W dniu 15 września 2023 r. został wydany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych (sygn. XXIII Zs 60/23). Ma on istotne znaczenie dla zagranicznych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce.

W rozstrzygnięciu Sąd uznał, że:

  1. przepisy polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje w art. 108 ust. 1 pkt 1) szerszy katalog przesłanek wykluczenia z powodu skazania za przestępstwo niż art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/EU (tzw. dyrektywa klasyczna);
  2. jeśli w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu zagranicznego, w tym osoby, której dane dotyczą, nie wydaje się dokumentów z odpowiednika polskiego Krajowego Rejestru Karnego lub dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP, możliwe jest złożenie oświadczenia;
  3. oświadczenie może zostać złożone m.in. przed notariuszem, w tym notariuszem polskim;
  4. oświadczenie złożone przed notariuszem polskim nie musi mieć formy aktu notarialnego.

Wyrok stanowi istotny głos w sprawie, ponieważ:

  • Urząd Zamówień Publicznych nie zajął jednoznacznego stanowiska, czy implementacja art. 57 ust. 1 dyrektywy klasycznej odbyła się w minimalnym zakresie, czy jednak polski prawodawca poszedł o krok dalej i przewidział szerszy katalog przestępstw, za skazanie których podmiot podlega wykluczeniu;
  • Sąd uznał, że państwo członkowskie może wprowadzić dodatkowe przesłanki wykluczenia i poszerzyć katalog przestępstw, których popełnienie może skutkować wykluczeniem. Co więcej, Sąd uznał, że polski prawodawca tego dokonał;
  • istniały rozbieżności w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej co do tego, czy oświadczenie składane przed notariuszem powinno przyjąć postać formy aktu notarialnego. Sąd rozwiał te wątpliwości, uznając, że forma aktu notarialnego nie jest konieczna.

Ponadto warto odnotować, że 22 września 2023 r. zmianie uległo rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Rozporządzenie reguluje m.in. kwestię dokumentów poświadczających brak skazania za przestępstwo.

Być może spór poddany pod ocenę Sądu miał wpływ na nowelizację rozporządzenia. Z pewnością jednak wprowadzone ostatnio zmiany nie objęły wszystkich wątpliwości, o których wypowiedział się Sąd.