W wykazie  prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazły się założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wynika z nich wprowadzenie szczegółowych zasad związanych z prezentacją i reklamowaniem suplementów diety. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r. Konieczność zmian ustawowych podyktowana jest stosowaniem przez przedsiębiorców praktyk, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości suplementów diety. Takie działania polegają m.in. na  wykorzystywaniu nieświadomości konsumentów w zakresie różnic pomiędzy suplementami diety i produktami leczniczymi.

W projekcie przewidziano nowy przepis dotyczący obowiązkowego zamieszczania komunikatu podczas prezentacji lub reklamy suplementu diety, tj.: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.”. Jego celem jest uświadomienie konsumentom, że tylko zbilansowana dieta może dostarczyć odpowiednią ilość składników odżywczych, a suplement nie ma nic wspólnego produktami leczniczymi.

Proponuje się także wprowadzenie zakazu dotyczącego kierowania reklamy suplementów diety do osób małoletnich oraz wykorzystywania w niej wizerunku osób wykonujących zawody medyczne, podających się za takie osoby lub przedstawiających osoby prezentujące suplementy w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód. Jest to analogiczny przepis do tego, który występuje już w ustawie dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Ma to w szczególności dotyczyć prezentowania w reklamie suplementu diety stetoskopu, aparatu do mierzenia ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, wagi czy taśmy antropometrycznej oraz różnego rodzaju czynności np. badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece.

Planowane zmiany mają również zapobiegać wprowadzaniu w błąd konsumentów w zakresie właściwości suplementów, m.in. poprzez zablokowanie tzw. marek parasolowych. Używanie podobnych nazw dla suplementów diety i wyrobów medycznych lub produktów leczniczych może bowiem wpływać na wyobrażenie konsumenta o konkretnym produkcie, na przykład, że dany suplement ma takie samo działanie, jak lek o bardzo zbliżonej nazwie. Zakaz ma dotyczyć wykorzystywania wspólnego głównego członu z nazwą wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wspólnego znaku graficznego lub towarowego, kształtu graficznego lub opakowania wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego, produktu leczniczego.

Ustawodawca zaproponuje przedsiębiorcom umieszczanie na opakowaniu lub w reklamie suplementu diety fakultatywnego oznakowania, które potwierdzałoby jakość oraz bezpieczeństwo produktu na podstawie analizy jego składu. Umieszczenie takiego znaku byłoby możliwe dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych i uzyskaniu opinii jednostki naukowej potwierdzającej zgodność składu suplementu diety z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i suplementów diety.

Zmiany będą widoczne również w placówkach, takich jak apteki, punkty apteczne czy placówkach obrotu pozaaptecznego, ponieważ suplementy diety mają być odseparowane od produktów leczniczych w widoczny sposób. Nie będą one znajdywały się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi konsumentów. Ponadto, prezentowanie i reklama suplementów diety nie będzie możliwa w jednostkach systemu oświaty.