Powrót

Wojciech Karwacki

Associate,

Warszawa
wojciech.karwacki@traple.pl

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem prawnym dla zamawiających i wykonawców w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Reprezentuje uczestników procesu zakupowego w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach oraz w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych.

Uczestniczył – na wszystkich etapach – w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w branży IT, w tym jako biegły do spraw formalno – prawnych. Reprezentował Urząd Zamówień Publicznych w prowadzonych w ramach Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy Ministerstwie Rozwoju pracach grup roboczych ds. Polityki Rządu w zakresie ppp oraz ds. przeglądu prawa w zakresie ppp, które miały na celu nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Prowadził liczne szkolenia obejmujące problematykę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest współautorem wielu opinii prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych publikacji dotyczących zamówień publicznych, w szczególności ukazujących się w miesięczniku „Zamówienia publiczne. Doradca”.


Obecnie jest aplikantem III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2015 r., specjalizacja business law), gdzie w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego obronił pracę magisterską z zakresu prawa zamówień publicznych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Czytaj więcej