Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) podlega ciągłym zmianom. U progu nowego roku 2022 zdecydowano się wprowadzić szereg zmian do ustawy p.z.p. i w innych powiązanych aktach prawnych, uchwalono też nowe akty wykonawcze. Podmioty działające na rynku zamówień publicznych powinny mieć świadomość istnienia nowych przepisów, zwłaszcza że wprowadzone zmiany mają wpływ na proces udzielania zamówień przez zamawiających, gdyż dotyczą między innymi przesłanek wykluczenia z postępowania, wprowadzenia nowego jawnego rejestru umów, wymagań dotyczących nabywania pojazdów mechanicznych zeroemisyjnych i niskoemisyjnych czy ustalenia nowych kwot tzw. progów unijnych. Nowe przepisy zostały przedstawione poniżej według aktów prawnych, które je wprowadzają. Niektóre nowe regulacje nie powodują bezpośredniej zmiany w ustawie p.z.p., lecz wprowadzają nowe przepisy w innych aktach prawnych, które zamawiający mają obowiązek stosować, dlatego są nie mniej istotne.

I. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054).

1. Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia z postępowania

 1. W art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy p.z.p. rozszerzono obligatoryjną podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez dodanie odesłania do:
  • art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  • oraz art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 2. W konsekwencji ustalono nowe szersze brzmienie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c p.z.p.: „c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054)”.
 3. Zamawiający wszczynający od 1 stycznia 2022 r. nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą pamiętać o zamieszczeniu w treści dokumentacji nowego brzmienia art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c p.z.p.
 4. Warto wskazać, że z przepisów nie wynika jasno, co powinni zrobić zamawiający w przypadku postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2022 r., tj. czy powinni dostosować przesłankę wykluczenia do nowego brzmienia, czy stosować przepis w brzmieniu sprzed zmiany. Brak jest odpowiednich przepisów intertemporalnych. Nie budzi zatem zdziwienia, że zamawiający mieli w tym zakresie wątpliwości. Zdaniem autora możliwe do uzasadnienia bowiem jest zarówno podejście polegające na stosowaniu przepisów w nowym brzmieniu (aby uniemożliwić udzielenie zamówienia podmiotom, które zgodnie z nowymi przepisami powinno się z postępowania wykluczyć), jak i podejście polegające na stosowaniu w tym przypadku przepisów obowiązujących w momencie wszczęcia postępowania. Z uwagi na wątpliwości na rynku konieczne okazało się w tej sprawie wydanie komunikatu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP). Zgodnie z opublikowanym w dniu 12 stycznia 2022 r. stanowiskiem UZP ‒ do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie przepisów ustawy p.z.p. wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w związku ze zmianą art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy p.z.p. wprowadzoną ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ma zastosowanie ustawa p.z.p. w jej dotychczasowym brzmieniu. Innymi słowy, urząd uznał, iż uzasadnione jest zastosowanie zasady dalszego działania ustawy p.z.p. w brzmieniu sprzed zmiany. Zamawiający nie muszą zatem w tym zakresie zmieniać treści specyfikacji lub innych dokumentów postępowania[1]. Trzeba jednak pamiętać, że opinie UZP nie mają mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Konkludując, w ocenie autora brak przepisów intertemporalnych w wyżej opisanym zakresie należy ocenić negatywnie.
 5. Powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

2. Wprowadzenie jawnego rejestru umów

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 34 reguluje kwestię jawności gospodarowania środkami publicznymi. Ustawa wskazuje, że zasada jawności realizowana jest przez szereg wymienionych w art. 34 ust. 1 środków. Wprowadzona zmiana polega na dodaniu w ust. 1 po pkt 11 nowego pkt 12, w którym rozszerza się katalog form realizacji zasady jawności finansów publicznych o umowy zawarte przez jednostki sektora finansów publicznych. Jednocześnie dodaje się art. 34a, gdzie wprowadzono instytucję rejestru takich umów.
 2. Rejestr umów jako system teleinformatyczny będzie prowadzony przez Ministra Finansów i ma zawierać informacje dotyczące umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym umów z zakresu zamówień publicznych, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.).
 3. Stosownie do dodawanego art. 34a ust. 5, w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.
 4. W ocenie autora niniejszej publikacji, skoro nowy przepis milczy na temat umowy zawartej w formie ustnej, umowy zawierane w ten sposób nie są objęte rejestrem.
 5. W rejestrze umów nie będą zamieszczane informacje o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy p.z.p., tj. w przypadku zastosowania przedmiotowego wyłączenia stosowania ustawy p.z.p.
 6. Rejestr ma obejmować następujące dane:
  • numer umowy – o ile taki nadano;
  • datę i miejsce zawarcia umowy;
  • okres obowiązywania umowy;
  • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • wartość przedmiotu umowy;
  • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.
 7. Powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Należy jednak zastrzec, że choć rejestr umów zmaterializuje się dopiero 1 lipca 2022 r., to stosownie do art. 13 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie tej ustawy. Ustawa jako taka wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r., zatem zamawiający, aby mieć pewność, że wypełnią nowy obowiązek w całości, powinni być przygotowani do uzupełnienia rejestru po jego powstaniu o umowy zawarte od początku bieżącego roku.

II. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw – zmiany bezpośrednio w p.z.p.

Ustawa ta w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 116), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75).

1. Uchylenie art. 244 p.z.p. zawierającego delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia innych niż cena kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień.

 1. Dyrektywa 2019/1161 uchyla nałożony dotychczas na instytucje i podmioty zamawiające wymóg uwzględniania czynników: energetycznego i oddziaływania na środowisko w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, zatem bezprzedmiotowa stała się delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia zawarta w art. 244 ustawy p.z.p. Dlatego też uchylony został przepis art. 244 ustawy p.z.p., zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki ma określić, w drodze rozporządzenia, inne niż cena kryteria oceny ofert, które mają zastosowanie w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień, oraz sposób opisania i oceny tych kryteriów, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia oraz ułatwienie stosowania tych kryteriów oceny ofert.
 2. Na skutek uchylenia art. 244 ustawy p.z.p. w art. 417 ust. 1 – który dotyczy kryteriów oceny ofert przy zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – zostało skreślone zdanie drugie stanowiące o niestosowaniu przepisów wydanych na podstawie art. 244 do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
 3. Powyższa zmiana weszła w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.
 4. Jednocześnie, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepis art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. w brzmieniu dotychczasowym, sprzed nowelizacji.

2. Rozszerzenie w art. 364 ust. 1 pkt 1 p.z.p. wyłączenia stosowania ustawy p.z.p., dotyczące zamawiających prowadzących działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3 i 7 ustawy p.z.p., tj. w zakresie energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wydobycia paliw.

 1. Nowe brzmienie art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. ustanawia szersze niż do tej pory wyłączenie, zgodnie z którym zamawiający prowadzący działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 (energia elektryczna), 3 (gaz i energia cieplna) i 7 (wydobycie paliw), nie stosują przepisów ustawy p.z.p. do udzielenia zamówień sektorowych na:
  • dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii,
  • a także na zakup świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873),
  • zakup świadectw efektywności energetycznej w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166),
  • oraz zakup gwarancji pochodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
 2. Powyższa zmiana weszła w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.
 3. Jednocześnie, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepis art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. w brzmieniu dotychczasowym, sprzed nowelizacji.

III. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw – zmiana w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – mająca wpływ na realizację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Obowiązek zamawiających zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi, w dwóch okresach: do końca 2025 r. i do końca 2030 r. oraz w zakresie niektórych usług z tym związanych.

 1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wdrażającej m.in. postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego zostały nałożone nowe obowiązki na wszystkie podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy p.z.p.
 2. Zamawiający zostali zobowiązani do zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi, w dwóch okresach: do końca 2025 r. i do końca 2030 r., co zostało szczegółowo opisane w art. 68a.
 3. Zamówienia, w jakich stosowany jest obowiązek zapewnienia minimalnych udziałów pojazdów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych w całkowitej liczbie zamawianych pojazdów zgodnie z art. 68b, obejmują:
  • zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, udzielanych na podstawie umowy sprzedaży, leasingu, najmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdu samochodowego udzielaną przez zamawiającego, jeżeli do udzielenia tych zamówień mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
  • zamówienia, których przedmiotem są usługi w zakresie drogowego publicznego transportu zbiorowego o wartości przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4[2] rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 1, z późn. zm.);
  • o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jeżeli do udzielenia tych zamówień mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i których przedmiotem są usługi oznaczone następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.):
   • CPV 60112000-6, w zakresie publicznego transportu drogowego,
   • CPV 60130000-8, w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
   • CPV 60140000-1, nieregularny transport osób,
   • CPV 90511000-2, wywóz odpadów,
   • CPV 60160000-7, drogowy transport przesyłek pocztowych,
   • CPV 60161000-4, w zakresie transportu paczek,
   • CPV 64121100-1, dostarczanie poczty,
   • CPV 64121200-2, dostarczanie paczek.
 4. Wprowadzono obowiązek sprawozdawczy: zgodnie z art. 68c zamawiający do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują ministrowi właściwemu do spraw transportu informację za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b, w tym o pojazdach elektrycznych, pojazdach napędzanych wodorem oraz pojazdach napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.
 5. Pierwsza informacja ma być przekazana do dnia 31 stycznia 2022 r. i obejmować dane za okres od dnia 2 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 6. Z uwagi na krótki czas pomiędzy publikacją ustawy a obowiązkiem złożenia pierwszego sprawozdania utworzono zakładkę[3] na stronie Ministerstwa Infrastruktury – „Czyste pojazdy”, która zawiera istotne informacje oraz wzór tabeli sprawozdawczej.
 7. Powyższa zmiana weszła w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.

IV. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

 1. Zmiany w ustawie p.z.p. dotyczą zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz polegają na uchyleniu art. 12 ust. 2 p.z.p., a także uchyleniu art. 15 p.z.p. stanowiącego delegację ustawową do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.
 2. Zgodnie z uchylanym art. 12 ust. 2 p.z.p. do udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi), zamawiający może stosować przepisy ustawy w zakresie określonym w ocenie występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, o której mowa w art. 15. Ustawodawca uchylił przepis art. 15, co spowodowało, że art. 12 ust. 2 p.z.p. stał się bezprzedmiotowy.
 3. Powyższa ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 20 stycznia 2022 r.

V. Podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. wysokości progów unijnych.

 1. Komisja Europejska dokonała zmiany kwot tzw. progów unijnych. W związku z tym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Polsce wydał nowe Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
 2. Kwoty progów unijnych zostały podwyższone.
 3. Jest to istotne, gdyż jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę progu unijnego, zamówienie powinno być udzielone na zasadach zgodnych z prawem wspólnotowym, tj. dyrektywą 2014/24/UE (klasyczną) albo 2014/25/UE (sektorową). Przykładowo:
  • zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż próg unijny będzie realizowane w uproszczonej procedurze przewidzianej w polskim p.z.p., tj. np. w trybie podstawowym (zamówienia tzw. krajowe);
  • zamówienie sektorowe o wartości mniejszej niż próg unijny w ogóle nie wymaga zastosowania w Polsce ustawy p.z.p. (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 p.z.p. przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień sektorowych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych).
 4. Poniżej tabela przedstawiająca najważniejsze progi unijne obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
Rodzaj zamówienia Progi unijne od 1 stycznia 2022 r. w euro Progi unijne od 1 stycznia 2022 r. w złotych
Zamówienia klasyczne
Dostawa/usługi 140 000 euro/215 000 euro (było: 139 000 euro/214 000 euro) 623 504 zł/957 524 zł (było: 593 433 zł/913 630 zł)
Usługi społeczne 750 000 euro (bez zmian) 3 340 200 zł (było: 3 201 975 zł)
Roboty budowlane 5 382 000 euro (było: 5 350 000 euro) 23 969 275 zł (było: 22 840 755 zł)
Zamówienia sektorowe
Dostawa/usługi 431 000 euro (było: 428 000 euro) 1 919 502 zł (było: 1 827 260 zł)
Usługi społeczne 1 000 000 euro (bez zmian) 4 453 600 zł (było: 4 269 300 zł)
Roboty budowlane 5 382 000 euro (było: 5 350 000 euro) 23 969 275 zł (było: 22 840 755 zł)
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Dostawa/usługi 431 000 euro (było: 428 000 euro) 1 919 502 zł (było: 1 827 260 zł)
Roboty budowlane 5 382 000 euro (było: 5 350 000 euro) 23 969 275 zł (było: 22 840 755 zł)

5. Podwyższenie progu oznacza przykładowo, że zamawiający klasyczny będzie częściej stosował przepisy odformalizowane (krajowe), a zamawiający sektorowy będzie mógł większe kwoty wydatkować bez stosowania ustawy p.z.p. w ogóle (gdyż do osiągnięcia progu będzie konieczna większa kwota).

6. Warto też zauważyć, że choć zmiany w wysokości progu w euro są niewielkie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, to ich przeliczenie na złotówki spowodowało wyraźnie zauważalny wzrost kwoty progowej, zatem dla polskich zamawiających może to mieć istotne znaczenie – pozwoli na wydatkowanie wyższej niż dotychczas kwoty bez przekraczania progu unijnego.

7. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalono na 4,4536 zł.

VI. Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy p.z.p.

Na koniec warto wskazać, że w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono trzy nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy p.z.p., wydane odpowiednio na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4 i art. 103 ust. 4.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
  • Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednocześnie treść par. 11 ust. 1 wskazuje, że do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. w zakresie ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy dotychczasowe.
  • Dodatkowo warto wskazać, że zgodnie z treścią par. 11 ust. 2 rozporządzenia zamawiający, w celu ustalenia wartości zamówienia w przypadku przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczętego po dniu 31 grudnia 2021 r., może korzystać odpowiednio z kosztorysu inwestorskiego albo planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku gdy od ich sporządzenia upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463).
  • Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednocześnie treść par. 4 ust. 1 wskazuje, że w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe.
  • Dodatkowo, zgodnie z par. 4 ust. 2, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które:
   1. zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
   2. nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
  • Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednocześnie treść par. 21 ust. 1 wskazuje, że do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
  • Dodatkowo, zgodnie z treścią par. 21 ust. 2, w celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po dniu 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

[1] https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/opinie/zmiana-art.-108-ust.-1-pkt-1-lit.-c-ustawy-pzp-wprowadzona-ustawa-z-dnia-14-pazdziernika-2021-r.-o-zmianie-ustawy-kodeks-karny-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz.u.-2021-poz.-2054-w-kontekscie-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-bedacych-w-toku

[2] Art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007: „O ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwy organ może zadecydować o bezpośrednim udzieleniu zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych: a) w przypadku gdy ich średnia wartość roczna szacowana jest na mniej niż 1 000 000 EUR lub, w przypadku umowy o świadczenie usług publicznych obejmującej usługi publiczne w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego, mniej niż 7 500 000 EUR; lub b) w przypadku gdy dotyczą świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego rocznie w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów lub, w przypadku umowy o świadczenie usług publicznych obejmującej usługi publiczne w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego, mniejszym niż 500 000 kilometrów”.

[3] http://www.gov.pl/infrastruktura/czyste-pojazdy.