1 lipca 2023 r. weszły w życie w Polsce nowe przepisy procedury cywilnej, które wprowadzają również zmiany dotyczące regulacji odnośnie sporów sądowych przedsiębiorców z konsumentami. Nowelizacja może być istotna dla przedsiębiorców zagranicznych prowadzących interesy w Polsce, którzy będą w Polsce pozwani przez konsumenta lub którzy postanowili w Polsce dochodzić swoich roszczeń od konsumentów.

Nowa regulacja zmierza do nałożenia na przedsiębiorcę, znajdującego się w sporze sądowym z konsumentem, wyższych rygorów procesowych

w stosunku do drugiej strony postępowania. Takie rozwiązanie stawia konsumenta w uprzywilejowanej pozycji procesowej. Uzasadnia się to przewagą ekonomiczną przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta. Dodatkowe rygory procesowe przewidziane dla przedsiębiorcy będą miały obligatoryjne zastosowanie i nie będzie można ich wyłączyć nawet, gdy na czas sporu przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższe zmiany dotyczą następujących kwestii:

  • Konsument będzie mógł pozwać przedsiębiorcę przed sądem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania (zasadą jest siedziba pozwanego), z wyjątkiem sytuacji, kiedy przewidziana jest właściwość wyłączna.
  • Przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie lub odpowiedzi na pozew w terminie wskazanym przez sąd, w zależności od tego w jakiej roli procesowej będzie występować; obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorcy, który nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.
  • Niezastosowanie się do powyższego obowiązku będzie skutkować pominięciem późniejszych twierdzeń i dowodów, chyba że przedsiębiorca będzie w stanie uprawdopodobnić, że wcześniej nie mógł lub nie było potrzeby powoływania tych dowodów w pozwie lub odpowiedzi na pozew, wówczas przedsiębiorca będzie miał dodatkowe dwa tygodnie na przedstawienie nowych twierdzeń i dowodów.
  • Przedsiębiorca zostanie obciążony kosztami postępowania sądowego niezależnie od wyniku sprawy, jeżeli przed złożeniem pozwu nie podjął próby ugodowego rozwiązania sporu albo nie chciał uczestniczyć w rozmowach ugodowych z konsumentem lub też uczestniczył w nich w złej wierze i przez to przyczynił się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy.

Podsumowując powyższe zmiany, trzeba podkreślić, że żaden

z wprowadzonych rygorów nie dotyczy konsumentów.

Z kolei z perspektywy przedsiębiorcy prowadzenie sporu sądowego

z konsumentem będzie trudniejsze. Przedsiębiorca będzie musiał uwzględniać w swojej strategii procesowej bardziej rygorystyczne wymagania co do dowodzenia swoich racji przed sądem i być dobrze przygotowanym na spór z konsumentem.