29 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia
16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. W ramach ww. ustawy, nazywanej „warzywniakiem”, nowelizacji ulegnie kilkadziesiąt aktów prawnych, regulujących m.in. zasady funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności bankowego, płatniczego,  kapitałowego i  ubezpieczeniowego w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, w ramach której zmianie ulegną regulacje dotyczące outsourcingu bankowego.

Do jednej z najważniejszych zmian w zakresie outsourcingu bankowego należy zaliczyć wprowadzenie możliwości tworzenia tzw. „nieograniczonego” łańcucha outsourcingowego. W związku z niniejszą zmianą możliwe stanie się zawieranie umów outsourcingowych z wieloma podwykonawcami znajdującymi się na różnych poziomach w łańcuchu, za wiedzą banku. Jednocześnie, zgodnie ze zmianami przewidzianymi w nowelizacji, dalsze powierzenie przez insourcera wykonywania czynności subinsourcerowi będzie wymagało uprzedniego uzyskania pisemnej szczegółowej lub ogólnej zgody banku.

Kolejną istotną zmianą przewidzianą w ramach „warzywniaka” jest zastąpienie dotychczas istniejącego obowiązku uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie czynności w ramach tzw. outsourcingu zagranicznego (poza EOG) na konieczność wcześniejszego zawiadomienia KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingowej z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą zagranicznym. Banki będą jednocześnie zobowiązane do każdorazowego informowania KNF o istotnej zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów outsourcingowych, których zawarcie zostało uprzednio notyfikowane. W ramach nowelizacji przyznano KNF uprawnienie do zgłoszenia bankowi – w drodze decyzji administracyjnej –  sprzeciwu wobec zamiaru zawarcia umowy outsourcingu zagranicznego. Liberalizacji uległy również przepisy dotyczące „outsourcingu między instytucjami nadzorowanymi”, które przewidują brak obowiązku zawiadamiania KNF o outsourcingu, jeżeli czynności zostały powierzone do wykonywania innemu bankowi lub innemu dostawcy usług płatniczych w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych.

Zgodnie ze zmianami dopuszczalne stanie się również ograniczenie odpowiedzialności insourcera wobec banku za szkody wyrządzone klientom banku w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy outsourcingu i podoutsourcingu. Banki będą jednak zobowiązane do posiadania odpowiedniego zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych kosztów odszkodowania z tytułu roszczeń klientów lub osób trzecich o naprawienie tych szkód.

Większość przepisów „warzywniaka” wejdzie w życie 29 września 2023 roku, w związku z czym pozostało niewiele czasu na zapoznanie się z nowo obowiązującymi przepisami.