Regulamin TKP Academy – Student Program

REGULAMIN II EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO TKP ACADEMY – STUDENT PROGRAM

(„Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu edukacyjnego TKP Academy – Student Program (dalej jako „TKP Academy” lub „Program”) jest Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 170, 30- 212 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000209208, o numerze NIP 6772105587 (dalej jako „Organizator”).
 2. TKP Academy to program edukacyjny składający się z cyklu wykładów i warsztatów o tematyce związanej z prawem nowych technologii, prowadzonych przez przedstawicieli Organizatora.
 3. Program skierowany jest do studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek studiów prawniczych (lub kierunków pokrewnych) prowadzonych przez uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zainteresowanych szeroko rozumianym prawem nowych technologii. W przypadku absolwentów i absolwentek możliwość udziału w Programie mają wyłącznie absolwenci i absolwentki, w stosunku do których na dzień złożenia formularza aplikacyjnego, o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu, nie upłynął jeden rok od uzyskania absolutorium.
 4. W ramach TKP Academy Uczestnicy mają możliwość zakwalifikowania się na staż, o którym mowa w pkt IV.1 Regulaminu (dalej jako „Staż”).
 5. Złożenie formularza aplikacyjnego, o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu poniżej, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa

 1. W TKP Academy mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki (dalej jako „Uczestnicy”):
  1. wyrażają zainteresowanie obszarem prawa nowych technologii;
  2. posiadają status studenta III, IV, V roku albo absolwenta studiów prawniczych lub pokrewnych na uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w stosunku do którego na dzień złożenia formularza aplikacyjnego, o którym mowa w pkt II.2 poniżej, nie upłynął jeden rok od uzyskania absolutorium;
  3. zgłosiły chęć udziału w Programie poprzez prawidłowe wypełnienie i złożenie formularza aplikacyjnego w terminie wskazanym w pkt II.2 poniżej;
  4. zostały zakwalifikowane przez Organizatora do Programu zgodnie z pkt IV.3 Regulaminu poniżej;
  5. posiadają możliwości techniczne, w tym stosowne urządzenia i oprogramowanie, umożliwiające wykonywanie przewidzianych niniejszym Regulaminie czynności, w szczególności mają możliwość zdalnego udziału w prowadzonych w ramach Programu zajęciach za pomocą platformy komunikacyjnej Microsoft Teams lub innej platformy komunikacyjnej wybranej przez Organizatora, umożliwiającej Uczestnikom udział w Zajęciach bez ponoszenia dodatkowych opłat;
  6. nie były uczestnikami poprzednich edycji Programu.
 2. Formularz aplikacyjny udostępniany jest przez Organizatora w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/#jak-aplikowac i powinien zostać prawidłowo wypełniony i złożony najpóźniej do dnia 16 października 2022 r. Złożenie formularza aplikacyjnego następuje w sposób wskazany na stronie internetowej, na której umieszczony jest formularz.
 3. Organizator dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wypełnionego formularza aplikacyjnego i na tej podstawie decyduje o zakwalifikowaniu poszczególnych zainteresowanych osób do programu edukacyjnego TKP Academy. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 4. Organizator poinformuje Uczestników o zakwalifikowaniu do Programu pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu aplikacyjnym, lub telefonicznie, za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego w formularzu aplikacyjnym.
 5. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne.

III. Organizacja Programu i zasady udziału

 1. W ramach Programu, Organizator prowadzić będzie dla Uczestników zajęcia w formie wykładów i warsztatów o tematyce związanej z prawem nowych technologii (dalej jako „Zajęcia”).
 2. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej Microsoft Teams lub innej platformy komunikacyjnej wybranej przez Organizatora, umożliwiającej Uczestnikom udział w Zajęciach bez ponoszenia dodatkowych opłat. Uczestnicy powinni zapewnić sobie możliwość korzystania z platformy komunikacyjnej na potrzeby udziału w Programie we własnym zakresie.
 3. Organizator może podjąć decyzję o zorganizowaniu Zajęć w formie stacjonarnej w Warszawie lub w Krakowie. W przypadku zorganizowania Zajęć w formie stacjonarnej, Uczestnicy zapewniają sobie dojazd do tych lokalizacji we własnym zakresie.
 4. Podczas udziału w Zajęciach Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń, instrukcji i regulacji Organizatora o charakterze organizacyjnym w tym w szczególności:
  1. instrukcji i regulaminów Organizatora w zakresie bezpieczeństwa komunikacji, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych;
  2. instrukcji i regulaminów oraz zasad organizacji pracy i bezpieczeństwa obowiązujących w lokalach przedsiębiorstwa Organizatora oraz budynkach, w których mieszczą się te lokale.
 5. Organizator uprawniony jest do weryfikacji obecności Uczestnika na Zajęciach. Spóźnienie na Zajęcia powyżej 15 minut lub opuszczenie Zajęć na ponad 15 minut przed ich zakończeniem może być traktowane przez Organizatora jako nieobecność na Zajęciach.
 6. W przypadku możliwego spóźnienia na Zajęcia powyżej 15 minut lub konieczności opuszczenia Zajęć na ponad 15 minut przed ich zakończeniem, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym Organizatora przed rozpoczęciem Zajęć pocztą elektroniczną na adres e-mail: student@traple.pl. W przypadku uznania przez Organizatora, że spóźnienie lub wcześniejsze opuszczenie Zajęć przez Uczestnika jest usprawiedliwione, obecność Uczestnika na Zajęciach zostanie zaliczona.
 7. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności lub zdarzeń (takich jak np. wypadek, nagła choroba Uczestnika), Organizator może uznać nieobecność Uczestnika na Zajęciach za usprawiedliwioną. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o zaistnieniu wyjątkowych okoliczności skutkujących nieobecnością na Zajęciach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: student@traple.pl. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na Zajęciach, obecność Uczestnika na Zajęciach zostanie zaliczona.
 8. Osoby niebędące Uczestnikami, inne, niż wskazane przez Organizatora, nie są uprawnione do udziału w Zajęciach.
 9. Zajęcia będą odbywać się w okresie od listopada 2022 r. do kwietnia 2023 r. Szczegółowy harmonogram Zajęć zostanie udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/#harmonogram.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, formy, miejsca i terminu Zajęć oraz osoby prowadzącej Zajęcia. Informacja o zmianie zostanie przekazana Uczestnikom pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu aplikacyjnym.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych Zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 12. Organizator będzie komunikować się z Uczestnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu aplikacyjnym, a także w inny wybrany przez siebie sposób, w tym telefonicznie.
 13. Organizator zastrzega, że udział w Zajęciach w formie warsztatów (dalej jako „Warsztaty”) będzie mogła wziąć ograniczona liczba Uczestników, a każdy Uczestnik może wziąć udział w maksymalnie dwóch Warsztatach.
 14. Uczestnicy będą dokonywać zapisów na Warsztaty za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: student@traple.pl. O terminie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń na Warsztaty Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu aplikacyjnym. W przypadku, gdy zamiar udziału w Warsztatach zgłosi większa ilość Uczestników niż dostępnych jest miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na wszystkich Warsztatach objętych zgłoszeniem Uczestnika, Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o wolnych miejscach na innych Warsztatach, niż zadeklarowane, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w formularzu aplikacyjnym. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o chęci udziału w innych Warsztatach, niż objęte zgłoszeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: student@traple.pl, w terminie 72 godzin od uzyskania informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku o przyznaniu miejsc na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń, a brak przekazania Organizatorowi informacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim będzie skutkował nieprzydzieleniem Uczestnikowi miejsca na Warsztatach.
 15. Każdy Uczestnik, który ukończy Program, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w TKP Academy. Warunkami ukończenia Programu są:
  1. obecność Uczestnika na co najmniej 75% liczby Zajęć niestanowiących Warsztatów, które zostały przeprowadzone w ramach Programu oraz
  2. udział Uczestnika w co najmniej jednych Warsztatach.

IV. Zasady kwalifikacji na Staż

 1. Po zakończeniu Programu Uczestnicy, którzy ukończyli Program w rozumieniu pkt III.15 Regulaminu powyżej, mogą ubiegać się o kwalifikację na organizowane przez Organizatora Staże.
 2. Podstawę kwalifikacji Uczestnika na Staż stanowić będzie opracowane przez Uczestnika, pisemne rozwiązanie zadania związanego z tematyką prowadzonych Zajęć (dalej jako „Zadanie”). Rozwiązanie Zadania powinno zostać opracowane w terminie wskazanym przez Organizatora oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami przekazanymi przez Organizatora.
 3. Organizator udostępni treść Zadania wszystkim Uczestnikom, którzy ukończyli Program w rozumieniu pkt III.15 Regulaminu powyżej. Organizator wyznaczy termin na rozwiązanie Zadania, nie krótszy jednak, niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia treści Zadania.
 4. Uczestnicy uprawnieni do ubiegania się o kwalifikację na Staż i zainteresowani odbyciem Stażu powinni przesłać rozwiązania Zadania w formie elektronicznej, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Organizatora i w terminie wskazanym przez Organizatora.
 5. Termin na dostarczenie rozwiązania Zadania wyznaczony przez Organizatora jest ostateczny. Prace przesłane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane i nie będą oceniane.
 6. Każdy Uczestnik, przesyłając rozwiązanie Zadania, oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w szczególności autorskie prawa osobiste i majątkowe, do tego rozwiązania. W przypadku, gdyby okazało się, że Uczestnikowi nie przysługują niezbędne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego rozwiązania, rozwiązanie Zadania nie zostanie zakwalifikowane i nie będzie oceniane.
 7. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby przesłane rozwiązanie Zadania naruszało prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.
 8. Wyznaczona przez Organizatora komisja dokona oceny merytorycznej przesłanych przez Uczestników rozwiązań Zadania i na tej podstawie wyłoni trzy osoby zakwalifikowane do odbycia Staży.
 9. Komisja oceni przesłane przez Uczestników rozwiązania Zadania nie później niż do dnia 15 czerwca 2023 r.
 10. Ocena rozwiązań Zadania przez komisję wyznaczoną przez Organizatora jest ostateczna.
 11. Osoby zakwalifikowane do odbycia Staży zostaną powiadomione przez Organizatora za pomocą wiadomości elektronicznej.
 12. Osoby zakwalifikowane do odbycia Staży będą miały możliwość odbycia u Organizatora płatnych, 3-miesięcznych Staży.
 13. Termin oraz szczegółowe warunki odbycia Stażu zostaną uzgodnione indywidualnie z każdą z zakwalifikowanych osób. Organizator gwarantuje zakwalifikowanym osobom możliwość odbycia Stażu w terminie do 31 grudnia 2023 r., przy czym w uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na zrealizowanie Stażu również po tym terminie.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystąpienie do uczestnictwa w Programie, w tym udział w rekrutacji, będą wiązały się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie odbywało się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na potrzeby udziału w procesie rekrutacji oraz udziału w Programie.
 5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników są dostępne pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/polityka-prywatnosci/.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z ich udziałem w Programie, w szczególności koszty transportu lub zapewnienia niezbędnych do udziału w Zajęciach narzędzi technicznych.
 2. Organizator uprawniony jest do wyłączenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez tego Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień pkt III.4 Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/regulamin/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej stronie internetowej pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/.
 6. Wszelkie powiadomienia i informacje związane z uczestnictwem w Programie będą przekazywane Uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu aplikacyjnym lub w przypadku, gdy będzie to utrudnione – w inny wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności telefonicznie.