Newsroom

Blog

Bez kategorii

Podatek handlowy zgodny z prawem unijnym. Wyrok Trybunału w sprawie Komisja przeciwko Polsce

W dniu 16 marca br. Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołanie Komisji Europejskiej, podzielając stanowisko wyrażone w wyroku Sądu (UE) z dnia 16 maja 2019 r., zgodnie z którym wprowadzony przez Polskę podatek handlowy od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa unijnego dot. niedozwolonej pomocy państwa.

Bez kategorii

Odmowa kontraktowania w świetle wyroków TSUE w sprawach Deutsche Telekom i Slovak Telekom

TSUE wydał wyroki w sprawach C-152/19 P Deutsche Telekom i C-165/19 P Slovak Telekom, które precyzują zakres zastosowania dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego odmowy kontraktowania oraz doktryny urządzeń kluczowych. TSUE wyjaśnił, że w przypadku gdy przedsiębiorstwo dominujące udostępnia swoją infrastrukturę, ale uzależnia ten dostęp od nieuczciwych warunków, warunki stwierdzenia nadużycia pozycji dominującej wynikające z wyroku TSUE w sprawie Bronner nie znajdą zastosowania. W szczególności organy ochrony konkurencji nie mają zatem obowiązku wykazania, że dostęp do infrastruktury przedsiębiorstwa dominującego jest niezbędny do wykonywania działalności przez jego konkurentów.

Prawo własności przemysłowej

Dystrybucja selektywna jako strategia sprzedaży w świetle wytycznych TSUE

Prawo autorskie
Prawo własności przemysłowej

Wyrok TSUE z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie Coty Germany GMBH v Amazon (C-567/18): Składowanie przez Amazon towarów naruszających prawo, sprzedawanych przez osoby trzecie za pośrednictwem platformy „Amazon-Marketplace”, nie stanowi naruszenia przez Amazon prawa do znaku towarowego

Prawo własności przemysłowej

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej – kto odpowie za naruszenie?

Prawo własności przemysłowej

Interpretacja przesłanek ochrony oznaczenia geograficznego – komentarz do wyroku w sprawie niemieckiej whisky „Glen Buchenbach”

IT
Prawo autorskie

Zachmurzone granice dozwolonego użytku prywatnego – wyrok TSUE i opinia rzecznika generalnego w sprawie VCAST, C-265/16

Prawo własności przemysłowej

Czy można cytować cudzy wzór przemysłowy?

Prawo własności przemysłowej

Długoletnie współistnienie znaków towarowych nie wyklucza naruszenia

Media elektroniczne

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie Ubera – sprawa C-434/15

Media elektroniczne

Działalność administratora portalu wymiany plików torrent uznana za publiczne udostępnianie utworów – wyrok w sprawie C-610/15

Prawo własności przemysłowej

Równoległe powództwa na podstawie unijnego oraz krajowego znaku towarowego – opinia rzecznika generalnego w sprawie Merck, C-231/16