszczególni dostawcy usług płatniczych, uczestniczący w transakcjach transgranicznych, zostaną objęci obowiązkiem raportowania niektórych transakcji transgranicznych do centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach („CESOP”) zarządzanego przez Komisję Europejską.

Obowiązek raportowania obejmie dostawców usług płatniczych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-6 i 9 u.u.p, w tym:

 • banki krajowe;
 • oddziały banków zagranicznych;
 • instytucje kredytowe i ich oddziały;
 • instytucje pieniądza elektronicznego;
 • instytucje płatnicze;
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i).

Wymienieni wyżej dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia kwartalnej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych, w postaci elektronicznej, w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych. Obowiązek powstanie, gdy w ciągu kwartału liczba świadczonych przez dostawcę usług wyniesie ponad 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy. Płatność zostanie uznana za transgraniczną, gdy płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.  

Ewidencja płatności transgranicznych, prowadzona przez dostawców usług płatniczych, będzie obejmować m.in.:

 • kod BIC (SWIFT) lub inny jednoznaczny kod identyfikacyjny dostawcy usług płatniczych;
 • imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy płatności;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • IBAN lub inny odpowiedni identyfikator odbiorcy płatności;
 • adres odbiorcy płatności, jeśli jest dostępny dostawcy usług płatniczych;
 • dane dotyczące płatności transgranicznej, takie jak waluta, kwota i data dokonania płatności.

Dostawcy usług płatniczych, dla których państwem członkowskim pochodzenia lub przyjmującym państwem członkowskim jest Polska, będą udostępniać ww. ewidencję Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zebrane w ten sposób dane będą przekazywane za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do CESOP.