W połowie 2023 r. opublikowano pierwsze projekty aktów wchodzących w skład nowego pakietu regulacyjnego dla rynku płatniczego (PSD3, PSR3 oraz FiDAR). Poniżej prezentujemy listę najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami odnośnie do projektowanych zmian prawnych w tym obszarze. Przygotowane odpowiedzi bazują na aktualnych wersjach opracowywanych aktów i będą na bieżąco aktualizowane zgodnie z postępami w trwających procesach legislacyjnych.

1. Co wchodzi w skład nowego pakietu regulacyjnego dla rynku płatniczego?

W ramach prac nad nowym pakietem regulacyjnym dla rynku płatniczego projektowane są trzy różne akty prawne, to jest Payment Service Directive (PSD3), Payment Service Regulation (PSR) oraz Financial Data Access Regulation (FiDAR). Celem całego pakietu jest dalsze ujednolicenie zasad świadczenia usług płatniczych na rynku wewnętrznym oraz zunifikowanie zasad dostępu do danych w ramach sektora finansowego.

2. Dlaczego przepisy płatnicze rozdzielono na dyrektywę (PSD3) i rozporządzenie (PSR) oraz jakie będą różnice pomiędzy tymi aktami?

Regulacja zasad świadczenia usług płatniczych została rozdzielona na dwie niezależne od siebie części. Celem tego zabiegu jest uporządkowanie przepisów dotyczących wymogów, które muszą spełniać dostawcy w związku ze świadczeniem usług płatniczych, a przepisów odnoszących się do relacji z użytkownikami, w tym konsumentami. W efekcie PSD3 ma skupiać się na takich kwestiach, jak udzielanie zezwoleń na świadczenie usług płatniczych przez nie-bankowych dostawców, obowiązki notyfikacyjni, wymogi kapitałowe oraz sankcje administracyjne. Natomiast przepisy PSR dotyczyć będą takich kwestii, jak choćby relacje kontraktowe z użytkownikami, zasady autoryzacji transakcji, warunki dostępu do rachunków płatniczych w ramach świadczenia usług AIS i PIS oraz zasady odpowiedzialności dostawców usług płatniczych.

3. Czy PSD3 lub PSR przewidują wprowadzenie nowych kategorii dostawców usług płatniczych?

PSD3 oraz PSR nie przewidują ustanowienia nowych kategorii dostawców usług płatniczych. Niemniej projektowane przepisy zakładają wprowadzenie obowiązku rejestracji przez dostawców bankomatów umożliwiających wypłaty gotówkowe (ATM).

4. Czy dostawcy usług płatniczych działający na rynku będą zobowiązani do uzyskiwania dodatkowych zezwoleń?

Projektowane przepisy nie przewidują wymogu uzyskiwania nowych zezwoleń. Podobnie jednak jak miało to miejsce przy okazji PSD2, prawodawca zakłada natomiast konieczność tzw. reautoryzacji przez dostawców nie-bankowych. Zabieg ten umożliwić ma zbadanie, czy uczestnicy rynku spełniają zaktualizowane wymagania odnoszące się do działalności poszczególnych kategorii dostawców.

5. Od kiedy nowe przepisy znajdą swoje zastosowanie?

Obecnie nie jest jeszcze znana dokładna data wejścia projektowanych przepisów w życie. Wszystko zależy od momentu uchwalenia aktów oraz ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Zakłada się jednak, że przepisy:

  • PSD3 powinny zostać implementowane do porządków krajowych w terminie 18 miesięcy od wejścia dyrektywy w życie;
  • PSR będą stosowane po upływie 18 miesięcy od daty wejścia rozporządzenia w życie;
  • FiDAR będą stosowane po upływie 24 miesięcy od daty wejścia rozporządzenia w życie.