Polityka prywatności TKP Academy – Student Program

Polityka prywatności TKP Academy – Student Program

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do TKP Academy – Student Program

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Krakowie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 Kraków

– przez e-mail: office@traple.pl

– telefonicznie: (+48) 12 426 05 30

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa

– przez e-mail: iod@traple.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ zgłosiłeś się do rekrutacji w TKP Academy – Student Program. Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby udziału w procesie rekrutacji i uczestnictwa w programie TKP Academy – Student Program. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzeniu tej inicjatywy.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie 1 roku od zakończenia wydarzenia.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.