Zasady są po to, by je łamać. Trzeba je tylko znać. Według wynalazców z Facebook, Inc. wymaga to również odpowiedniego charakteru. Nowe zgłoszenie patentowe Facebook, Inc. przewiduje łamanie zasad polityki regulującej prezentację treści sponsorowanych w content feedach w oparciu o dane odnoszące się do charakterystyki użytkowników systemu.

****

Prezentowanie treści sponsorowanych przez spersonalizowany content feed (z języka angielskiego strumień lub kanał treści) jest obecnie jednym ze skuteczniejszych sposobów marketingu stosowanych przez serwisy społecznościowe typu Facebook. Treści sponsorowane są w nim przedstawiane wraz z tzw. treściami organicznymi, czyli takimi, które są generowane przez samych użytkowników systemu (np. dane demograficzne, zainteresowania, aktualizacje statusu, lokalizacje, zdjęcia, filmy itd.). W oparciu o te informacje system przedstawia użytkownikowi spersonalizowany content feed, który najczęściej zawiera również treści opisujące działania podejmowane przez innych, powiązanych użytkowników. Jednocześnie prezentowane są treści sponsorowane wybrane dla użytkownika na podstawie deklarowanych przez niego zainteresowań. W pewnych okolicznościach prezentowanie treści organicznych i sponsorowanych w tym samym „strumieniu treści” może jednak wpłynąć negatywnie na użytkownika, który jest głównie zainteresowany wyświetlaniem elementów treści organicznych. Dla przykładu: umieszczenie wielu pozycji treści sponsorowanych, które znajdują się w zbyt małej odległości od siebie, może frustrować użytkownika, zmniejszając prawdopodobieństwo jego interakcji z systemem. W tym celu stosuje się zasady (policy rules regulating presentation of sponsored content to their users), które regulują prezentację sponsorowanych treści w w kanale treści, tak aby zapobiec „przytłoczeniu” użytkownika.

Zdaniem wynalazców z Facebook, Inc. konwencjonalne metody stosowania tych reguł nie uwzględniają jednak okoliczności, w których wyświetlenie sponsorowanej treści użytkownikowi na pozycjach content feedu może być korzystne, i to pomimo naruszenia przyjętych zasad polityki prezentowania treści sponsorowanych, w szczególności gdy zaprezentowanie sponsorowanych treści zwiększyłoby prawdopodobieństwo interakcji użytkownika z systemem. Ma to się stać możliwe dzięki nowemu wynalazkowi. Skutkiem jego działania ma być złagodzenie zasad polityki regulujących prezentację treści sponsorowanych podczas generowania content feedu na podstawie charakterystyki samego użytkownika. W tym celu proponowany system wygeneruje model określający „tolerancję użytkownika dla treści sponsorowanych”. Na tej podstawie – o ile wyliczona dla danego użytkownika wartość tolerancji będzie równa określonemu progowi lub próg ten przekroczy – system rozluźni jedną lub więcej zasad polityki regulującej przedstawianie treści sponsorowanych.

Zgodnie z zastrzeżeniem patentowym nr 1 wynalazek dotyczy metody, która składa się z następujących etapów. W pierwszej kolejności system zastosuje jeden lub więcej zbiorów zasad regulujących prezentację treści sponsorowanych, przy czym każdy z tych zbiorów będzie zawierał jeden lub więcej warunków uniemożliwiających wstawienie treści sponsorowanych do content feedu. Następnie system otrzyma treści sponsorowane wraz z ich opisem i kwotą oferty (bid amount). Po otrzymaniu od użytkownika zgłoszenia dotyczącego zaprezentowania content feedu, system pobierze cechy tego użytkownika i na tej podstawie wygeneruje wartość wskazującą na tolerancję tego użytkownika dla treści sponsorowanych umieszczonych w content feedzie. W oparciu o tę wartość następnie złagodzi on jedną lub kilka zasad regulujących prezentację treści sponsorowanych. W odpowiedzi na decyzję systemu o złagodzeniu zasad dotyczących treści sponsorowanych wygenerowany zostanie content feed, który narusza co najmniej jeden zbiór zasad regulujących prezentację treści sponsorowanych i który zostanie wysłany do urządzenia w celu prezentacji użytkownikowi.

Bez tytułu

Źródło: baza danych USPTO

Według jednego z przykładów zastosowania wynalazku system wygeneruje „model użytkownika” określający „prawdopodobieństwo, że użytkownik opuści system”. Model ten może być oparty na cechach innych użytkowników, którzy wcześniej opuścili system i ilości treści sponsorowanych zawartych w ich kanałach treści (w tym, z uwzględnieniem umiejscowienia poszczególnych elementów treści sponsorowanych wśród treści organicznych). Jeśli prawdopodobieństwo opuszczenia przez użytkownika systemu wygenerowanego przez aplikację modelu będzie mniejsze niż wartość progowa, system rozluźni jedną lub więcej zasad dotyczących zawartości, aby zwiększyć liczbę sponsorowanych elementów treści w strumieniu treści generowanych dla użytkownika (zastrzeżenie nr 12).

Kluczowym dla wynalazku zagadnieniem jest sposób generowania „modelu użytkownika”, który będzie określał wartość „tolerancji użytkownika dla sponsorowanej treści”. W tym celu możliwe będzie przeprowadzenie ankiety, w której użytkownicy mieliby wskazać swoje preferencje co do sposobu przedstawienia treści (w tym sponsorowanych) w content feedzie. Wyliczenie „tolerancji użytkownika dla sponsorowanej treści” może być również oparte na „dodatkowych informacjach”, takich jak częstotliwość (historical rate), z jaką użytkownik wykazywał interakcję z wcześniej prezentowanymi treściami, bądź na charakterze tych treści. Co ciekawe, zgłoszenie patentowe Facebook, Inc. przewiduje możliwość ustalenia wartości „tolerancji użytkownika dla sponsorowanej treści” na podstawie parametrów niekoniecznie powiązanych z cechami samego użytkownika. Przykładowo: zgodnie z zastrzeżeniem patentowym nr 10 wyliczenie tej wartości będzie polegało na:

  1. określeniu liczby elementów treści sponsorowanych do uwzględnienia w content feedzie użytkownika, która będzie naruszała zasady polityki,
  1. wyborze liczby elementów treści sponsorowanych na podstawie zawartych w nich kwot ofert (bid amounts included in sponsored content items),
  1. wskazaniu przewidywanej średniej wartości dla systemu (average expected value) wynikającej z uwzględnienia wybranej liczby elementów treści sponsorowanej w content feedzie,
  1. określeniu średniej kwoty rekompensaty (historical average amount of compensation), jaką system otrzymał z tytułu wcześniejszej prezentacji użytkownikowi treści sponsorowanych,
  1. podjęciu decyzji o złagodzeniu zasad polityki regulującej treści sponsorowane w oparciu o porównanie przewidywanej średniej wartości (average expected value) z dotychczasową średnią kwotą rekompensaty (historical average amount of compensation).

Zgłoszenie patentowe nr 15/446,779[1], zatytułowane „RELAXING POLICY RULES FOR REGULATING THE PRESENTATION OF SPONSORED CONTENT TO A USER OF AN ONLINE SYSTEM BASED ON CHARACTERISTICS OF THE USER”[2] zostało opublikowane przez amerykański urząd patentowy (USPTO) dnia 06/09/2018[3] r. z pierwszeństwem z dnia 01/03/2017[4] r. Postępowanie zgłoszeniowe jest w toku.


[1] Kod INID 21.

[2] Treść zgłoszenia dostępna na stronach USPTO.

[3] Kod INID 43.

[4] Kod INID 22.