10 lutego 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej („Ustawa”), stanowiąca implementację 3 unijnych dyrektyw, w tym tzw. „V Dyrektywy AML”.

Zgodnie z art. 7 Ustawy, obsługa i utrzymywanie Systemu Informacji Finansowej („SInF”) docelowo będzie się opierać na systemie teleinformatycznym administrowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Stworzenie ww. systemu ma pomóc odpowiednim organom w szybkim dostępie do informacji o tożsamości posiadaczy rachunków (w tym rachunków bankowych, płatniczych i papierów wartościowych) oraz skrytek sejfowych.

Jako kluczowe przesłanki do stworzenia Systemu Informacji Finansowej wskazano przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie przestępstwom katalogowym, określonym w Ustawie. Instytucjami zobowiązanymi do przekazywania informacji do SInF są przede wszystkim instytucje finansowe (takie jak banki, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze), jak też przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie udostępniania skrytek sejfowych.

Zgodnie z rozdziałem 3 Ustawy, instytucje zobowiązane mają obowiązek przekazywać do SInF tzw. informacje rejestrowane. Do kategorii informacji rejestrowanych należą m.in.:

  1. informacje o rachunku, takie jak: numer rachunku, dane identyfikacyjne posiadacza, dane beneficjenta rzeczywistego posiadacza, pełnomocnika, data otwarcia i zamknięcia rachunku, informacja czy zamknięcie rachunku nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego;
  2. informacje o umowie, o której mowa w art. 4 pkt 2 Ustawy, tj. umowy o przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz umowy o udostępnianie skrytki sejfowej.

Termin rozpoczęcia przekazywania informacji rejestrowanych do SInF, po wejściu w życie Ustawy, zależy od kategorii instytucji zobowiązanej. Informacje rejestrowane mają być przetwarzane w SInF przez okres 5 lat od dnia zamknięcia rachunku albo zakończenia obowiązywania umowy, o której mowa w art. 4 pkt 2 Ustawy.