Polityka prywatności TKP Academy – Student Program

Polityka prywatności TKP Academy – Student Program

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do TKP Academy – Student Program

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Krakowie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 Kraków

– przez e-mail: office@traple.pl

– telefonicznie: (+48) 12 426 05 30

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa

– przez e-mail: iod@traple.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ zgłosiłeś się do rekrutacji w TKP Academy – Student Program. Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby udziału w procesie rekrutacji i uczestnictwa w programie TKP Academy – Student Program. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzeniu tej inicjatywy.

Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane, aby ocenić Twoje kwalifikacje do pracy oraz ocenić Twoje zdolności i umiejętności.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie 1 roku od zakończenia wydarzenia.

Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, to będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania, chyba że wcześniej wycofasz zgodę.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez adres e-mail office@traple.pl

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.