Regulamin TKP Academy – Student Program

REGULAMIN III EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO TKP ACADEMY – STUDENT PROGRAM

(„Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu edukacyjnego: “TKP Academy – Student Program” (dalej jako: „TKP Academy” lub „Program”) jest Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209208, posiadająca NIP: 6772105587 (dalej jako: „Organizator”).
 2. TKP Academy to program edukacyjny składający się z cyklu wykładów i warsztatów o tematyce związanej przede wszystkim z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii, prowadzonych przez przedstawicieli Organizatora.
 3. Program skierowany jest do studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek studiów prawniczych, prowadzonych przez uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zainteresowanych szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej lub prawem nowych technologii. W przypadku absolwentów i absolwentek możliwość udziału w Programie mają wyłącznie absolwenci i absolwentki, w stosunku do których na dzień złożenia formularza aplikacyjnego, o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu, nie upłynął jeden rok od dnia wystawienia dyplomu ukończenia studiów prawniczych.
 4. W ramach TKP Academy istnieje możliwość zakwalifikowania się na staż, o którym mowa w pkt IV.1 Regulaminu (dalej jako: „Staż”).
 5. Osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu. Złożenie formularza aplikacyjnego, o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa

 1. W TKP Academy mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki (dalej jako: „Uczestnicy”):
  • wyrażają zainteresowanie obszarem prawa własności intelektualnej lub prawa nowych technologii;
  • posiadają status studenta III, IV, V roku albo absolwenta studiów prawniczych uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w stosunku do którego na dzień złożenia formularza aplikacyjnego, o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu, nie upłynął jeden rok od dnia wystawienia dyplomu ukończenia studiów prawniczych;
  • zgłosiły chęć udziału w Programie poprzez samodzielne oraz prawidłowe wypełnienie i złożenie formularza aplikacyjnego w terminie wskazanym w pkt II.2 Regulaminu. Uczestnik nie może wykorzystywać generatywnej sztucznej inteligencji, w szczególności ChatGPT w celu opracowania swoich odpowiedzi w formularzu aplikacyjnym. Formularz aplikacyjny opracowany przy wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji nie zostanie oceniony przez Organizatora;
  • zostały zakwalifikowane przez Organizatora do Programu zgodnie z pkt IV.3 Regulaminu;
  • posiadają możliwości techniczne, w tym stosowne urządzenia i oprogramowanie, umożliwiające wykonywanie przewidzianych w Regulaminie czynności, w szczególności mają możliwość zdalnego udziału w prowadzonych w ramach Programu wykładach i warsztatach za pomocą platformy komunikacyjnej Microsoft Teams lub innej platformy komunikacyjnej wybranej przez Organizatora, umożliwiającej Uczestnikom udział w wykładach i warsztatach bez ponoszenia dodatkowych opłat;
  • nie były uczestnikami poprzednich edycji Programu.
 2. Formularz aplikacyjny udostępniany jest przez Organizatora w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/#jak-aplikowac i powinien zostać prawidłowo wypełniony i złożony najpóźniej do dnia 19 października 2023 r. Złożenie formularza aplikacyjnego następuje w sposób wskazany na stronie internetowej, na której umieszczony jest formularz.
 3. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 4. Organizator poinformuje Uczestników o zakwalifikowaniu do Programu pocztą elektroniczną – za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu aplikacyjnym lub telefonicznie – za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego w formularzu aplikacyjnym.
 5. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne.

III. Organizacja Programu i zasady udziału

 1. W ramach Programu, Organizator prowadzić będzie dla Uczestników zajęcia w formie wykładów i warsztatów o tematyce związanej przede wszystkim z prawem nowych technologii oraz prawem własności intelektualnej (dalej jako: „Zajęcia”).
 2. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej Microsoft Teams lub innej platformy komunikacyjnej wybranej przez Organizatora, umożliwiającej Uczestnikom udział w Zajęciach bez ponoszenia dodatkowych opłat. Uczestnicy powinni samodzielnie zapewnić sobie możliwość korzystania z platformy komunikacyjnej na potrzeby udziału w Programie.
 3. Organizator może podjąć decyzję o zorganizowaniu wybranych Zajęć w formie stacjonarnej w biurze Organizatora zlokalizowanym w Warszawie lub w Krakowie. W przypadku zorganizowania Zajęć w formie stacjonarnej, Uczestnicy samodzielnie i na własny koszt zapewniają sobie dojazd do tych lokalizacji oraz pobyt w wybranej lokalizacji w czasie Zajęć w formie stacjonarnej.
 4. Podczas udziału w Zajęciach Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń, instrukcji i regulacji Organizatora o charakterze organizacyjnym, w tym w szczególności:
  • instrukcji i regulaminów Organizatora w zakresie bezpieczeństwa komunikacji, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych;
  • instrukcji i regulaminów oraz zasad organizacji pracy i bezpieczeństwa obowiązujących w lokalach przedsiębiorstwa Organizatora oraz budynkach, w których mieszczą się te lokale.
 5. Organizator uprawniony jest do weryfikacji obecności Uczestnika na Zajęciach za pomocą wybranych przez siebie sposobów weryfikacji. Spóźnienie na Zajęcia powyżej 15 minut lub opuszczenie Zajęć na ponad 15 minut przed ich planowanym zakończeniem będzie traktowane przez Organizatora jako nieobecność na Zajęciach.
 6. W przypadku możliwego spóźnienia na Zajęcia powyżej 15 minut lub konieczności opuszczenia Zajęć na ponad 15 minut przed ich planowanym zakończeniem, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym Organizatora przed rozpoczęciem Zajęć pocztą elektroniczną na adres e-mail: student@traple.pl. W przypadku uznania przez Organizatora, że spóźnienie lub wcześniejsze opuszczenie Zajęć przez Uczestnika jest usprawiedliwione, obecność Uczestnika na Zajęciach zostanie zaliczona.
 7. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności lub zdarzeń (takich jak np. wypadek, nagła choroba Uczestnika), Organizator może uznać nieobecność Uczestnika na Zajęciach za usprawiedliwioną. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o zaistnieniu wyjątkowych okoliczności lub zdarzeń skutkujących nieobecnością na Zajęciach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: student@traple.pl. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na Zajęciach zgodnie z tym postanowieniem, obecność Uczestnika na Zajęciach zostanie zaliczona.
 8. Osoby niebędące Uczestnikami, inne niż wskazane przez Organizatora, nie są uprawnione do udziału w Zajęciach.
 9. Zajęcia będą odbywać się w okresie od listopada 2023 r. do marca 2024 r. Szczegółowy harmonogram Zajęć zostanie udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/#harmonogram.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, tematyki, formy, miejsca i terminu Zajęć oraz osób prowadzących Zajęcia. Informacja o zmianie zostanie przekazana Uczestnikom pocztą elektroniczną – na adresy e-mail wskazane w formularzach aplikacyjnych.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych Zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 12. Organizator będzie komunikować się z Uczestnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w formularzach aplikacyjnych, a także w inny wybrany przez siebie sposób, w tym telefonicznie.
 13. Organizator zastrzega, że udział w Zajęciach w formie warsztatów będzie mogła wziąć ograniczona liczba Uczestników, a każdy Uczestnik może wziąć udział w maksymalnie czterech warsztatach.
 14. Uczestnicy będą dokonywać zapisów na warsztaty za pośrednictwem formularzy udostępnionych im przez Organizatora poprzez platformę Microsoft Forms. Link do każdego formularza zostanie przesłany Uczestnikom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w formularzach aplikacyjnych. Wiadomość z linkiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie zawierać również informację o terminie, w jakim formularz musi zostać wypełniony i przesłany przez uczestnika, aby mógł On wziąć udział w wybranych warsztatach. Ponadto w przypadku:
  • gdy zamiar udziału w danym warsztacie zgłosi większa liczba Uczestników niż liczba dostępnych miejsc na ten warsztat – o możliwości udziału w nim decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszeniem jest prawidłowo przesłany za pośrednictwem Microsoft Forms w terminie wyznaczonym przez Organizatora i kompletnie wypełniony formularz);
  • wyczerpania limitu miejsc na wszystkich warsztatach objętych zgłoszeniem Uczestnika, Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o wolnych miejscach na innych warsztatach niż zadeklarowane, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu aplikacyjnym. Uczestnik zobowiązany jest wówczas do poinformowania Organizatora o chęci udziału w innych warsztatach niż objęte zgłoszeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: student@traple.pl, w terminie 72 godzin od uzyskania informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku o przyznaniu miejsc na warsztaty decyduje kolejność otrzymania wiadomości e-mail, a brak przekazania Organizatorowi informacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim będzie skutkował nieprzydzieleniem Uczestnikowi miejsca na warsztatach;
  • zgłoszenia zamiaru udziału w konkretnych warsztatach, niezależnie od ich łącznej ilości, Uczestnik ma obowiązek wziąć w nich udział w całości. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić najpóźniej na 3 tygodnie przed datą danych warsztatów (pkt III.6 i III.7 Regulaminu stosuje się odpowiednio). W takim wypadku Organizator może zezwolić na udział w warsztatach innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie było następne w kolejności zgodnie z punktami powyżej.
 15. Każdy Uczestnik, który ukończy Program zgodnie z Regulaminem, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w TKP Academy wydany przez Organizatora. Warunkami ukończenia Programu są:
  • obecność Uczestnika na co najmniej 70% Zajęć niebędących warsztatami, które zostały przeprowadzone w ramach Programu oraz
  • udział Uczestnika w co najmniej trzech Warsztatach, biorąc pod uwagę wymogi, o których mowa w pkt. III.14 Regulaminu.

IV. Zasady kwalifikacji na Staż

 1. Po zakończeniu Programu Uczestnicy, którzy ukończyli Program w rozumieniu pkt III.15 Regulaminu, mogą ubiegać się o kwalifikację na organizowany przez Organizatora program stażowy, w skład którego wchodzi min. jeden Staż, organizowany na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności zgodnie z pkt. IV.12-IV.13 Regulaminu.
 2. Podstawę kwalifikacji Uczestnika na Staż stanowić będzie opracowane przez Uczestnika pisemne rozwiązanie wybranego przez siebie zadania związanego z tematyką prowadzonych Zajęć (dalej jako: „Zadanie”). Rozwiązanie Zadania powinno zostać opracowane w terminie wskazanym przez Organizatora oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami przekazanymi przez Organizatora.
 3. Organizator udostępni treść Zadania wszystkim Uczestnikom, którzy ukończyli Program w rozumieniu pkt III.15 Regulaminu, w sposób przez siebie wybrany. Organizator wyznaczy termin na rozwiązanie Zadania nie krótszy niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia treści Zadania.
 4. Uczestnicy uprawnieni do ubiegania się o kwalifikację na Staż i zainteresowani odbyciem Stażu powinni przesłać rozwiązanie Zadania pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Organizatora i w terminie wskazanym przez Organizatora.
 5. Termin na dostarczenie rozwiązania Zadania wyznaczony przez Organizatora jest ostateczny.
 6. Każdy Uczestnik, przesyłając samodzielnie opracowane rozwiązanie Zadania, oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem i że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w szczególności autorskie prawa osobiste i majątkowe, do tego rozwiązania. W przypadku, gdyby okazało się, że Uczestnikowi nie przysługują niezbędne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego rozwiązania Zadania,nie będzie mógł on ubiegać się o Staż. Uczestnik nie może korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji, w szczególności z ChatGPT w celu opracowania rozwiązania Zadania. Rozwiązanie Zadania opracowane przy wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji nie zostanie ocenione przez Organizatora.
 7. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby przesłane rozwiązanie Zadania naruszało prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.
 8. Wyznaczona przez Organizatora komisja dokona oceny merytorycznej i formalnej przesłanych przez Uczestników rozwiązań Zadania i na tej podstawie wyłoni osoby zakwalifikowane do odbycia Stażu.
 9. Komisja oceni przesłane przez Uczestników rozwiązania Zadania nie później niż do dnia 15 maja 2024 r.
 10. Ocena rozwiązań Zadania przez komisję wyznaczoną przez Organizatora jest ostateczna.
 11. Osoby zakwalifikowane do odbycia Stażu zostaną powiadomione przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w formularzach aplikacyjnych.
 12. Osoby zakwalifikowane do odbycia Stażu będą miały możliwość odbycia u Organizatora płatnego, 3-miesięcznego Stażu.
 13. Termin oraz szczegółowe warunki odbycia Stażu zostaną uzgodnione indywidualnie przez Organizatora z każdą z zakwalifikowanych osób. Organizator gwarantuje zakwalifikowanym osobom możliwość odbycia Stażu w terminie do 31 grudnia 2024 r., przy czym w uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na zrealizowanie Stażu również po tym terminie.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystąpienie do uczestnictwa w Programie, w tym udział w rekrutacji, będą wiązały się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie odbywało się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na potrzeby udziału w procesie rekrutacji oraz udziału w Programie.
 5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników są dostępne pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/polityka-prywatnosci/.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z ich udziałem w Programie, w szczególności koszty transportu lub zapewnienia niezbędnych do udziału w Zajęciach narzędzi technicznych.
 2. Organizator uprawniony jest przez cały czas trwania Programu do wyłączenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez tego Uczestnika postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień pkt III.4 Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/regulamin/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Programie. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć pkt IV.12 Regulaminu powyżej ani prowadzić do modyfikacji praw lub obowiązków Uczestnika, które już się zaktualizowały. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informować Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail wskazane w formularzach aplikacyjnych, a także na swojej stronie internetowej pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.traple.pl/studentprogram/.
 6. Wszelkie powiadomienia i informacje związane z uczestnictwem w Programie będą przekazywane Uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w formularzach aplikacyjnych lub, w przypadku, gdy będzie to utrudnione – w inny wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności telefonicznie.