Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Ich celem jest ułatwienie prowadzenia działalności w Polsce poprzez uproszczenie stosowanych procedur i wymogów. Poza najważniejszymi zmianami związanymi z procedurą administracyjną oraz cywilną, zmierzającymi do promocji polubownych sposobów rozwiązywania sporów, ustawa wprowadzi szereg rozwiązań związanych stricte z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

W projekcie jednoznacznie dopuszczono możliwość podejmowania i wykonywania przez cudzoziemców działalności nierejestrowanej, tj. prowadzenia przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność spełniająca te kryteria nie wymaga rejestracji, co znacznie ułatwia jej prowadzenie. Dotychczas możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej przez cudzoziemców wywoływała wątpliwości.

Proponowane zmiany precyzują również sposób postępowania w przypadku wystąpienia współuprawnionych z udziałów lub akcji i konieczności powołania tzw. wspólnego przedstawicielstwa opisanego w Kodeksie spółek handlowych (art. 184 § 1, art. 30038 § 3 i art. 333 § 2). W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów jednoznacznie opisujących reguły powoływania, odwoływania lub rezygnacji takiego przedstawiciela, co wywołuje liczne wątpliwości interpretacyjne. Co do zasady, prawa współuprawnionych muszą być wykonywane jedynie przez wspólnego przedstawiciela, wyłonionego za zgodą wszystkich współuprawnionych. Wdrażane rozwiązania pozwolą na uniknięcia sytuacji, w której przedłużające się procedury spadkowe uniemożliwiają uczestniczenie spadkobierców w działalności spółki. Projekt nie tylko zawiera propozycje modelowych rozwiązań w tym zakresie, daje bowiem wprost możliwość wprowadzenia odmiennych względem propozycji kodeksowych regulacji bezpośrednio w umowie spółki lub statucie.

Ostateczne brzmienie projektu nie zostało jeszcze przesądzone, a prace legislacyjne pozostają w toku. Nowe rozwiązania zasadniczo mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.